مشاهده : 124 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پری ،تعبیر خواب دعوا کردن با فرشتگان ،تعبیر خواب پرواز کردن با پری ،تعبیر خواب دیدن فرشتگان چهار گانه و تعبیر خواب دیدن پری در جامه نیکو همراه ما باشید.

دیدن پری در خواب نشانه ی بخت و دولت می باشد.اگر پری را مرده بیند،
کار او شوریده شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.
اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب
است چون او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد.در متن زیر تعبیر خواب
پری را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پری ما را در سایت پرشین وی
بخوانید.

انواع تعبیر خواب پری

تعبیر خواب پری به روایت امام جعفر صادق

دیدن پری در خواب بر پنج وجه است. اول: دوستی عزیز. دوم: بخت و دولت.
سوم: کاری که دارد از او کامرانی یابد. چهارم: بزرگی و حشمت. پنجم: خبر
دروغ و کارهای باطل است.

تعبیر خواب دیدن پری در جامه نیکو

تعبیر خواب پری از نظر حضرت دانیال

اگر بیند پریان با او به لطف سخن می گفتند، دلیل که کارش نیکو شود. اگر پری
را درجامه نیکو بیند، حالش نیکو شود. اگر پری را در خانه بد بیند، حالش بد شود.
اگر بیند پری او را چیزی داد. از زر و سیم و آن چه بدین ماند، دلیل که دولت و
اقبالش
زیادت شود.

تعبیر خواب دیدن فرشتگان چهار گانه

تعبیر خواب پری به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن فرشتگان چهارگانه مقرب در خواب خوب است اما بستگی به وضع و موقعیت
ظاهری آن ها پیدا می کند. اگر شاد و بشاش و متبسم باشند خبر از شرف و عزت
و بزرگی است. نوشته اند اگر بیماری ملائک مقرب را در خواب ببیند که بشاش و
گشاده رو باشند از بیماری شفا می یابد. وامدار دین خود را می پردازد و ادا می کند
و محبوس از زندان رهائی حاصل می نماید ولی اگر این فرشتگان عبوس و گرفته و
غمین باشند تعبیر خلاف آن است که گفته شد.

تعبیر خواب اگر ببینیم در میان پریان هستیم

تعبیر خواب پری به روایت حضرت دانیال

اگر به خواب دید که در میان پریان است، دلیل که به سفر شود و آن سفر او را مبارک
بود. اگر بیند پری او در گردن گرفت و می رفت، دلیل بر عز و جاه و بزرگی بود. اگر بیند
پری او از گردن بینداخت، از جاه و بزرگی بیفتد.

تعبیر خواب دعوا کردن با فرشتگان

دعوا کردن با فرشتگان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

نوشته اند که اگر بیننده خواب ببیند که در عالم رویا با فرشتگان دعوا می کند به هیچ
وجه خوب نیست. معبران نوشته اند دیدن فرشتگان در حالت غم زده و چهره گرفته در
خواب خوب نیست بخصوص دیدن میکائیل و عزرائیل و نشان آن است که مرگ بیننده
خواب نزدیک است.

تعبیر خواب دیدن پری در خواب

تعبیر خواب پری به روایت ابراهیم کرمانی

پریان بعضی مسلمانند و در خواب دیدن، دوست و بخت و دولت است و آن چه
کافر باشند،
دیدار ایشان دیدار دشمن و ادبار و اندوه است.

تعبیر خواب پرواز کردن با پری

پرواز کردن با فرشته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که در خواب با فرشته ای پرواز می کند بسیار خوب است چون
او به نیک نامی و رفاه و نعمت می رسد.

تعبیر خواب اگر پری را زشت و غمگین ببینید

تعبیر خواب پری به روایت محمد بن سیرین

پری به خواب دیدن، اگر خوشخوی و شادمان است، دلیل که عز و دولت یابد، اگر او
را زشت و غمگین بیند، دلیل بر غم و اندوه کند،اگر پری را مرده بیند، کار او شوریده
شود، اگر با پری جنگ می کرد، دلیل که کار او آشفته شود.

تعبیر خواب دیدن فرشته در لباس زنانه

دیدن فرشته در لباس زنانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب فرشته ای را در لباس زنانه ببیند یا زنی ناشناس و خوب روی را
در خواب ببیند و ذهنش بگوید که او فرشته است به دروغ گوئی و نیرنگ دست
می زند. اگر ببینیم فرشته ای با ما هم غذا شده به نعمت فراوان می رسیم.
روی هم رفته دیدن فرشتگان در خواب خوب است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب اسباب بازی ،تعبیر خواب دیدن اسباب بازی های مکانیکی ،تعبیر خواب دیدن طناب بازی در خواب و تعبیر خواب دادن عروسک به دیگری همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگبین ، دیدن انگبین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ایوان ، دیدن ایوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتانه ، دیدن انگشتانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتر ، دیدن انگشتر در خواب چه تعبیری دارد ؟