مشاهده : 200 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید در حال اماده شدن برای سفر هستید و یا به سفر دریایی می روید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای سفز کردن آورده اند . ابراهیم کرمانی سفر به جای نامعلوم را به معنای جدایی از همسر می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب سفر می گوید سفر به مکانی زیبا به معنای خوب شدن حال است .مطیعی تهرانی معتقد است سفر کردن نماد یک دگرگونی در زندگی شماست . با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سفر کردن به روایت معبران

کارل گوستاو یونگ معتقد است سفر به معنای پیشرفت در زندگی می باشد و مناظری که در سفر دیده شود بیانگر احساسات خواب بیننده است .اگر در خواب ببینید که به سفر می روید به این معناست که شما نیاز دارید کمی استراحت کنید و در آرامش به خلوت خودتان برسید .

تعبیر سفر کردن در خواب

تعبیر خواب سفر به روایت جابر مغربی

اگر در خواب بیند سفر کرد و با برگ و ساز بود، یعنی حالش خوب می شود. اگر برعکس این بود ، یعنی کارش خراب می شود.

تعبیر خواب سفر به روایت محمد بن سیرین

اگر کسی بیند که سفر کرد و آنجا که رفت بهتر از آنجا بود که بود، دلیل است که حالش نیکو گردد. اگر کسی آنجا که رفت بدتر از آنجا بود که بود، تاویلش به خلاف این بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

سفر علمی : شادمانی

سفری که انجام شده است : دوستانی را خواهید دید که از مدتها پیش ندیده اید

با کالسکه : خوشبختی دائمی

با پای پیاده : امور بسیار مهمی در پیش رو دارید

سفر با همراه : غیبت کردن

سفر دریایی : شما سرزمینهای دوری را خواهید دید

سفر بر روی آب : زندگی متوسط

سفر کردن با باربسیار زیاد : غم و غصه و یا خرج بیهوده

مسافرت در شب : شما کشور را ترک خواهید کرد

منوچهر تهرانی می گوید:

سفر در خواب دگرگونی و تبدیل است در بیداری. چنانچه درخواب ببینید سفر می کنید دگرگونی و تغییری در زندگی شما پدید می آید. اگر به جائی سفر می کنید که بهتر است از آنجا که می روید وضع شما بهتر می شود ولی اگر به جائی که می روید از جائی
که سفر را آغاز می کنید بدتر است وضع شما بد می شود و تغییری که پدید می آید
مطلوب و دلخواهتان نیست.

تعبیر سفر به مکانی نامعلوم

تعبیر خواب سفر به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که سفر کرد و نیم داند که به کجا می رود، یعنی از همسرش جدا می شود و یا از خانه خود نقل مکان می داند
اگر به وداع قومی می رفت یا قومی به وداع او آمدند،
دلیل است حالش متغیر شود و باز به صلاح آید.

تعبیر سفر کردن با بار زیاد

تعبیر خواب سفر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که ساک و کیف زیادی دارید و به سفر می روید
تغییراتی در زندگی شما پدید می آید که وظایفتان را بیشتر می کند. وظایف دشواری را قبول می کنید

تعبیر برگشتن از سفر در خواب

منوچهر تهرانی می گوید:

ولی اگر در خواب دیدید که از سفر برمی گردید و سوغاتی و کیف و جامه دان و بسته زیاد همراه دارید خوب است و خبر می دهد که به دنبال دگرگونی ها سودی عاید شما می گردد که به اندازه همان بسته هاست .

اگر دیدید به سفر می روید و گریه می کنید از دیدار کسی خوشحال می شوید اگر در خواب دیدید به عزم سفر وداع و خداحافظی می کنید اما نمی دانید به کجا می روید خوب نیست ولی اگر در عالم خواب آگاه باشید و بدانید که عازم کجا هستید خوب است.
کسی را به سفر فرستادن چنین است که از دیدار کسی خوشحال می شوید یا بشارتی به شما می رسد.

تعبیر سفر به خارج از کشور

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید به خارج مسافرت می کنید ، علامت آن است که برای تغییر آب و هوا برای
مدتی کوتاه ، به همراه عده ای دیگر به کشوری دیگر سفر خواهید کرد

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن