مشاهده : 153 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پشم ،تعبیر خواب دیدن پشم گوسفند ،تعبیر خواب دور ریختن پشم ،تعبیر خواب دیدن پشم بافته نشده و تعبیر خواب دیدن طناب پشمی همراه ما باشید.

ما تقریبا ۹۵ درصد از خواب‌های‌مان را فورا بعد از بیدار شدن فراموش می‌کنیم.
چرا به خاطر سپردن خواب‌های‌مان اینقدر سخت است؟ بر اساس یک تئوری،
تغییراتی که حین خواب در مغز روی می‌دهد شامل پردازش اطلاعات و ذخیره‌ی
آنها که برای تشکیل حافظه لازم است نمی‌‌شود.در متن زیر تعبیر خواب پشم
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پشم ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پشم از نظر معبران

تعبیر خواب پشم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

پشم در خواب دیدن نیکو است و میمنت دارد. پشم ارزنده ترین محصولی است
که از گوسفند عاید ما می شود لذا در خواب نیز نمی تواند بد باشد. پشم را
معبران در خواب روزی و نعمت تعبیر کرده اند و به وجهی دیگر اندوخته و پولی
است که زائد بر خرج روزانه کنار نهاده ایم.

تعبیر خواب داشتن پشم در خواب

تعبیر خواب پشم  به روایت محمد بن سیرین

پشم در خواب دیدن از همه وجهی، مال حلال و روزی بود و پشمی که بافته
نباشد، بهتر بود و نیکوتر. اگر بیند که پشم داشت یا کسی بدو داد یا بخرید
یا به موقع خویش است، دلیل است که به قدر آن او را مال حاصل شود.

تعبیر خواب خریدن پشم

خریدن پشم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

داشتن پشم و خریدن و هدیه گرفتن پشم در خواب کسب مال و تحصیل روزی
و نعمت فراوان است به همان مقدار که پشم را در خواب دیده اید. اگر مختصری
پشم در بقچه داشته باشید پول کمی به دست می آورید و اگر عدل های بزرگ
پشم را در خواب دیدید که روی هم چیده اید و دانستید که همه به خودتان تعلق
دارد مال هنگفتی نصیب شما می شود.

تعبیر خواب سوختن پشم

تعبیر خواب پشم  به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که پشم از خویشتن دور همی انداخت، دلیل است که مال خود را تلف کند.
اگر بیند که پشم را همی سوخت، دلیل است که مال خود را هزینه کند.

تعبیر خواب دیدن طناب پشمی

دیدن طناب پشمی از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

رسن یا طناب پشمی در خواب پیچیدگی کارهاست از نقطه نظر مالی و چنان چه
در خواب ببینیم که کسی از پشم طناب می بافد نشان آن است که در کار او نوعی
گره و آشفتگی پدید می آید و اگر احساس کردید که آن طناب به شما تعلق دارد
یا برای شما بافته می شود و یا خودتان بافنده چنین طنابی از پشم هستید گرفتگی
و گره کار به شما ارتباط می یابد.

تعبیر خواب خریدن جامه پشمی

تعبیر خواب پشم از نظر ابراهیم کرمانی

اگر بیند که بر تن او جامه پشمین است، دلیل که او را مال از زنان حاصل شود. اگر بیند
جامه پشمین یا پنبه خرید یا بستری از پشم داشت، دلیل که زنی توانگر بخواهد.

تعبیر خواب دیدن پشم بافته نشده

دیدن پشم نبافته از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب پشم نبافته ببینید بهتر است تا پشم بافته شده و چنان چه ببینید که
مقداری پشم از دکانی خریده اید یا از طریق دیگر به دست آورده اید همان طور است
که گفته شد تحصیل مال است و آن مالی است حلال و بدون خدشه و غش. اگر کسی
مقداری پشم به شما داد که ببافید شما را به کاری سرگرم می کند و شغلی در اختیار
شما قرار می دهد که سود بخش است. اگر دختر جوانی ببیند که دوک میریسد شوهر
می کند و اگر ببیند از پشم پارچه می بافد شوهری پول دار نصیب او می شود. بستر
پشمی و تشکی که از پشم درست شده باشد زن و همسر پول دار است و این خواب
نیکو است.

تعبیر خواب اگر جوان مجردی در خواب پشم ببیند

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر جوان مجردی خواب ببیند، خواب او خبر می دهد که همسری پول دار و صاحب
شخصیت و دولت نصیب او می شود. اگر جوانی در خواب ببیند که یک گونی یا یک
عدل پشم دارد پول دار می شود. اگر زنی ببیند که تشک یا پشتی خود را شکافته
و می خواهد با پشم پر کند و بدوزد شوهرش به وسیله او یا به کمک دیگری پول دار
می شود. بافتن نخ از پشم رشته امید است که به پول و ثروت منتهی می گردد.

تعبیر خواب دور ریختن پشم

دور ریختن پشم از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

چنان چه در خواب ببینید که پشم را می سوزانید یا دور می ریزید خواب شما خبر
می دهد که مال خود را از بین می برید و زیان می بینید و اگر در خواب دیدید که
پشم را گلوله، گلوله می کنید و می اندازید خبر از این است که پول خود را به
بیهودگی خرج می کنید.

تعبیر خواب دیدن پشم گوسفند

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد پشم گوسفند

چنان چه در عالم خواب ببینید که گوسفندی دارید و پشم آن حیوان را قیچی می کنید،
اگر گوسفند ماده باشد زنی به شما سود می رساند و اگر بز باشد مردی برای شما
مفید واقع می شود و اگر ببینید که بدن خودتان مثل گوسفند پشم در آورده به شدت
گرفتاری مالی پیدا خواهید کرد و به هر صورت پول برای شما ملال آور می شود به
طوری که ممکن است آبرویتان را مورد مخاطره قرار دهد. پشم چرک و کثیف در خواب
زیان مالی است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن