مشاهده : 385 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سندان

تعبیر خواب سندان
در ابتدا باید بدانید سندان جسمی است فلزی که ابزار کار آهنگرها می باشد که آهن را روی آن می کویند . برای اینکه بدانید سندان در خواب چه تعبیری دارد با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سندان در خواب آورده اند . ابراهیم کرمانی درباره دیدن سندان در خواب می گوید سندان یعنی از یک بزرگی خیری به خواب بیننده می رسد .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب سندان می گوید سندان داشتن در خواب یعنی شخصی مقتر شما را حمایت می کند . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سندان از نظر معبران

تعبیر خواب سندان به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر دیدن سندان در خواب

سندان درخواب، به معنای بر مهتری راست کردار است. اگر خواب بیند سندانی داشت یا کسی بدو داد، دلیل که او را با مهتری
بزرگ مصاحبت افتد واز او خیر و منفعت یابد. اگر بیند که او سندان به کسی داد، دلیل
که او را از آن کس منفعت رسد.

تعبیر دزدیده شدن سندان در خواب

اگر در خواب دید که سندان او ضایع شد یا دزد ببرد، دلیل که از صحبت آن مرد بزرگ جدا افتد.

تعبیر خواب سندان به روایت امام جعفر صادق

دیدن سندان درخواب بر پنج وجه است.

اول: مهتری. دوم: منفعت و مال. سوم: قوت. چهارم: ولایت. پنجم: اقبال در کارها.

تعبیر خواب سندان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سندان اشاره به مردی است قوی و متکی به خود و با اراده که بیننده خواب می تواند به یاری او بسیاری از
سختی ها را از بین ببرد و بر مشکلات پیروز شود. ابن سیرین نوشته: سندان به خواب، رئیس و بزرگ است.

تعبیر سندان گرفتن از کسی در خواب

و اگر بیننده خواب ببیند سندان فراگرفت یا کسی به او داد که مهلک او شد دلیل کند
که از بزرگی خیر و منفعت یابد.

تعبیر دیدن سندان در خواب در واقع همین است زیرا سندان نشان استحکام و قوت است و در عین حال کسی
است که با هیچ نیرویی نمی توان بر او چیره شد و هیچ ضربتی هر قدر ملک او را
از پای در نمی افکند.

تعبیر سندان داشتن در خواب

اگر در خواب ببینید که سندان دارید و آن سندان به شما تعلق دارد با شخصیتی مقتدر آن طور که گفته شد
برخورد خواهید کرد و او شما را مورد حمایت و عنایت قرار می دهد ولی اگر دیدید سندانی دارید
که به شما متعلق نیست سر و کارتان با چنین مردی می افتد که از او سودی نمی برید و عنایتی به شما ندارد.

تعبیر کوبیدن آهن روی سندان در خواب

اگر در خواب دیدید سندانی هست که شما بر روی آن کار می کنید و آهن تفته می کوبید
مشکلات خود را با کسی
در میان می نهید که او قدرت تسهیل مشکلات شما را دارد.

تعبیر خواب سندان به روایت محمد بن سیرین

تعبیر سندان دادن به کسی در خواب

سندان به خواب دیدن به معنای  رئیس وبزرگ است. اگر بیند سندان فراگرفت یا کسی
بدو داد و دانست که ملک اوست،
دلیل کند از رئیسی بزرگ خیر و منفعت به دست آورد و با وی دوست شود
یا به خدمت پادشاه یوندد و از او خیر و منفعت یابد.

تعبیرستان , خواندنی ها

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
اگر به موبایل نیاز دارید ، به همین سادگی یه پاوربانک هدیه بگیرید
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
هواوی