مشاهده : 240 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال شنا کردن در دریا هستید و یا در دریا غرق شده اید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن دریا در خواب آورده اند .جابر مغربی می گوید خوردن آب دریا در خواب به معنای مرگ یک پادشاه یا فردی بزرگ است .منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب دریا می گوید خوردن آب دریا در خواب به معنای بزرگی و عظمت و مقام والا می باشد . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دریا به روایت معبران

جالب است بدانید با تمرین های ذهنی که می توانید انجام دهید می توانید کنترل خواب هایتان را بدست بگیرید .فقط کافی است خوابی را که دیده اید به یاد آورید در بیداری با خود تمرین کنید که دوست دارید خوابتان چگونه ادامه پیدا کند با تکرار این مراحل به صورت مداوم شما می توانید خواب را به شکل دلخواه خود درآورید .

تعبیر دریا زده شدن در خواب

تعبیر خواب دریا به روایت جابرمغربی 

چنانچه در خواب بیند که  دریا زیاده شد، یعنی لشگر پادشاه زیاد شود.

تعبیر کم شدن آب دریا در خواب

جابر مغربی می گوید

اگر بیند که آب دریا کم شد، یعنی لشگر پادشاه هلاک شود.

تعبیر خوردن آب دریا در خواب

جابر مغربی می گوید

اگر بیند که برخی از آب دریا بخورد و بر وی هیچ پدید نیامد، دلیل که پادشاه یا عالمی را هلاک کند.

اگر بیند که آب دریا شور است که خورد، دلیل که کسب حلال بگذارد و کسب حرام کند.

منوچهر تهرانی می گوید

چنانچه ببینیم از آب دریا می نوشیم متنفع می شویم و سود می بریم. اگر بیننده خواب ببیند که آب دریا را نوشید به طوری که چیزی باقی نماند به قدرت و شوکت و عظمت می رسد.

محمد بن سیرین گوید :

اگر بیند که از دریا آب خوشگوار همی خورد ، دلیل کند که به قدر آن ، از پادشاه مال و نعمت یابد و اگر بیند که جمله آب دریا را بخورد ، دلیل کند که پادشاهی همه جهان را بگیرد . و بعضی گویند که به قدر آن که از آب دریا خورده بود وی را بزرگی و مال و نعمت حاصل شود ، جون آب روشن و صافی بود

تعبیر خواب دریا به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند که آب دریا بخورد و به غایت سرد است. اگر بیننده عالم است از علم بهره تمام یابد. اگر بیننده خواب از مردم پادشاه است، از پادشاه ایمن شود، یا علم آموزد، لکن از علم بهره یابد. اگر بیند که آب دریا می خورد و سخت گرم است، دلیل که گناه کند و تاویل آن به غایت بد است. اگر بیند که آب دریا گنده و ناخوش است، دلیل که او را خصمی بزرگ پیش آید و او را آن خصم بیم سخت است.

تعبیر دیدن موج دریا در خواب

اگر بیند که از دریا موج ها برخاست و جهان از ابر تاریک شده بود. دلیل بود بر گناه و عصیان مردم آن دیار. اگر بیند که از دریا موجی برخاست یا از دریا صید می کرد، به معنای روزی حلال و گشایش روزی است .

لوک اویتنهاو می گوید :

دریای مواج نماد نیکبختی در تمام اموری که در آن گام برمیدارید است .

تعبیر غرق شدن در دریا در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

غرق شدن در دریا نماد بدبختی می باشد که به دست خود موجب شده اید

منوچهر تهرانی می گوید

اگر خود را در دریا در حال غرق شدن ببینید گرفتار مشکلاتی می شوید. بودن در کشتی در دریای آرام نشان امنیت و آرامش زندگی است.

تعبیر دیدن دریا در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

دریای آرام نماد شادمانی است

دریای متلاطم نماد ناراحتی وغصه است .

افتادن در دریا به معنای ضرر و زیان و بدبختی می باشد.

دریای شفاف نماد شادمانی است .

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دریا در خواب ، علامت آرزوهای بی ثمر است .

تعبیر راه رفتن روی آب دریا در خواب

تعبیر خواب دریا به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

اگر بیننده خواب ببیند که روی آب دریا راه می رود در کار خطرناکی مداخله می کند که احتمال لغزش و سقوط او می رود ولی موفق می شود. معبران نوشته اند در ساحل دریا بودن و منظره تلاطم دریار را مشاهده کردن نشانه ای است از بیماری فرزندان. چنانچه ببینید که از کشتی بیرون می آیید و به ساحل قدم می نهید فرزند بیمار یا عزیز دیگری که بیمار دارید شفا می یابد.

آنلی بیتون می گوید :

شنیدن زمزمه دریا با ساحل در خواب ، نشانه آن است که زندگی ای ملال آور و بی ثمر را سپری خواهید ساخت ، زندگی ای تهی از عشق و محبت .

تعبیر شنا کردن در دریا

آنلی بیتون می گوید :

اگر زنی خواب ببیند با همسر خود در دریا شنا می کند ، نشانه آن است که به نخستین آرزوهای خود دست می یابد .

بانک جامع تعبیر خواب , عصر ایران

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن