مشاهده : 745 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چای ،تعبیر خواب چایی بی رنگ ،تعبیر خواب چای دم کرده، تعبیر خواب خریدن چای وتعبیر خواب ریختن چای روی دست و پا همراه ما باشید.

دیدن چای در خواب نشانه ی غم و اندوه و غصه است اگر در خواب چای خشک
ببینید به مقدار آن چای به شما غم و اندوه میرسد ولی چای دم کرده نشانه ی
محبت و دوستی است که بازهم بستگی به مقدار آن دارد.اگر چایی که می نوشید
بی رنگ باشد نشانه ی نیرنگ و فریب است.در متن زیر تعبیر خواب چای را از نظر
معبران مختلف قرار داده ایم می توانید تعبیر خواب چای ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چای

تعبیر خواب چای به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چای خشک غم و غصه . اندوه و گرفتاری است و مقدار این غم و غصه بستگی دارد
به مقدار چای خشک که در خواب می بینیم.

تعبیر چای نوشیدن در خواب

آنلی بیتون کی گوید :

اگر خواب ببینید دوستانتان چای می‌نوشند، نشانه آن است که از تفریحات دست
جمعی خسته می‌شوید، و سعی می‌کنید با کمک به دیگران و کاستن از غم و
غصه‌های آن‌ها تغییری مطلوب در احساسات خود ایجاد کنید.

تعبیر خواب خریدن چای

منوچهر مطیعی می گوید :

اگر ببینیم که یک یا چند قوطی چای از مغازه خریده ایم غم و غصه ایی برای ما پیش
می آید ولی اگر مانند چای فروشی های شمال انبوهی چای خشک مشاهده کنیم
با کوهی از مصائب و مشکلات رو به رو خواهیم شد.

تعبیر هوس کردن چای در خواب

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید هوس یک فنجان چای کرده‌اید، نشانه آن است که میهمانان ناخوانده
شما را غافلگیر خواهند کرد.

تعبیر هدیه دادن چای در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

همین طور است اگر کسی چای خشک به ما هدیه کند یا ما به کسی بدهیم که
در صورت اول غم و غصه ای برای ما می آفریند و در شکل دوم ما سبب ناراحتی او
می شویم. اگر چند بسته یا مقداری چای خشک خریدیم و به خانه بردیم خانواده را نیز
در ناراحتی های خود شریک می کنیم اما بر عکس اگر چای خشک را از خانه بیرون ببریم
اندوه را از دل ایشان بر می داریم و سبب تسکین و آرامش اهل خانه می شویم.

تعبیر خواب چای دم کرده

اما چای دم کرده محبت و دوستی است و باز هم مقدار آن بستگی دارد به موقعیت و وضعیتی
که مشاهده می کنیم و در عالم خواب می بینیم. اگر سفره ای گسترده و بساط چای را آماده
کرده بودیم نشان آن است که محیطی گرم خواهیم داشت و در خانه و خانواده صاحب آرامش
هستیم.

تعبیر خواب استکان چای

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر کسی استکان چای به ما تعارف کرد، مورد محبت قرار می گیریم و چنانچه ما به کسی
چای تعارف کردیم این اوست که از جانب ما محبت می بیند. اگر استکان چای از دستمان بیافتد
و چای بریزد او ناسپاسی می کند ولی بستگی دارد که چای را از چه کسی گرفته باشد.

تعبیر خواب ریختن چای روی دست و پا

اگر چای روی دست و پای ما بریزد و بسوزد آرامش و راحت می یابیم ولی اگر چای بریزد
و در خواب احساس سوزش نکنیم و هیج آسیبی به ما وارد نیاید موردی پیش می آید
که به قدر همان سوختگی که باید باشد ناراحت می شویم و رنج و غصه می خوریم.

تعبیر خواب چایی بی رنگ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر چایی که می نوشیم رنگ نداشته باشد نشان بی حقیقتی و فریب و نیرنگ است
و چنانچه کسی به ما چنین چای بی رنگی تعارف کند از جانب او بی حقیقتی مشاهده
می کنیم. همین طور است اگر ما به کسی چای بی رنگ بدهیم. اگر چای زیاد پر رنگ
باشد مبالغه است و زیاده روی در ابرازمحبت که خود رنج دهنده است. اگر چای تلخ باشد
محبت نا بجاست.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi