مشاهده : 4177تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نخود

تعبیر خواب نخود
از نظر معبران دیدن نخود در خواب تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد .در این مطلب تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر تهرانی , خالد اصفهانی , یوسف نبی , آنلی بیتون و جابر مغربی برای شما آورده شده است .

از نظر امام صادق منوچهر تهرانی نخود در خواب به معنای غم و اندوه می باشد .یوسف نبی نیز درباره تعبیر خواب نخود ,
همین نظر را دارند و آن را نشانه غم می داند. آنلی بیتون که از معبران غربی است می گوید جمع کردن نخود ,
در خواب یعنی حاصل تلاش خود را می بینید و خوردن آن نشانه ثروتمند شدن است .

تعبیر خواب نخود

خالد اصفهانی :

دیدن نخود تر و خشک در خواببه معنای غم است. اگر خواب بیند که نخود به گوشت پخته مى‏خورید غم کمتر بود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

خوردن نخود در خواب ، به معنای کسب ثروت و تندرستی است .
دیدن نخودهای خیس خوردن در خواب ، نشانه دست زدن به کارهایی موفقیت آمیز است .

اگر در خواب ببینید در زمینی نخود می کارید ، به معنای آن است که برای رسیدن به آرزوهای خود مقدماتی ,
می چینید و زمینه ای فراهم می آورید که باعث خواهد شد به تمامی آرزوهای خود دست یابید .

دیدن نخودهای خشک شده در خواب نشانه آن است که بیش از توان خود کار خواهید کرد .
خوردن نخودهای خشک شده ، نشانه آن است که بعد از موفقیت بسیار در زندگی کاهش ثروت شما راو
رنج خواهد داد.

جمع آوری نخود در خواب ، علامت آن است که نقشه هایتان به ثمر خواهد و از دست رنج خود,
بهره خواهید برد .

دیدن نخودهای انبار شده در خواب ، علامت آن است که امیدهای درخشان شما مدت کوتاهی دست خوش ,
بلاتکلیفی خواهد شد ، ولی سرانجام شانس به شما رو می آورد و از سردرگمی نجات پیدا می کنید .

تعبیر دیدن نخود در خواب

اگر در خواب نخود ببینید، به این معنا است که در ا نجام کارهایتان موفق خواهید بود. نخود کاشتن در خواب،
نشانه آن است که براى رسیدن به اهداف خود تلاش زیادى مى‏کنید.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب نخود گوید:

دیدن ماش برنج ونخود وحبوبات دیگر ملال بود

تعبیر خواب نخود به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران نوشته اند که نخود چه خشک باشد و چه تر، نشان غم و اندوه است و اگر با گوشت پخته,
خورده شود بهتر است.

تاویل , تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟