مشاهده : 121تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
زین ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم زین نو داریم و یا زینی که داریم کهنه است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن زین در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی معتقد است زین در خواب نماد شغل شما می باشد . او می گوید زین نو داشتن در خواب به معنای این است که کارهایمان آنگونه که دوست داریم پیش می رود . ابن سیرین درباره تعبیر خواب زین می گوید خریدن زین در خواب به معنای زن گرفتن می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زین به روایت معبران

در روانشناسی یونگ دیدن زین در خواب چنین بیان شده است که شما باید هدفی که مدنظرتان است دنبال کنید و نگذارید چیزی شما را از انجام آن منصرف کند و نشستن بر روی زین هم به معنای تسلط شما برکارها می باشد و کنترلی است که بر روی مسائل دارید.

تعبیر دیدن زین در خواب

تعبیر خواب زین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود.

تعبیر زین محکم در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زین محکم و استواری داریم به زندگی خود می توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می پذیرد و جایی برای تشویش نیست.

تعبیر زین شکسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خلاف نیست.

ابن سیرین معتقد است:

اگر خواب بیند زین شکست و خراب شد یعنی زن او بمیرد، یا مریض شود.

تعبیر گذاشتن زین پشت حیوان

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید زین را پشت اسب گذاشتید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و الاغ گذاشتید خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست انجام می دهید و به مشکل برمی خورید.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

زین درخواب دیدن، اگر بر پشت چهارپایان نباشد بد است، ولی اگر بر پشت چهارپائی باشد،
حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است.

تعبیر خریدن زین در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن خوب نیست
و خبر از شکست می دهد.

ابن سیرین چنین بیان می کند:

اگر در خواب بیند که زین می خرید، یعنی زن می گیرید و نعمت و روزی تان زیاد می شود.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زین او به زر و سیم آراسته بود، دلیل است زن او خویشتن بین و متکبر باشد و در راه دین ضعیف بود.
اگر بین زین او سیاه بود و هیچ آرایش نداشت، دلیل کند زن او دیندار و پارسا
و باامانت بود و زین در خواب، دلیل بر افواه زن کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟