مشاهده : 247 تعبیر خواب حرف خ RSS اشتراک:

تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال خیمه زدن ببینید و یا بینید در خیمه ای نشسته اید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن خیمه در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب ببینید از خیمه بیرون می ایید یعنی از بزرگی می افتید . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب خیمه می گوید به معنای انجام کاری است که شما شروع کننده آن هستید . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب خیمه زدن

در روانشناسی یونگ امده است چادر و خیمه زدن در خواب به این معنا می باشد که شما به تفریح احتیاج دارید.
اگر هم در خواب ببینید در خیمه نشسته اید یعنی لازم است کمی از روزمرگی های زندگی
دور شود و به استراحت بپردازید.

تعبیر بیرون امدن از خیمه در خواب

تعبیر خواب خیمه به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر در خواب بیند از خیمه بیرون آمدید، یعنی از شرف و بزرگی می افتید.

تعبیر نشستن در خیمه در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش
به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم پیوندد و مهیا دارد.

تعبیر خیمه زدن در خواب

تعبیر خواب خیمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد. اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر
و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد
شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است.

اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید .

ابن سیرین می گوید

اگر در خواب بیند که خیمه زدید و در ان  نشستید. اگر سپاهی بود،
مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد.

تعبیر جمع کردن خیمه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود.

تعبیر دیدن خیمه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود. دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.

تعبیر خواب خیمه به روایت محمد بن سیرین 

اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند، به معنای غم است. اگر خیمه کهن و دریده بیند،
دلیل است که به او مضرت و زیان برسد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن