مشاهده : 130تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چای ،تعبیر خواب چایی بی رنگ ،تعبیر خواب چای دم کرده، تعبیر خواب خریدن چای وتعبیر خواب ریختن چای روی دست و پا همراه ما باشید.

دیدن چای در خواب نشانه ی غم و اندوه و غصه است اگر در خواب چای خشک
ببینید به مقدار آن چای به شما غم و اندوه میرسد ولی چای دم کرده نشانه ی
محبت و دوستی است که بازهم بستگی به مقدار آن دارد.اگر چایی که می نوشید
بی رنگ باشد نشانه ی نیرنگ و فریب است.در متن زیر تعبیر خواب چای را از نظر
معبران مختلف قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چای ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد
به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم.

تعبیر چای نوشیدن در خواب

آنلی بیتون کی گوید :

اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست
جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و
غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.

تعبیر خواب خریدن چای

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش
می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم
با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد.

تعبیر هوس کردن چای در خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده
شما را غافلگیر خواهند کرد.

تعبیر هدیه دادن چای در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که
در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او
می شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز
در ناراحتی های خود شریک می کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم
اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می شویم.

تعبیر خواب چای دم کرده

اما چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی
که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده
کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش
هستیم.

تعبیر خواب استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی
چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد
و چای بریزد او ناسپاسی می کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

تعبیر خواب ریختن چای روی دست و پا

اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد
و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید
که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم.

تعبیر خواب چایی بی رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است
و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده
می کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ
باشد مبالغه است و زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چای تلخ باشد
محبت نا بجاست.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟