مشاهده : 272 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب خود دختری زیبا را ببینید و یا خواب ببینید خودتان دختر دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دختر در خواب اورده اند . منوچهر تهرانی دختردار شدن را در خواب به معنای خیر و برکت می داند .ابن سیرین درباره تعبیر خواب دختر می گوید دختر در خواب نماد شادی می باشد و دختر دار شدن در خواب نماد برکت و نعمت است .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دختر دار شدن

بد نیست بدانید شما می توانید در هنگام شب خواب دلخواه خود را ببینید فقط کافی است به ان موضوع فکر کنید و از ان یک تصویر ذهنی برای خود بسازید .این کار باید پیش از خواب انجام می شود .مثلا اگر دوست دارید خواب شخص خاصی را ببینید قبل از خواب با دقت به عکس او نگاه کنید تا ذهن شما به آن موضوع کشانده شود .

تعبیر دختر دادن به کسی در خواب

تعبیر خواب دختر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند دختر به کسی داد، یعنی باعث شادی ان فرد می شوید.اگر بیند دختر او ناقص است، دلیل بر غم و اندیشه و نقصان احوال او کند،

تعبیر دختر گرفتن از کسی در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند که دختری گرفته اید، یعنی خیر و نعمت به شما می رسد.

تعبیر خواب دختر به روایت محمد بن سیرین 

اگر بیند او را دختری آمد، یا کسی دختر به وی بخشید، دلیل که او را بر قدر جمال دختر خرمی و برکت و نعمت است. اگر بیند که دختر او بمرد، تاویلش به خلاف این است.

تعبیر دختر دار شدن در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند که او دختری شده بود، دلیل بر غم و اندوه کند.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینید که صاحب دختری شده اید و همسرتان دختری به دنیا آورده خیر و نیکی می یابید و به نعمت و رفاه می رسید. اگر ببینید در میان فرزندان تان دختری دارید که واقعا در بیداری چنان دختری را ندارید نعمت و برکت حاصل می کنید و اگر دختری دارید و آن که در خواب دیدید نیست بخت دخترتان بزرگ است و او به بزرگی می رسد و درخشندگی طالع می یابد.

تعبیر دیدن دختر در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

دختر در خواب نماد شادی می باشد.

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب دختری چیزی به شما داد سود می برید و اگر چیزی از شما گرفت زیان می کنید. اگر دختری در خواب دیدید که زیبا بود او بخت شماست که به روی شما لبخند می زند و اگر زشت بود کسالت می یابید و غمگین می شوید. نوشته اند شیطان رجیم در خواب های ما به صورت زن به خصوص در هیئت دختران زیبا ظاهر می شود پس اگر در خواب دختر زیبایی را دیدید که شما را به کاری ناپسند دعوت کرد او شیطان است. اگر نپذیرید به خیر و صلاح می رسید و اگر دعوت او را بپذیرید زیان می بینید و گرفتار خسران می شوید

ابن سیرین می گوید

دختر به خواب دیدن، دلیل بر شادی و فرح دنیا باشد.

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب دختری زیبا ببینید ، علامت آن است که در آینده زندگی آسوده ای خواهید داشت و در محیط خانواده ای لبریز از نشاط به سر خواهید برد . اگر در خواب دختری لاغر و رنگ پریده ببینید ، علامت آن است که در خانواده شما فردی معلول خواهد شد و ناراحتی او دیگر افراد خانواده را نیز اندوهگین خواهد س

تعبیر بوسیدن دختر در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

بوسیدن یک دختر در خواب به معنای ابراز کردن یک خواهش است .

دیدن دختری که در حال دعا باشد نماد شکست می باشد.

تعبیر صحبت کردن با یک دختر در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

با او صحبت کردن : خبرهای خوب

تعبیر خواب دختر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید با دختری ازدواج کرده اید و قبلا ازدواج نکرده باشید عاشق می شوید و زن می گیرید
و اگر زن دارید و قبلا ازدواج کرده اید با همسرتان اختلاف پیدا می کنید و بگو مگو می کنید.

آنلی بیتون می گوید :

اگر مردی خواب ببیند دختر است ، نشانه آن است که فردی سست اراده ، یا هنر پیشه ای خواهد شد که نقش زنان را بازی می کند .

اگر دختر خود را به خواب ببینید ، علامت آن است که وقایعی راه بر لذت و هماهنگی می گشاید .

اگر خواب ببینید دخترتان به حرفهای شما گوش نمی دهد ، نشانه آن است که در آینده در زندگی خود عذاب خواهید کشید .

بانک جامع تعبیر خواب , عصر ایران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن