مشاهده : 130 تعبیر خواب حرف چ RSS اشتراک:

تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چماق ، تعبیر خواب داشتن چماق در خانه، تعبیر خواب تراشیدن چماق ،تعبیر خواب گذاشتن چماق زیر تخت خواب،تعبیر خواب به دنبال چماق گشتن و زدن دیگری با چماق همراه ما باشید.

دیدن چماق در خواب دلالت بر مرد زورگو و بی منطق است.
اگر شخصی در خواب ببیند در خانه اش چماق دارد نشان دهنده ی
استبداد رای اوست و دلیل بر بی منطق بودن آن شخص می باشد.
اگر در خواب ببینید به دنبال چماق می گردید نشانه ی آن است
که به دنبال وسیله ای برای تحمیل کردن حرف های زورتان به بقیه
هستید.در متن زیر تعبیر خواب چماق را از نظر معبران مختلف قرار
دادهایم.می توانید تعبیر خواب چماق ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب چماق از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب چماق به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

چماق یا چوبدست کلفت. از آن نوع که در نزاع ها یا راندن حیوانات مزرعه
به کار می برند در خواب های ما معرف حرف زور، استبداد رای، خودسری
و خودرائی است. چماق مردی است زورگو و بی منطق و زبان نفهم یا عملی
است که خلاف منطق و عقل سلیم انجام می گیرد و به یاری زور صورت عمل
می پذیرد.

تعبیر خواب داشتن چماق در خانه

اگر در خواب دیدید که چماقی در خانه دارید، هستند کسانی که چماق
یا چوبدستی زیر تختخواب، در کمد لباس یا پشت در اتاق پنهان می کنند
که در صورت رو به رو شدن با دزد یا مزاحم از آن استفاده کنند.چنانچه چنین
چماقی دیدید خواب شما می گوید این چماق کلفت و به ظاهر مفید نماینده
استبداد رای شما در خانه و خانواده است و تاکید می کند که شما مردی
بی منطق هستید. فرق نمی کند. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند خواب او می گوید
از زور و خودسری برای پیشبرد کارهایش استفاده می کند که درست نیست.

اگر درخواب چماق زیر تخت خواب خود گذاشتید

اگر چماق را زیر تختخواب و کنار بستر خود نهاده دیدید خواب شما می گوید
بیش از هر کس همسرتان از خود رائی و بی منطقی شما رنج می برد.

دیدن خواب به دنبال چماق گشتن

اگر در خواب دیدید که به دنبال چماق می گردید و این جا و آن جا را جستجو
می کنید که چماق خود را بیابید نشان آن است که برای تحمیل عقیده و رای خود
به دنبال وسیله می گردید تا اندیشه خود را با کمک آن وسیله به زور عملی کنید.

تعبیر خواب زدن دیگری با چماق

اگر با چماق کسی را زدید یا بر سر کسی کوفتید خواب شما می گوید
با اعمال زور به شخصی آسیب می رسانید .

خواب دیدن حمله ورشدن دیگری با چماق

اگر دیگری با چماق به شما حمله کرد در معرض شنیدن حرف زور و رو به روئی
با استبداد رای دیگران هستید.

اگر در خواب دیدید که چماق در دست دیگری هست

دیدن چماق در دست دیگران ضعف شما را در قبال زور نشان می دهد
و داشتن چماق در دست بدون کاربرد بی منطقی شما را باز می گوید.
اگر کسی که چماق را در دست دارد آشنا باشد از یک بیگانه بیمناک هستید
و اگر بیگانه و نا آشنا باشد از دوستان و اهل خود می ترسید و در مقابل ایشان
ضعف رای دارید یا ضعف شخصیت.

تعبیر خواب تراشیدن چماق

تهیه و تراشیدن چماق در خواب تجهیز خود به زور و بی منطقی است.

آفتاب و تعبیرستاننظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن