مشاهده : 107تعبیر خواب حرف زRSSاشتراک:

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
زین ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم زین نو داریم و یا زینی که داریم کهنه است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن زین در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی معتقد است زین در خواب نماد شغل شما می باشد . او می گوید زین نو داشتن در خواب به معنای این است که کارهایمان آنگونه که دوست داریم پیش می رود . ابن سیرین درباره تعبیر خواب زین می گوید خریدن زین در خواب به معنای زن گرفتن می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زین به روایت معبران

در روانشناسی یونگ دیدن زین در خواب چنین بیان شده است که شما باید هدفی که مدنظرتان است دنبال کنید و نگذارید چیزی شما را از انجام آن منصرف کند و نشستن بر روی زین هم به معنای تسلط شما برکارها می باشد و کنترلی است که بر روی مسائل دارید.

تعبیر دیدن زین در خواب

تعبیر خواب زین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود.

تعبیر زین محکم در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زین محکم و استواری داریم به زندگی خود می توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می پذیرد و جایی برای تشویش نیست.

تعبیر زین شکسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خلاف نیست.

ابن سیرین معتقد است:

اگر خواب بیند زین شکست و خراب شد یعنی زن او بمیرد، یا مریض شود.

تعبیر گذاشتن زین پشت حیوان

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید زین را پشت اسب گذاشتید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و الاغ گذاشتید خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست انجام می دهید و به مشکل برمی خورید.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

زین درخواب دیدن، اگر بر پشت چهارپایان نباشد بد است، ولی اگر بر پشت چهارپائی باشد،
حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است.

تعبیر خریدن زین در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن خوب نیست
و خبر از شکست می دهد.

ابن سیرین چنین بیان می کند:

اگر در خواب بیند که زین می خرید، یعنی زن می گیرید و نعمت و روزی تان زیاد می شود.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زین او به زر و سیم آراسته بود، دلیل است زن او خویشتن بین و متکبر باشد و در راه دین ضعیف بود.
اگر بین زین او سیاه بود و هیچ آرایش نداشت، دلیل کند زن او دیندار و پارسا
و باامانت بود و زین در خواب، دلیل بر افواه زن کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟