مشاهده : 206تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چادر ،تعبیر خواب خریدن چادر برای دیگری ،تعبیر خواب چادر پاره ،تعبیر خواب چادر شب و تعبیر خواب سوختن چادر همراه ما باشید.

ازآن‌جا که بیشتر مردم به خواندن کتاب‌های تعبیر خواب علاقه نشان می‌دهند،
امروزه انتشار این کتاب‌ها رونق زیادی پیدا کرده است و به منبع درآمدی برای
برخی ناشران تبدیل شده است.ولی مراجعه به این کتاب ها برای تعبیر خواب
هایتان اصلا توصیه نمی شود زیرا اکثرا اولین تعبیری که از یک خواب می شود
تحقق می یابد به همین دلیل بهتر است به خواب گزاران و معبران عالم مراجعه
کنید. در متن زیر تعبیر خواب چادر را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چادر ما
را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چادر از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

چادر در خواب ستر است و پوشاننده رازهای بیننده خواب و حافظ شرف و آبرو .
اگر مردی ببیند که چادر دارد رازداری می کند و این راز ممکن است مال خودش
باشد یا متعلق به دیگران اما اگر ببیند چادر پوشیده چون مرد چادر نمی پوشد
و این یک کار غیر طبیعی است نیکو نیست و در خواب نشان دهنده این است
که پوشنده چادر اعمال زشت و گناهان بزرگ خویش را از مردم پنهان نگه می دارد
و این اعمال آن قدر زشت و بزرگ هستند که اگر بر ملا شوند مورد لعن و نفرین
و حداقل مورد سرزنش و شماتت قرار می گیرد.

تعبیر خواب دیدن چادر در خواب

تعبیر خواب چادر به روایت امام جعفر صادق

چادر درخواب بر سه وجه است. اول:

قدر وجاه. دوم: مرد را زن و زن را شوهر، سوم: کدخدای سرای.

تعبیر خواب خریدن چادر برای دیگری

خریدن چادر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر بیننده خواب ببیند که چادری برای دیگری خریده یا چادر به کسی هدیه
می دهد آن چادر رازی است که می خواهد دیگران پوشیده نگه دارند و در
صورت اطلاع حفظ کنند و آبرویش را نبرند.

تعبیر خواب سوختن چادر

 تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

چادر درخواب دیدن، سترپوش زن است. اگر بیند چون زنان چادر پوشیده است،
دلیل که در آن کار خیر و شر است. لکن آن کار را از او مکروه دارند. اگر کسی بیند
چادر را بدرید یا بسوخت، دلیل که در آن وقت ستروی دردیه شود.

تعبیر خواب اگر زنی در خواب چادر ببیند

نظر منوچهر مطیعی در مورد زنی که در خواب چادر ببیند

برای زنان دیدن چادر در خواب طبیعی است اما اگر زنی در خواب ببیند که
چادر نو پوشیده در محیط خانواده عزت و احترامش بالا میرود و نزد شوهر
عزیز می شود.

تعبیر خواب چادر شب

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

چادر شب در خواب زن است، اگر بیند چادر شب فرا گرفت، یا کسی بدو داد،
دلیل که زن نو خواهد. اگر بیند چادر نو بخرید، دلیل که کنیزکی بخرد و از او فرزند
آید، اگر این خواب زنی بیند، دلیل که او را شوهر آید. اگر زنی بیند که چادر شب
او بسوخت، دلیل که شوهرش بمیرد، یا او را طلاق دهد.

تعبیر خواب چادر پاره

تعبیر خواب چادر پاره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببیند که چادرش پاره است یا رازش فاش می شود و یا این که آبرویش
در مخاطره قرار می گیرد. به هر حال هر کسی چیزی پنهان دارد که دوست
ندارد دیگران بدانند. کوشش در مسیر حفظ همین پوشیدگی است که در خواب
به شکل چادر نمایان می گردد. چادر شب زن است و چادر کلا حرمت و عزت است
که به زن بر می گردد.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟