مشاهده : 108تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاه ،تعبیر خواب آب چاه و تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب از معجزات حضرت یوسف بود. پیامبر نیز اغلب بعد از نماز
صبح خواب‌‌های صحابه را تعبیر می‌کرد. خداوند متعال از میان امت پیامبر ،
امام محمدبن‌سیرین را امام علم تعبیر خواب قرار داد،که علما تعبیرهای
شگفت‌انگیز ایشان را گردآوری کرده‌اند. ابن‌سیرین می‌گوید که لازم نیست
هر خوابی را که انسان می‌بیند دنبال تعبیر آن باشد، بلکه خوابی شایسته
تعبیر است که از طرف خداوند متعال به انسان نشان داده شود، و آن خوابی
است که فرشته مأمور خواب‌ها، «روحائیل»، آن را از لوح محفوظ به انسان
نشان می‌دهد.در متن زیر تعبیر خواب چاه را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب
چاه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاه از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین 

چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل
که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان
او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی
وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه
برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب
مال زن است.

تعبیر خواب چاه دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: عالم، چهارم: توانگری، پنجم: مکر، ششم: مکر و حیله
و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد
که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند کسی چاه کند و آب
برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند
آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد

تعبیر خواب آب چاه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون
به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا
نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.در نفایس
الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده.

چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.
مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟