مشاهده : 361 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زیلو , دیدن زیلو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زیلو , دیدن زیلو در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال خریدن و یا شستن زیلو هستید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن زیلو در خواب آورده اند .ابن سیرین می گوید اگر در خواب ببینید روی زیلوی کوچکی نشسته اید یعنی زوی تان زیاد می شود . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب زیلو می گوید زیلوی دراز و بی انتها در خواب به معنای آرزوی محال است .برای دانستن تعبیر کامل در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زیلو به روایت معبران

در روانشناسی یونگ آمده است فرش یا زیلو و یا هر زیراندازی در خواب بیان حقایقی در زندگی شما هستند که انها را حفظ می کنید .پهن کردن زیلو در خواب یعنی سعی می کنید تا زندگی راحتی برای خود بسازید یا تلاش می کنید برنامه جدیدی برای زندگی خود بریزید.

تعبیر زیلوی نو در خواب

تعبیر خواب زیلو به روایت جابر مغربی

اگر در خواب خود زیلوی تمیزی را ببینید یعنی روزی تان زیاد می شود.

منوچهر تهرانی اینگونه می گوید:

اگر در خواب ببینید که زیلوئی تمیز و پاکیزه دارید روزگار شما به خوشی می گذرد

تعبیر زیلوی کهنه در خواب

جابر مغربی چنین بیان می کند :

اگر در خواب خود زیلوی کهنه ای را ببینید یعنی عمرتان به سختی میگذرد .
اگر بیند زیلوی مجهول افکنده بود، دلیل که ان چه دارد از دست او بشود. اگر بیند زیلوی
نو بدو دادند یا بخرید و در خانه بگسترد، دلیل است دولت و اقبال یابد
و عمرش دراز شود .

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر خواب زیلوی کثیفی را ببینید یعنی  روزگارتان به سختی می افتد و زندگی اش چهره زشت خود را می نمایاند.

زیلوی سوراخ خبر از بیماری همسر بیننده خواب می دهد و همچنین زیلوی سوخته و سوراخ شده می گوید
که با همسر خود نقار و کدورت خواهید یافت یا مال خود را تباه می کنید و به خودتان زیان می رسانید.

تعبیر پهن کردن زیلو در خواب

جابر مغربی اینگونه گفته است  :

پهن کردن زیلو در خواب، یعنی عمر درازی دارید

تعبیر دیدن زیلو در خواب

تعبیر خواب زیلو به روایت محمد بن سیرین

زیلوی به خواب چون گسترده بود، دلیل بر درازی و ساختگی کار دنیا کند و هر چند زیلو درازتر باشد
بهتر باشد و چون زیلو در نوشته باشد، دلیل بر نقصان عمر و درویشی کند.

تعبیر خواب زیلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زیلو در خواب ما یملک است و انتفاع و تمتعی است که از تملک چیزی می بریم. به زبان دیگر زیلوی ما کار ماست. زندگی ما است و ما یملک ما و چون گشوده و گسترده باشد خواب می گوید کار با مراد پیش می رود و زندگی به دل خواه جریان می یابد
و بر آن چه داریم و گرد آورده ایم مسلط می باشیم.

تعبیر خواب زیلو به روایت امام جعفر صادق

دیدن زیلو در خواب بر شش وجه است.

اول: ساختگی کار مردم. دوم: درازی عمر. سوم: روزی. چهارم: عز و دولت. پنجم: دشواری عیش. ششم: گناه و امانت که بر گردن جمع کند.

تعبیر نشستن بر روی زیلو

اگر بیند بر زیلوی کوچک نشسته است و آن زیلوی در زیر آن دراز شده، دلیل است عیش و روزی بر وی فراخ شود.

تعبیر بافتن زیلو در خواب

اگر بیند زیلو به دست خود در نوشت و به کنج خانه نهاد، دلیل که عز و دولت خویش را تباه کند.

اگر بیند که زیلو را بافت و به کسی داد، یعنی آخر عمرش است

اگر زیلو را بر پشت نهاده می برد، دلیل است بزه و گناه او جمع شود. اگر بیند که زیلوی کوچک و ستبر داشت،
دلیل که روزی بر وی تنگ شود، اما عمرش دراز شود. اگر بیند که زیلوی فراخ باریک داشت،
روزی بر وی فراخ شود، اما عمرش کوتاه شود.

تعبیر خواب زیلو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب زیلوئی ببینید که جمع کرده و تا شده است و در عالم خواب بدانید که آن زیلو به شما تعلق دارد خواب شما خبر می دهد که آسیب پذیر شده اید و حقی از شما ضایع می گردد و مالی را از کف شما بیرون می برند ولی اگر آن زیلوی جمع و تا شده به شما تعلق نداشته باشد خواب شما می گوید که به حال کسی مسلط می شوید و درباره کسی حق داوری پیدا می کنید. معبران قدیمی نوشته اند اگر زیلو باز باشد دلیل است
که عیش و روزی بر بیننده خواب فراخ و میسر می شود و این تعبیر کاملا درستی است.

تعبیر زیلوی دراز در خواب

اگر در خواب زیلوئی ببینید آن قدر دراز که ندانید انتهای آن به کجا می رسد و ختم می شود
آرزوی محال می کنید و توقع انتظار شما پیش از استحقاق و لیاقت شما می باشد.

تعبیر جمع کردن زیلو در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

جمع کردن زیلو در خواب خوب نیست و معبران نوشته اند که اگر کسی در خواب ببیند زیلوی خویش را جمع کرد
یا لوله کرد و کناری نهاد نشان آن است که عمر خویش را تباه و تمام کرده و روزگارش
به سر رسیده و این در خواب خبر از پایان عمر می دهد.

اگر ببینید اتاق های خانه خویش را با زیلو فرش کرده اید زندگی شما با آبرومندی می گذرد و رفاه نسبی خواهید داشت و اگر در خواب ببینید که اتاق های شما جائی زیلو است و جائی فرش های گران بها خواب شما آگاهی می دهد که با زیاد خواهی آبرو و موقعیت
خویش را به خطر خواهید افکند. اگر جائی زیلو باشد و جائی اصلا فرش نباشد خوب است.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی