مشاهده : 95تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چتر ،تعبیر خواب چتر رنگین ،تعبیر خواب چتر سوراخ ،تعبیر خواب گرفتن چتر در باران وتعبیر خواب گرفتن چتر در خشکی همراه ما باشید.

خواب هایی که می بینیم را نباید پیش افراد عادی تعریف کنیم زیرا اکثر اوقات
اولین تعبیری که از یک خواب می شود تحقق می یابد.خواب هایی که می بینیم
قرار نیست عینا تعبیر شوند و ممکن است به صورت دیگر و یا در حق دیگری تحقق
یابد.چنانکه دیدن چتر در خواب نشانه ی ولایت و رفعت است.در متن زیر
تعبیر خواب چتر را بصورت کامل از نظر معبران مختلف قرار داده ایم
می توانید تعبیر خواب چتر ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چتر از نظر معبران مختلف

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

باران در جائی نعمت و خیر و برکت است و در جائی بخصوص اگر برسر و روی
انسان ریخته شود غم و اندوه است لذا چتر وسیله دفاعی است در مقابل
غم ها و غصه هائی که پیش می آید. برای زن، شوهر است و پناهگاه و نقطه
اتکا ابن سیرین می گوید اگر بر سر کسی چتر بگیرند حرمت و احترام و عزت
می یابد.

تعبیر خواب دیدن چتر در خواب

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق 

دیدن چتر در خواب بر هفت وجه باشد.

اول: سلطنت. دوم: عزت. سوم: مرتبت. چهارم: ریاست. پنجم: رفعت.
ششم: ولایت. هفتم: صحبت با بزرگان.

تعبیر خواب گرفتن چتر در خشکی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در میان جمعی که چتر ندارند و باران هم نمی بارد چتر بگیرید عملی
خلاف انجام می دهید که بی اعتبار می شوید و مردم پشا سر شما بد
می گویند. همین طور است اگر همه چتر داشته باشند و شما نداشته
باشید احساس تنهائی و بی کسی می کنید.

تعبیر خواب بردن چتر بالای سر

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند بر بالای سر او چتر می بردند، دلیل که اگر از اهل آن بود،
پادشاهی یابد، اگر از اهل آن نباشد، دلیل که بزرگی یابد. اگر بیند چتر
پادشاه در دست داشت، دلیل که مقرب حضرت پادشاه شود.

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب گرفتن چتر در باران

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر باران ببارد و چتر داشته باشید و باز نکنید غم وغصه بر سر شما می بارد
و در بیداری از امکاناتی که دارید سود نمی برید.

انواع تعبیر خواب چتر

لوک اویتنهاو می گوید :

چتر : توصیه به رعایت احتیاط

چتر پاره : توهم

تعبیر خواب چتر رنگین

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر زنی ببینید که چتری رنگین و قشنگ دارد شوهرش به پول می رسد و اگر
مردی ببینید چتری گسترده دارد امنیت می یابد.چتر سیاه نیکو است ولی چتر
سفید ضعف و خود باختگی است در مقابل مشکلات است. چتر سبز خرمی و
نشاط است چتر زرد غم و بیماری است چتر پاره و از هم در رفته غم و رنج و
پریشانی است و چنانچه زنی ببیند چتری شکسته و پاره دارد شوهرش بیکار
می شود

تعبیر خواب در دست گرفتن چتر

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید چتری به دست گرفته اید ، علامت آن است که سختیها و
دشواریهای زندگی شما را به ستوه خواهد آورد .

تعبیر خواب چتر سوراخ

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چتر سوراخ شکست است برای بیننده خواب.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟