مشاهده : 96تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چاه ،تعبیر خواب آب چاه و تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.

علم تعبیر خواب از معجزات حضرت یوسف بود. پیامبر نیز اغلب بعد از نماز
صبح خواب‌‌های صحابه را تعبیر می‌کرد. خداوند متعال از میان امت پیامبر ،
امام محمدبن‌سیرین را امام علم تعبیر خواب قرار داد،که علما تعبیرهای
شگفت‌انگیز ایشان را گردآوری کرده‌اند. ابن‌سیرین می‌گوید که لازم نیست
هر خوابی را که انسان می‌بیند دنبال تعبیر آن باشد، بلکه خوابی شایسته
تعبیر است که از طرف خداوند متعال به انسان نشان داده شود، و آن خوابی
است که فرشته مأمور خواب‌ها، «روحائیل»، آن را از لوح محفوظ به انسان
نشان می‌دهد.در متن زیر تعبیر خواب چاه را قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب
چاه ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چاه از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین 

چاه در اصل، تاویل زن است. اگر بیند که در جایگاهی چاه می کنند، دلیل
که زن خواد. اگر بیند که کندن چاه کسی او را مدد می کرد،دلیل که میان
او و آن زن کسی واسطه است و خواهد که به مکر و حیله آن زن را به زنی
وی دهد، زیرا که کندن چاه مکر و حیله است و در مثال گویند: فلان کس چاه
برای فلان کس می کند، یعنی با وی بدی و مکر خواهد کرد، و آب چاه در خواب
مال زن است.

تعبیر خواب چاه دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق
دیدن چاه در خواب، بر شش وجه است.

اول: زن، دوم: کنیزک، سوم: عالم، چهارم: توانگری، پنجم: مکر، ششم: مکر و حیله
و مرد چاه کن در خواب مکر و حیله است.

اگر کسی بیند که ازچاهی آب خورد، دلیل که مال زن بخورد. اگر از چاهی آب خورد
که از خشت پخته برآورده بود هم، دلیل بر مال زن کند. اگر بیند کسی چاه کند و آب
برنیامد، دلیل که زنی درویش خواهد.

تعبیر خواب بد طعم بودن آب چاه

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی
اگر بیند آب چاه خوردن بدطعم است، دلیل که مال زن به کراهت بستاند. اگر بیند
آب چاه گرم همی خورد، دلیل که به جهت مال زن جفا یابد

تعبیر خواب آب چاه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی
به تشخیص معبران سنتی و کهن چاه در خواب های ما مکر و حیله است و چون
به طور سنتی و عرفی مکر و حیله به زن بر می گردد و صحیح یا غلط زن را منشا
نیرنگ و دوروئی و ریاکاری دانسته اند چاه را نیز در خواب زن تعبیر کرده اند.در نفایس
الفنون نیز چاه آب _ مال مجموع _ تشخیص داده شده.

چاه اگر آب داشته باشد و بدانیم که آن چاه آب دارد مالی اندوخته به ما می رسد.
مرحوم مجلسی نوشته آب چاه روزی حلال است.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهیزیه ،تعبیر خواب جهیزیه عروس ،تعبیر خواب جهیزیه مجلل و تعبیر خواب جهیزیه فقیرانه همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟