مشاهده : 150تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سطلی نو خریده اید و یا سطلی پر از شیر در دست دارید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سطل در خواب اورده اند .جابر مغربی درباره تعبیر خواب سطل می گوید گرفتن سطل نو در خواب به معنای به خدمت گرفتن خدمتکاری زیبارو است .مطیعی تهرانی سطل را نماد پولی می داند که از شخصی ثروتمند قرض گرفته می شود و برخی هم آن را نماد خرمتکار می دانند . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سطل به روایت معبران

روانشناسی یونگ می گوید اگر خود را در حال حمل کردن سطل ببینید به معنای پیشرفت از موقعیت تان است .سطل خالی به معنای ضرر کردن است ولی سطل پر نماد عشق و فراوانی است .سطل زباله هم نماد افکاری است که باید از انها دوری کنید .

تعبیر خریدن سطل نو در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت جابر مغربی

اگر بیند که سطل نو بخرد، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال حاصل کند.

تعبیر دیدن سطل در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دلال بانک و بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم. سطل کمک مالی است به خصوص وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلی آسان گردد. معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است .

تعبیر سطل سوراخ در خواب

سطل سوراخ به معنای ضرر کردن  است و آن هم ضرری  که در همان مسیر متوجه بیننده خواب می شود.

تعبیر برداشتن آب با سطل

اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید یا از چاهی آب می کشید وامی می گیرید یا به شما کمکی می شود که سود می برید. به خصوص اگر آبی که می کشید صاف و روشن باشد خوابی نیکو دیده اید. اگر آب می کشید و دور می ریزید مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید ولی اگر روی هم می انبازید سودی انباشته می کنید. شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن.

تعبیر سطل شیر در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، علامت  رفت و امد با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

تعبیر حمل کردن سطل در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب سطل به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی درخواب بیند که سطل دارد ، یعنی خدمتکاری میگیرد . اگر بیند که سطل شکست، دلیل کند که خدمتکار او می یمرد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟