مشاهده : 111تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سطلی نو خریده اید و یا سطلی پر از شیر در دست دارید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیری متفاوت برای دیدن سطل در خواب اورده اند .جابر مغربی درباره تعبیر خواب سطل می گوید گرفتن سطل نو در خواب به معنای به خدمت گرفتن خدمتکاری زیبارو است .مطیعی تهرانی سطل را نماد پولی می داند که از شخصی ثروتمند قرض گرفته می شود و برخی هم آن را نماد خرمتکار می دانند . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سطل به روایت معبران

روانشناسی یونگ می گوید اگر خود را در حال حمل کردن سطل ببینید به معنای پیشرفت از موقعیت تان است .سطل خالی به معنای ضرر کردن است ولی سطل پر نماد عشق و فراوانی است .سطل زباله هم نماد افکاری است که باید از انها دوری کنید .

تعبیر خریدن سطل نو در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت جابر مغربی

اگر بیند که سطل نو بخرد، دلیل بود که کنیزکی صاحب جمال حاصل کند.

تعبیر دیدن سطل در خواب

تعبیر خواب سطل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سطل در خواب دلال بانک و بیمه است ولی ما در کشورمان که سیستم بانکی خاص خویش را داریم دلال بانک و بیمه به آن صورت که در اروپا هست نداریم. سطل کمک مالی است به خصوص وامی که از بانک یا شخصی ثروتمند گرفته شود و با آن پول مشکلی آسان گردد. معبران نوشته اند سطل خدمتکار و خادم است.

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطلی تهی در خواب ، علامت خرابی محصولات و کمبود مواد غذایی است .

تعبیر سطل سوراخ در خواب

سطل سوراخ به معنای ضرر کردن  است و آن هم ضرری  که در همان مسیر متوجه بیننده خواب می شود.

تعبیر برداشتن آب با سطل

اگر در خواب ببینید که با سطل از جایی آب بر می دارید یا از چاهی آب می کشید وامی می گیرید یا به شما کمکی می شود که سود می برید. به خصوص اگر آبی که می کشید صاف و روشن باشد خوابی نیکو دیده اید. اگر آب می کشید و دور می ریزید مال خود را هزینه می کنید یا هدر می دهید ولی اگر روی هم می انبازید سودی انباشته می کنید. شکستن و دور افکندن سطل نیز همان حکم را دارد که سوراخ بودن آن.

تعبیر سطل شیر در خواب

آنلی بیتون می گوید :

دیدن سطل هایی پر از شیر در خواب ، علامت  رفت و امد با افرادی سالم و دوست داشتنی است .

تعبیر حمل کردن سطل در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید دختر جوانی سطلی را حمل می کند ، علامت آن است که به کارهای خانه علاقه ای خاص پیدا خواهید کرد .

تعبیر خواب سطل به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی درخواب بیند که سطل دارد ، یعنی خدمتکاری میگیرد . اگر بیند که سطل شکست، دلیل کند که خدمتکار او می یمرد.

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوالدوز ،تعبیر خواب دوختن تشک با جوالدوز ،تعبیر خواب گم کردن جوالدوز در خواب و تعبیر خواب داشتن جوالدوز همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چانه ، دیدن چانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟