مشاهده : 84تعبیر خواب حرف چRSSاشتراک:

تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرم ،تعبیر خواب چرم اسب ،تعبیر داشتن دستکش چرمی در خواب ،تعبیر خواب داشتن کفش چرمی و تعبیر خواب چرم گوسفند همراه ما باشید.

دیدن چرم در خواب نشانه ی مال و ثروت است اگر در خواب ببینید که کیف چرمی نو
به دست دارید ولی در بیداری چنین کیفی ندارید مالی اندوخته به دست شما می رسد.
اگر چرم از جنس پوست حیوانات باشد یعنی با زحمت مالی را به دست می آورید.
دیدن چرم از جنس پوست گوسفند مال حلال است.در متن زیر بطور کامل تعبیر خواب چرم
را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب چرم ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

انواع تعبیر خواب چرم

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن چرم حیوانات در خواب مالی است که به زحمت و تلاش به دست می آید.
اگر درخواب ببینید که کیفی چرمی نو و واکس خورده و شیک و تمیز به دست
دارید که در بیداریفاقد چنین کیفی هستید مالی اندوخته به دست شما می افتد.

تعبیر خواب چرم دیدن در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن چرم در خواب ، علامت یافتن سرگرمیهایی لذت بخش و توفیق در زندگی است .

تعبیر خواب داشتن کمربند چرمی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببیند که کمربند چرمی دارید از همسر یا فرزندتان خیرو نیکی می بینید
و این خواب را چنان چه پسر جوانی ببیند با دختر یا ازدواج می کند و از جانب
او بهره مند
می گردد. البته ممکن است همه کمربند چرمی داشته باشند. این در صورتی است
که کمربن
د توجه شما را در خواب جلب کند یا همان طور که گفته شد محور خواب بیننده
خواب بگیرد.

تعبیر خواب پوشیدن لباس چرمی

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید لباسی چرمی بر تن کرده اید ، علامت آن است که دست به معاملات
موفقیت آمیز خواهید زد .

تعبیر داشتن دستکش چرمی در خواب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

داشتن دستکش چرمی سود بردن از برادر یا فرزند است. اگر در خواب ببینید که
دست راستتان
دستکش چرمی دارد از برادر خود محبت می بینید و بهره مند می شوید و چنان
چه دست چپ
شما دستکش چرمی داشت از طرف فرزند پسر خود متنفع می گردید.

تعبیر خواب خرید و فروش چرم

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید چرم خرید و فروش می کنید ، علامت آن است که برای ثروتمند
شدن نیازی به تغییر شغل نیست .

تعبیر خواب داشتن کفش چرمی

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

داشتن کفش چرمی مشروط بر این که کفش محور خواب شما باشد گویای سفر پر رنج
و تلاشی است که در پیش دارید یا اقدام به کاری می کنیدکه آمد و رفت نشست و
بر خاستزیاد ایجاب می نماید ولی از این تلاش و کوشش سود می برید. اگر در خواب
احساس کنید
که چرم از شتر است میراثی به شما می رسد یا از طرف شخص بزرگی که مقام
شامخ دارد
مورد محبت و التفات قرار می گیرید.

تعبیر دیدن تزیینات چرمی در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن تزئینات چرمی در خواب ، نشانه وفاداری به خانواده است

تعبیر خواب چرم گوسفند

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چنان چه احساس کردید چرم از گوسفند است مال حلال نصیب شما می شود. حتی
ممکن است چرم نباشد پوست هم اگر متعلق به گوسفند باشد همین تعبیر را دارد.

تعبیر خواب چرم گاو

اگر چرم را از گاو تشخیص دادید خواب شما از فراخی روزی و زیادی نعمت و فراوانی
معشیت خبر می دهد. چرم الاغ مردی است احمق که سر راه شما قرار می گیرد
و به شما محبت می کند و ندانسته و احمقانه سود می رساند.

تعبیر خواب چرم اسب

منوچهر مطیعی تهرانی می گوید :

چرم اسب می گوید باجوان مردی آشنا می شوید که از طرف او بهره مند می گردید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟