مشاهده : 164 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
سبو ظرفی سفالی است که در آن آب میریزند و ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود مثلا خواب ببینید سبویی نو دارید و یا سبویتان شکسته است .برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سبو در خواب آورده اند .ابن سیرین معتقد است سبو در خواب مزدوری است که مال را می برد . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سبو می گوید سبو به معنای فردی است در زندگی مان که با اینکه مزاحم است ولی ما به او نیازمندیم .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سبو و شکستن آن

گاهی اوقات خواب هایی که انسان می بیند عنایتی از سمت خدا می باشد و شاید خیر و صلاحی در آن باشد بنابراین اینگونه بیان شده است که تا حدامکان از بازگو کردن خواب هایتان برای دیگران خودداری کنید تا از فضیلت ان کم نشود و اثرش در زندگیتان کمرنگ نشود .اگر هم خواستید تعبیر خوابتان را بدانید به معبرای دانا مراجعه کنید .

تعبیر دیدن سبو در خواب

تعبیر خواب سبو به روایت امام جعفر صادق

دیدن سبو در خواب به نه معنا می باشد

اول: مزدور و منافق. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: کنیزک. پنجم: قوام دین. ششم: صلاح تن. هفتم: خیرو برکت. هشتم: مال و نعمت. نهم: میراث از جهت زنان.

ابن سیرین می گوید:

سبو در خواب به معنای مزدوری منافق می باشد که به دستش  مال ضایع می شود.

سبو در خواب به معنای خدمتکار می باشد.

مطیعی تهرانی می گوید:

سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد، شاید مزاحم و زیان کار هم باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش. سبو در خواب برای زنان میراث است.

تعبیر سبوی نو در خواب

تعبیر خواب سبو به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که سبوی نو خریدید ، یعنی خدمتکار می گیرید .

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یـعـنـی صاحب کنیزک یا خدمتکاری می‌شوی.
اگر ببینی سبو پر از آب صاف می‌باشد، یـعـنـی از خدمتکار خیر و منفعت به شما می‌رسد.

تعبیر شکستن سبو در خواب

اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد.
اگر بیند که سبوی او سوراخ شد، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سبوی تو سوراخ شده است، یـعـنـی خدمتکارتان مریض می شود.
اگر در خواب  ببینی سبوی تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکارتان فرار می کند .

تعبیر خواب سبو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و شکست چندی مراقب خویشتن باشید
چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید. شکستن سبو خبر از آسیب
حاصل از یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در حد تصادف.

تعبیر سبوی پر آب در خواب

اگر در خواب بیند که سبویی پر آب دارید، یعنی  از آن کنیزک
یا خادم به شما خیر می رسد

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب , ایسنا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن