مشاهده : 126تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سبو , دیدن سبو در خواب چه تعبیری دارد؟
سبو ظرفی سفالی است که در آن آب میریزند و ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود مثلا خواب ببینید سبویی نو دارید و یا سبویتان شکسته است .برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سبو در خواب آورده اند .ابن سیرین معتقد است سبو در خواب مزدوری است که مال را می برد . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سبو می گوید سبو به معنای فردی است در زندگی مان که با اینکه مزاحم است ولی ما به او نیازمندیم .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سبو و شکستن آن

گاهی اوقات خواب هایی که انسان می بیند عنایتی از سمت خدا می باشد و شاید خیر و صلاحی در آن باشد بنابراین اینگونه بیان شده است که تا حدامکان از بازگو کردن خواب هایتان برای دیگران خودداری کنید تا از فضیلت ان کم نشود و اثرش در زندگیتان کمرنگ نشود .اگر هم خواستید تعبیر خوابتان را بدانید به معبرای دانا مراجعه کنید .

تعبیر دیدن سبو در خواب

تعبیر خواب سبو به روایت امام جعفر صادق

دیدن سبو در خواب به نه معنا می باشد

اول: مزدور و منافق. دوم: زن. سوم: خادم. چهارم: کنیزک. پنجم: قوام دین. ششم: صلاح تن. هفتم: خیرو برکت. هشتم: مال و نعمت. نهم: میراث از جهت زنان.

ابن سیرین می گوید:

سبو در خواب به معنای مزدوری منافق می باشد که به دستش  مال ضایع می شود.

سبو در خواب به معنای خدمتکار می باشد.

مطیعی تهرانی می گوید:

سبو در خواب های ما کسی است که شان و مقامی ندارد، شاید مزاحم و زیان کار هم باشد ولی ما به او نیازمندیم و سود وجودش کلا بیشتر است از زیان فقدانش. سبو در خواب برای زنان میراث است.

تعبیر سبوی نو در خواب

تعبیر خواب سبو به روایت محمد بن سیرین

اگر در خواب بیند که سبوی نو خریدید ، یعنی خدمتکار می گیرید .

ابراهیم کرمانی می گوید

اگر ببینی سبوی نو به دست آورده‌ای یا خریده‌ای، یـعـنـی صاحب کنیزک یا خدمتکاری می‌شوی.
اگر ببینی سبو پر از آب صاف می‌باشد، یـعـنـی از خدمتکار خیر و منفعت به شما می‌رسد.

تعبیر شکستن سبو در خواب

اگر بیند که سبوی او بشکست یا ضایع شد، دلیل کند که کنیزک یاخادمش بمیرد یا بگریزد.
اگر بیند که سبوی او سوراخ شد، دلیل است که کنیزک یا خادمش بیمار گردد.

ابراهیم کرمانی می‌گوید:

اگر ببینی سبوی تو سوراخ شده است، یـعـنـی خدمتکارتان مریض می شود.
اگر در خواب  ببینی سبوی تو شکسته یا آن را از دست داده‌ای، یـعـنـی خدمتکارتان فرار می کند .

تعبیر خواب سبو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر ببینید که سبوئی داشتید که از دستتان افتاد و شکست چندی مراقب خویشتن باشید
چون ممکن است آسیبی به شما وارد آید. شکستن سبو خبر از آسیب
حاصل از یک تصادف است یا چیزی از دست می دهید در حد تصادف.

تعبیر سبوی پر آب در خواب

اگر در خواب بیند که سبویی پر آب دارید، یعنی  از آن کنیزک
یا خادم به شما خیر می رسد

تعبیرستان , بانک جامع تعبیر خواب , ایسنا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟