مشاهده : 139 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاه ،تعبیر خواب آب چاه و تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب از معجزات حضرت یوسف بود. پیامبر نیز اغلب بعد از نماز
صبح خواب‌‌های صحابه را تعبیر می‌کرد. خداوند متعال از میان امت پیامبر ،
امام محمدبن‌سیرین را امام علم تعبیر خواب قرار داد،که علما تعبیرهای
شگفت‌انگیز ایشان را گردآوری کرده‌اند. ابن‌سیرین می‌گوید که لازم نیست
هر خوابی را که انسان می‌بیند دنبال تعبیر آن باشد، بلکه خوابی شایسته
تعبیر است که از طرف خداوند متعال به انسان نشان داده شود، و آن خوابی
است که فرشته مأمور خواب‌ها، «روحائیل»، آن را از لوح محفوظ به انسان
نشان می‌دهد.در متن زیر تعبیر خواب چاه را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب
چاه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاه از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین 

چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل
که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان
او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی
وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه
برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب
مال زن است.

تعبیر خواب چاه دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: عالم، چهارم: توانگری، پنجم: مکر، ششم: مکر و حیله
و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد
که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند کسی چاه کند و آب
برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند
آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد

تعبیر خواب آب چاه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون
به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا
نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.در نفایس
الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده.

چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.
مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس