مشاهده : 585 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سطلی نو خریده اید و یا سطلی پر از شیر در دست دارید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سطل در خواب اورده اند .جابر مغربی درباره تعبیر خواب سطل می گوید گرفتن سطل نو در خواب به معنای به خدمت گرفتن خدمتکاری زیبارو است .مطیعی تهرانی سطل را نماد پولی می داند که از شخصی ثروتمند قرض گرفته می شود و برخی هم آن را نماد خرمتکار می دانند . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سطل به روایت معبران

روانشناسی یونگ می گوید اگر خود را در حال حمل کردن سطل ببینید به معنای پیشرفت از موقعیت تان است .سطل خالی به معنای ضرر کردن است ولی سطل پر نماد عشق و فراوانی است .سطل زباله هم نماد افکاری است که باید از انها دوری کنید .

تعبیر خریدن سطل نو در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت جابر مغربی

اگر بیند که سطل نو بخرد، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال حاصل کند.

تعبیر دیدن سطل در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دلال بانک و بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم. سطل کمک مالی است به خصوص وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلی آسان گردد. معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است .

تعبیر سطل سوراخ در خواب

سطل سوراخ به معنای ضرر کردن  است و آن هم ضرری  که در همان مسیر متوجه بیننده خواب می شود.

تعبیر برداشتن آب با سطل

اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید یا از چاهی آب می کشید وامی می گیرید یا به شما کمکی می شود که سود می برید. به خصوص اگر آبی که می کشید صاف و روشن باشد خوابی نیکو دیده اید. اگر آب می کشید و دور می ریزید مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید ولی اگر روی هم می انبازید سودی انباشته می کنید. شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن.

تعبیر سطل شیر در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، علامت  رفت و امد با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

تعبیر حمل کردن سطل در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب سطل به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی درخواب بیند که سطل دارد ، یعنی خدمتکاری میگیرد . اگر بیند که سطل شکست، دلیل کند که خدمتکار او می یمرد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن