مشاهده : 109تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سجاده , سجاده داشتن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که خواب ببینید بر روی سجاده نشسته اید و یا سجاده ای از جنس ابریشم دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سجاده د خواب آورده اند .جابر مغربی می گوید سجاده خریدن در خواب به معنای میل به عبادت است . ابن سیرین درباره تعبیر خواب سجاده می گوید نسیتن بر روی سجاده به معنای رفتن به سفر حج است .مطیعی تهانی هم سجاده را در خواب خوب می داند .برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سجاده و نشستن بر روی آن

بد نیست بدانید زمانی که سطح هوشیاری  پایین می آید انسان به خواب می رود و این به معنای ار دست دادن هوشیاری نیست .در زمان خواب مغز همچنان به فعالیت خود ادامه می دهد و ممکن است فعال تر هم شود . در هر صورت خواب یکی از موارد ضروری برای سلامت بدن انسان می باشد و کم کردن مقدار ان باعث آسیب رسانی به بدن می شود .

تعبیر خریدن سجاده در خواب

تعبیر خواب سجاده به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند که سجاده پشمین دارید یا بخرید، به معنای میل و رغبت به طاعت و عبادت است .

تعبیر سوختن سجاده در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر در خواب ببینید سجاده تان در حال سوختن است به معنای عدم تمایل شما به عبادت است.

منوچهر تهرانی می گوید:

سجاده سوراخ شده در خواب یعنی که گناهی مرتکب شده اید که آثار آن باقی است و هنوز توبه نکرده اید.

تعبیر سجاده ابریشمی در خواب

جابر مغربی می گوید:

اگر بیند سجاده او ابریشمی بود، یعنی نماز خود را می خوایند ، ولی در راه دین ضعیف هستید.

تعبیر نشستن روی سجاده

تعبیر خواب سجاده به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند  در سجاده نشسته اید ، یعنی به سفر حج می روید .

مطیعی تهرانی اینگونه می گوید:

چنانچه در خواب ببینید بر سجاده متعلق به خودتان نشسته اید نشان آن است که کاری نیک انجام می دهید و عملی در جهت رضای خداوند می کنید. اگر در خواب ببینید که سجاده ای دارید ولی دیگری بر آن به نماز ایستاده بنیان خیر می نهید یعنی کاری می کنید که دیگران به تناوب و استمرار از آن بهره مند می شوند و نام شما را به نیکی می آورند مانند تعیین موقوفات و بنای مسجد و حفر قنات و ایجاد کاریز و بنیاد سیل بند. اگر در خواب ببینید که بر سجاده متعلق به دیگری به نماز ایستاده اید شما از کار خیر دیگران سود می برید.

تعبیر دیدن سجاده در خواب

تعبیر خواب سجاده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن سجاده در خواب نیکو است به خصوص اگر به خودتان تعلق نداشته باشد
و بر آن نشسته یا ایستاده باشید.

تعبیر شستن سجاده در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که سجاده خود را شسته و در آفتاب پهن کرده اید تا خشک شود
به معنای توبه کردن است.

بانک جامع تعبیر خواب , همسهری سرنخ

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سالاد , خوردن سالاد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساک , دیدن ساک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سالک , دیدن سالک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب زرافه , دیدن زرافه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زرافه , دیدن زرافه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب سرنگ , دیدن سرنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرکه , دیدن سرکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستبند ، دیدن دستبند در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن ، دیدن دشمن درخواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟