مشاهده : 99تعبیر خواب حرف خRSSاشتراک:

تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود را در حال خیمه زدن ببینید و یا بینید در خیمه ای نشسته اید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن خیمه در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی می گوید اگر در خواب ببینید از خیمه بیرون می ایید یعنی از بزرگی می افتید . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب خیمه می گوید به معنای انجام کاری است که شما شروع کننده آن هستید . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب خیمه زدن

در روانشناسی یونگ امده است چادر و خیمه زدن در خواب به این معنا می باشد که شما به تفریح احتیاج دارید.
اگر هم در خواب ببینید در خیمه نشسته اید یعنی لازم است کمی از روزمرگی های زندگی
دور شود و به استراحت بپردازید.

تعبیر بیرون امدن از خیمه در خواب

تعبیر خواب خیمه به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر در خواب بیند از خیمه بیرون آمدید، یعنی از شرف و بزرگی می افتید.

تعبیر نشستن در خیمه در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند پادشاه به خیمه اش نشسته بود، کارش نکو گردد و بر دشمن ظفر یافته، کارش
به نظام شود و خیمه در روز به خواب دیدن، کسی بود که کار شاهان و بزرگان بهم پیوندد و مهیا دارد.

تعبیر خیمه زدن در خواب

تعبیر خواب خیمه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر در خواب دیدید که خیمه ای زده اید پناهگاه و منبع امیدی می یابید که می توانید خود را در پناه آن محفوظ نگه دارید و او شخصی است که از شما حمایت می کند و شما به قدرت و شخصیت او متکی خواهید شد. اگر ببینید که در صحرا و بیابان و برای پیک نیک چادر
و خیمه زده اید به سفری با نشاط می روید که برای شما مفید است و چنانچه گرداگرد
شما چمن و سبزه و درخت و آب صاف باشد بهتر است.

اگر ببینید که خیمه می زنید کاری را بنیاد می نهید .

ابن سیرین می گوید

اگر در خواب بیند که خیمه زدید و در ان  نشستید. اگر سپاهی بود،
مال یابد به قدر بزرگی و کوچکی آن. اگر بازرگان بود، سفر کند و از آن سفر مال و منفعت یابد.

تعبیر جمع کردن خیمه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر دیدید در خواب خیمه ای را جمع می کنید به کاری پایان می دهید که مداومتش برای شما بهتر بود.

تعبیر دیدن خیمه در خواب

منوچهر تهرانی می گوید

اگر خیمه های زیادی دیدید با عده ای اشخاص بزرگ آشنا می شوید و اگر خیمه فقیرانه بود کسانی هستند که به شما و کمک شما نیازمندتر خواهند بود. دوزنده خیمه مردی است مدبر و کاردان که کارهای خراب را صورت می بخشد و امور گسیخته را پیوند می دهد.

تعبیر خواب خیمه به روایت محمد بن سیرین 

اگر خیمه سیاه و بزرگ بیند، به معنای غم است. اگر خیمه کهن و دریده بیند،
دلیل است که به او مضرت و زیان برسد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟