مشاهده : 280 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پارچه ، دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پارچه ، دیدن پارچه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارچه ،تعبیر خواب خریدن پارچه کتانی ،تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری ،تعبیر خواب دیدن پارچه ی مخمل و کهنه و تعبیر خواب دیدن پارچه گل دار در خواب همراه ما باشید.

دیدن پارچه در خواب نشانه ی نیرنگ و دروغ است بخصوص اگر آن را در پارچه فروشی
ببینید. اگر در خواب ببینید که پارچه ی کتانی می خرید ، یعنی به زودی ازدواج می کنید .
دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد
رفت .دیدن پارچه گل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف
خواهید کرد.در متن زیر تعبیر خواب پارچه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پارچه ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پارچه از نظر معبران

تعبیر خواب پارچه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پارچه فریب و نیرنگ است و دروغ و ریا مخصوصا اگر آن را در دکان فروشنده و پارچه فروشی
ببینید. پارچه اگر پرده باشد یا در خواب ببینید که متعلق به خود شماست و پرده است و یا
می خواهید از آن پرده بدوزید غم و اندوه است بخصوص اگر کهنه و فرسوده باشد.

تعبیر خواب خریدن پارچه کتانی

تعبیر خواب پارچه با روایت لیلا برایت

دیدن پارچه در خواب ، نشانه ی موفقیت در انجام کارها است . اگر در خواب ببینید که پارچه ی
کتانی می خرید ، یعنی به زودی ازدواج می کنید .

تعبیر خواب اگر دختری در خواب پارچه مخمل ببیند

دیدن مخمل در خواب از نظر آنلی بیتون

اگر دختری خواب ببیند لباسی از مخمل بر تن کرده است ، نشانه آن است که افتخاراتی به
او اعطاء خواهد شد ، از میان چند خواستگار ثروتمند ناچار یکی را برای زندگی انتخاب خواهد
کرد.

تعبیر خواب خریدن پارچه

خریدن پارچه از نظر منوپهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب مشاهده کنید که از دکانی پارچه می خرید و فروشنده برای شما پارچه ذرع
می کندخواب شما می گوید که فریب می خورید و کسی درصدد اغوای شما بر می آید.

تعبیر خواب دیدن پارچه گل دار در خواب

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

دیدن پارچه گل دار در خواب ، نشانه آن است که اوقات بسیاری را به بیهودگی تلف خواهید
کرد.

تعبیر خواب دیدن پارچه ی زرد

دیدن پارچه زرد از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر پارچه زرد باشد بیماری است و اگر سرخ باشد هیجان است و چنانچه سبز باشد فرح و
انبساط بخصوص اگر بخواهید با آن چادر بدوزید. چادر در خواب حرمت و آبرو و حیثیت است
چه متعلق به خودتان باشد و چه دیگری.

تعبیر خواب دیدن پارچه ی مخمل و کهنه

دیدن پارچه مخمل از نظر آنلی بیتون

دیدن پارچه مخمل کهنه و قدیمی در خواب ، نشانه آن است که با غرور فراوان سعادت و
خوشبختی را از خود دور می سازید .

تعبیر خواب دادن پارچه به دیگری

دادن پارچه به دیگری از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که پارچه ذرع می کنید که به دیگری بدهید در اندوه خود دیگری را شریک می کنید
و چنانچه دیگری به شما پارچه ای هدیه داد در غم او شریک می شوید.

انواع تعبیر خواب پارچه مخمل

پوشیدن لباس مخمل از نظر آنلی بیتون

دیدن پارچه مخمل در خواب ، نشانه آن است که اقدامات شما با موفقیت به پیش خواهد
رفت .اگر خواب ببینید لباسی از مخمل بر تن کرده اید نشانه آن است که در زندگی امتیازی
مهم بدست خواهید آورد .

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن