مشاهده : 453 تعبیر خواب حرف ز RSS اشتراک:

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
زین ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم زین نو داریم و یا زینی که داریم کهنه است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر گوناگونی برای دیدن زین در خواب آورده اند . مطیعی تهرانی معتقد است زین در خواب نماد شغل شما می باشد . او می گوید زین نو داشتن در خواب به معنای این است که کارهایمان آنگونه که دوست داریم پیش می رود . ابن سیرین درباره تعبیر خواب زین می گوید خریدن زین در خواب به معنای زن گرفتن می باشد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب زین به روایت معبران

در روانشناسی یونگ دیدن زین در خواب چنین بیان شده است که شما باید هدفی که مدنظرتان است دنبال کنید و نگذارید چیزی شما را از انجام آن منصرف کند و نشستن بر روی زین هم به معنای تسلط شما برکارها می باشد و کنترلی است که بر روی مسائل دارید.

تعبیر دیدن زین در خواب

تعبیر خواب زین به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

زین شغل و حرفه شماست و کاری است که می کنید و با درآمد آن معاش خود را تامین می نمایید ولی برخی از معبران نوشته اند که زین همسر است که البته این درست نیست چرا که در دنیای امروز مرد آن چنان تسلطی بر زن ندارد که زن به صورت زین در خواب متجلی شود.

تعبیر زین محکم در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینیم که زین محکم و استواری داریم به زندگی خود می توانیم اطمینان داشته باشیم زیرا خواب ما خبر می دهد که همه کارها بر وفق مراد انجام می پذیرد و جایی برای تشویش نیست.

تعبیر زین شکسته در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر زین شکسته و ناجور و خراب داشته باشیم تعبیر خلاف نیست.

ابن سیرین معتقد است:

اگر خواب بیند زین شکست و خراب شد یعنی زن او بمیرد، یا مریض شود.

تعبیر گذاشتن زین پشت حیوان

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب دیدید زین را پشت اسب گذاشتید خوب است ولی اگر زین را پشت استر و الاغ گذاشتید خوب نیست و خواب شما می گوید کارهایتان را نادرست انجام می دهید و به مشکل برمی خورید.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

زین درخواب دیدن، اگر بر پشت چهارپایان نباشد بد است، ولی اگر بر پشت چهارپائی باشد،
حکم نیک و بد آن بر راکب زین باشد، زیرا که زین، آلت چهارپایان است.

تعبیر خریدن زین در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

گرفتن یا خریدن زین خوب است ولی بخشیدن یا فروختن آن خوب نیست
و خبر از شکست می دهد.

ابن سیرین چنین بیان می کند:

اگر در خواب بیند که زین می خرید، یعنی زن می گیرید و نعمت و روزی تان زیاد می شود.

تعبیر خواب زین به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند زین او به زر و سیم آراسته بود، دلیل است زن او خویشتن بین و متکبر باشد و در راه دین ضعیف بود.
اگر بین زین او سیاه بود و هیچ آرایش نداشت، دلیل کند زن او دیندار و پارسا
و باامانت بود و زین در خواب، دلیل بر افواه زن کند.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی