مشاهده : 206 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زمستان , دیدن زمستان در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زمستان , دیدن زمستان در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید فصل زمستان است و شما در میان برف راه می روید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن زمستان در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید خواب زمستان اگر در فصل زمستان باشد تعبیری ندارد ولی اگر در فصلی غیر از زمستان ببینید در صورت سلامت بودن در زمستان تعبیرش خوب است ولی اگر در خواب ببینید بیمار هستید تعبیر خوبی ندارد .برای دانستن تعبیر خواب زمستان به صورت کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زمستان از نظر معبران

بر طبق روانشناسی یونگ دیدن فصل زمستان در خواب به معنای افسردگی می باشد و نوعی بدشانسی می باشد مخصوصا اگر در خواب احساس سرما کنید فقط در صورتی تعبیر زمستان خوب است که شما علاقمند به فصل زمستان و سرما باشید .

تعبیر دیدن زمستان در خواب

تعبیر خواب زمستان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

فصل زمستان در خواب دیدن دو حالت دارد. یا به وقت است یا بی وقت. اگر خواب در زمستان باشد و شما درخواب ببینید زمستان آمده و برف بر زمین نشسته و هوا به غایت سرد شده است تعبیر خاصی ندارد . ولی اگر در تابستان و فصل گرما ببینید که هوا سرد شده و زمستان است و برف سنگینی می بارد باز هم دو حالت دارد. یا در آن سرما احساس آزردگی می کنید یا نمی کنید. اگر احساس سرما نکردید و در خواب دیدید لباس و کفش مناسبی دارید و سرما و برف در شما هیچ تاثیری نمی گذارد بسیار خوب است چراکه خواب شما خبر می دهد که از حوادث غم بار آینده مصونیت می یابید و بدون گرند و آسیب زندگی را می گذرانید ولی اگر احساس سرما کردید خوابتان می گوید در آینده صدمه می بینید و وسیله دفاعی ندارید و آسیب پذیر هستید.

در سر زمین رویاها آمده است:

خواب زمستان به معنای خطر ناخوشی شدید است.

کشاورزی خواب یک زمستان خیلی سخت را ببیند یعنی محصول بسیار خوبی را درو خواهد کرد .

یک زمستان راحت را می گذارنید به معنای شانس است

هوای بد زمستان خساراتی وارد می کند یعنی یکی از دشمنان شما خواهد مرد

لوک اویتنهاو می گوید :

زمستان : عروسی همراه با مشکلات

آنلی بیتون می گوید :

دیدن فصل زمستان در خواب ، علامت آن است که در آینده ای دور به ثروتی دست خواهید یافت .

تعبیر خواب زمستان محمد بن سیرین

زمستان در خواب دیدن به معنای پادشاه است. اگر به خواب بیند که زمستان بود چنانکه مردم را از آن آسیب رسد، دلیل که مردم آن دیار را از پادشاه مضرت رسد. اگر دید هوا سخت سرد بود و سرمابه کسی آسیب نزد، دلیل که اهل آن دیار را از پادشاه خیر و منفعت رسد و زمستان را در وقت خود دیدن بهتر است.

تعبیر خواب زمستان به روایت ابراهیم کرمانی

زمستان را در وقت خود دیدن، اگرسرما سخت نباشد، دلیل یافتن مراد و زیادتی عز و شرف بود و مردم عامه را از پادشاه نصرت و قوت باشد و دلیل بر زیادتی عدل و انصاف بود.

تعبیر خواب زمستان و برف

اگر خواب دیدید زمستان است و شما در میان برف راه می روید و مشت مشت برف بر می دارید بی آن که دست شما سرمای آن را حس کند خوب است به اندازه برفی که برمیدارید فایده می برید. اگر خواب دیدید زمستان است و شما لباس گرم و راحت دارید خوب است ولی اگر زمستان دیدید و لباستان گرم نبود خواب شما می گوید احتمال ضرر هست و باید از خود مراقبت کنید

تعبیر پارو کردن برف در خواب

پارو کردن برف و دور ریختن آن هزینه است. اگر دیدید راه خانه خود و جلوی اتاق را پارو می کنید
و برف را کنار می زنید و راه می گشایید مهمانی نا خوانده برای شما می آید.

تعبیر بیمار بودن در زمستان

در سر زمین رویاها آمده است:

اگر شما در طول زمستان بیمار هستید یعنی بستگان به شما حسادت می کنند .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی