مشاهده : 118 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرم ،تعبیر خواب چرم اسب ،تعبیر داشتن دستکش چرمی در خواب ،تعبیر خواب داشتن کفش چرمی و تعبیر خواب چرم گوسفند همراه ما باشید.

دیدن چرم در خواب نشانه ی مال و ثروت است اگر در خواب ببینید که کیف چرمی نو
به دست دارید ولی در بیداری چنین کیفی ندارید مالی اندوخته به دست شما می رسد.
اگر چرم از جنس پوست حیوانات باشد یعنی با زحمت مالی را به دست می آورید.
دیدن چرم از جنس پوست گوسفند مال حلال است.در متن زیر بطور کامل تعبیر خواب چرم
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چرم ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید.
اگر درخواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست
دارید که در بیداریفاقد چنین کیفی هستید مالی اندوخته به دست شما می افتد.

تعبیر خواب چرم دیدن در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چرم در خواب ، علامت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفیق در زندگی است .

تعبیر خواب داشتن کمربند چرمی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببیند که کمربند چرمی دارید از همسر یا فرزندتان خیرو نیکی می بینید
و این خواب را چنان چه پسر جوانی ببیند با دختر یا ازدواج می کند و از جانب
او بهره مند
می گردد. البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند. این در صورتی است
که کمربن
د توجه شما را در خواب جلب کند یا همان طور که گفته شد محور خواب بیننده
خواب بگیرد.

تعبیر خواب پوشیدن لباس چرمی

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن کرده اید ، علامت آن است که دست به معاملات
موفقیت آمیز خواهید زد .

تعبیر داشتن دستکش چرمی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر یا فرزند است. اگر در خواب ببینید که
دست راستتان
دستکش چرمی دارد از برادر خود محبت می بینید و بهره مند می شوید و چنان
چه دست چپ
شما دستکش چرمی داشت از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید.

تعبیر خواب خرید و فروش چرم

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید چرم خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که برای ثروتمند
شدن نیازی به تغییر شغل نیست .

تعبیر خواب داشتن کفش چرمی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

داشتن کفش چرمی مشروط بر این که کفش محور خواب شما باشد گویای سفر پر رنج
و تلاشی است که در پیش دارید یا اقدام به کاری می کنیدکه آمد و رفت نشست و
بر خاستزیاد ایجاب می نماید ولی از این تلاش و کوشش سود می برید. اگر در خواب
احساس کنید
که چرم از شتر است میراثی به شما می رسد یا از طرف شخص بزرگی که مقام
شامخ دارد
مورد محبت و التفات قرار می گیرید.

تعبیر دیدن تزیینات چرمی در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن تزئینات چرمی در خواب ، نشانه وفاداری به خانواده است

تعبیر خواب چرم گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنان چه احساس کردید چرم از گوسفند است مال حلال نصیب شما می شود. حتی
ممکن است چرم نباشد پوست هم اگر متعلق به گوسفند باشد همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب چرم گاو

اگر چرم را از گاو تشخیص دادید خواب شما از فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی
معشیت خبر می دهد. چرم الاغ مردی است احمق که سر راه شما قرار می گیرد
و به شما محبت می کند و ندانسته و احمقانه سود می رساند.

تعبیر خواب چرم اسب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چرم اسب می گوید باجوان مردی آشنا می شوید که از طرف او بهره مند می گردید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس