مشاهده : 338 تعبیر خواب حرف دال RSS اشتراک:

تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب ببینید دستتان را بریده اید و یا دستان شما می لرزد . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوت برای دیدن دست در خواب آورده اند .یوسف نبی می گوید شکستن دست در خواب به معنای مصیبت است . آنلی بیتون درباره تعبیر خواب دست می گوید زشت بودن دست در خواب یعنی در زندگی دچار فقر و تنگدستی می شوید .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب دست به روایت معبران

اگر شما هم از جمله افرادی هستید که از بی خوابی شبانه رنج می برید پیشنهاد می کنیم موارد زیر را اناجم دهید تا نتایج شگفت انگیز ان را ببینید .در زندگی برای خود یک برنامه ورزشی منظم تنظیم کنید .در طول روز در معرض نور آفتاب قرار بگیرید .نوشیدن چای بابونه می تواند به خواب راحت شما کمک کند .پیشنهاد می شود قبل از خواب یک فنجان شیر گرم بنوشید .

تعبیر دست بریده شده در خواب

تعبیر خواب دست به روایت ابراهیم کرمانی 

اگر بیند که دستش بریده گردید و ندانست که دست راست است یا چپ، یعین مصیبتی گریبان گیر او می شود

اگر بیند که چون دستش بریده شد قرآن می خواند، دلیل است که دست از عصیان بازدارد و حرام نکند و راه خیر کند و بعضی از معبران گویند: دست بریدن در خواب، دلیل بر عمر دراز و عیش خوش کند. اگر بیند که دست راست او ببریدند از بهر گناه، دلیل که دروغگو و بی امانت است.

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید دستتان زخمی شده است ، علامت آن است که برای رسیدن به چیزی حداکثر تلاش خود را می کنید اما شخص دیگری زودتر از شما آن را تصاحب می کند .

دیدن دست قطع شده در خواب ، علامت آن است که مردم قادر به درک تفکر و احساسات شما نخواهند شد و شما ترجیح می دهید در انزوا زندگی کنید .

ابن سیرین می گوید

اگر بیند که قاضی یا سلطان دست او ببریدند، یعنی برادر یا خواهر او بمیرد. اگر هر دو دست خویش بریده بیند، دلیل که از کسب و کار و مراد خویش باز ماند.

لوک اویتنهاو می گوید :

دست بریده شده یا زخمی نماد بدبختی می باشد

جابر مغربی درباره تعبیر خواب دست گوید :

اگر بیند که دست او را از جائی کوتاه کردند ، دلیل است مقصودی که دارد بر می آید از کسی که از او یاری خواهد .

تعبیر بزرگ شدن دست در خواب

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر بیند که دست او بزرگتر از حد طبیعی شده است ، دلیل است بر قوت احوال آن کسان که یاد کرده شد.

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید دست شما بزرگتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت می کنید . اگر خواب ببینید دست شما کوچکتر از حد طبیعی است ، نشانه آن است که در زندگی پیشرفت و موفقیتی نخواهید داشت .

تعبیر شکستن دست در خواب

تعبیر خواب دست یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن شکستن دست مصیبت بود

تعبیر دست زیبا در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

دستان زیبا : در امور کاری موفقیتی خواهید داشت

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستهای زیبا در خواب ، علامت آن است که به سرعت نام شما مشهور می شود و امتیازات بزرگی به دست می آورید .

تعبیر دست کوچک در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

دستان کوچک : خیانت

تعبیر دست پر مو در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

دستان پشمالو نماد شکست است

آنلی بیتون می گوید

اگر خواب ببینید دستتانی پر مو دارید ، علامت آن است که در محدوده کارهای خود فرد مقتدر

و بزرگی نمی شوید .

تعبیر دست نداشتن در خواب

لوک اویتنهاو درباره تعبیر خواب دست می گوید :

فقدان دست راست به معنای از دست دادن پدر است

فقدان دست چپ به معنای از دست دادن مادر است

تعبیر شستن دست در خواب

لوک اویتنهاو می گوید :

شستن دستان : اطرافیانتان ازشما قدردانی خواهند کرد

آنلی بیتون می گوید

شستن دست در خواب ، نشانه شرکت در جشن و شادمانی است .

تعبیر دست زشت در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن دستهایی زشت در خواب ، علامت آن است که به دام فقر و نومیدی خواهید افتاد .

تعبیر سوختن دست در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب احساس کنید دست خود را سوزانده اید ، علامت آن است که برای به دست آوردن ثروت از راه نادرست و دور از انصاف اقدام می کنید و برای همین با شکست مواجه می شوید .

تعبیر دست کثیف در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر در خواب دستهای خود را کثیف و خاک آلود ببینید ، دلالت بر آن دارد که با دیگران از روی حسادت و دور از انصاف رفتار خواهید کرد .

تعبیر دست های بسته شده در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید دستهای شما را بسته اند ، نشانه آن است که در زندگی با سختی و مشکلاتی مواجه می شوید . اما اگر بتوانید در خواب دستهای خود را آزاد کنید علامت آن است که دیگران را مجبور می کنید تا از فرامین شما اطاعت کنند .

تعبیر لرزش دست در خواب

تعبیر خواب دست به روایت محمد بن سیرین 

اگر بیند که هر دو دست او می لرزید، دلیل است که از کسب فروماند. اگر بیند که دست او مادرزاد خشک است، دلیل کند که از صدقه دادن و کار خیر بازماند.

تعبیر خشک شدن دست در خواب

اسماعیل بن اشعث گوید :

اگر بیند دست راست او خشک شد ، دلیل بر فساد صحت او کند . اگر بیند که دست کسی
را به دست گرفته یا دست در گردن کسی در آورد و ندانست آن کس زنده است یا مرده ،
دلیل است عمر او دراز است .

منوچهر تهرانی می گوید

اگر در خواب ببینید که دستتان لمس شده و کار نمی کند نشان آن است که از یاری
دیگران نا امید و دلسرد می شوید.

تعبیر دیدن دست در خواب

تعبیر خواب دست به روایت منوچهر مطیعی تهرانی 

در خواب دست ها را به طور اختصاصی نمی بینیم و اگر دست ها را ببینیم توجهمان جلب می شود مگر این که به علتی که این علت یا نقصان است در دست ها و یا زیادتی. برخی از معبران نوشته اند هر دست یا زن بیننده خواب است و یا برادر و برخی دیگر معتقدند که دست راست برادر است و دست چپ فرزند. اگر زیادتی در دست ببینیم در واقع زیادتی کمکی است که دریافت می کنیم و نقصان تنگدستی و فقر و گرفتاری های مالی است. زینت در دست ها برای زنان نیکو است و کلا خوب است اما برای مردان دیدن زینت مثل انگشتری و النگو خوب نیست و کراهت دارد. اگر در خواب ببینید که دست ها را به هم افکنده اید دچار فقر و تنگدستی می شوید و چنانچه ببینید دست اضافه آورده اید به نوشته نفایس الفنون کار نیک انجام می دهید.

امام صادق (ع) می‌فرمایند:

تعبیرهای کف دست عبارتند از: ۱- بخشندگی و سخاوتمندی ۲- مال و اموال
۳- ریاست ۴- فرزند ۵- شجاعت و دلیری ۶- ازدواج حرام با زن

جابر مغربی گوید :

اگر بیند که به هر دو دست می رفت ، دلیل است در کار خویش اعتماد نماید و معبران گویند : از خویشان منفعت یابد . اگر بیند که دست با او سخن گفت ، دلیل که معیشت او نیکو است . اگر بیند بر هر دو دست خویش مروارید بسته داشت ، دلیل است جمله قرآن ظاهر بخواند .

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان , تبیان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن