مشاهده : 3003 تعبیر خواب حرف س RSS اشتراک:

تعبیر خواب سوراخ

تعبیر خواب سوراخ
سوراخ ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم در دیواری سوراخ است و یا خواب ببینیم لباسمان سوراخ شده است . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب سوراخ پرداخته است . او می گوید دیدن سوراخ در خواب به معنای یک راز است .دیدن سوراخ در دیدار به معنی مشکلی پیچیده است .و اندازه مشکل به بزرگی و کوچکی سوراخ دیده شده بستگی دارد . برای دانستن تعبیر کامل سوراخ با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سوراخ از نظر معبران

تعبیر خواب سوراخ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سوراخ مجهول است. هیچکس نمی تواند درون سوراخ را ببیند هر چند از وجود سوراخ مطلع باشد.
دیدن سوراخ در خواب های ما رازی است که پیش روی ما قرار می گیرد ولی همان طور که سوراخ ها می توانند
متفاوت باشند تعبیر هم گوناگون هستند.

تعبیر دیدن سوراخ دیوار در خواب

اگر در خواب ببینید که بر دیواری سوراخ پدید آمده که نمی دانید پشت آن دیوار چیست و کجاست و کدامین خانه
قرار گرفته با مشکلی پیچیده و اسرار آمیز روبه رو می شوید.اگر خواب دیدید از سوراخی چیزی بیرون می آورید
یا درون سوراخی می کاوید در آینده برای رسیدن به هدفی تلاش خواهید کرد

و اگر از آن چیزی را بیرون آوردید رازی را کشف می کنید یا مجهولی را روشن می نمائید که بستگی می یابد
به آن چه که از سوراخ بیرون می آورید. اگر چیزی که بیرون می آورید مطلوب و خوشایند باشد
پیروزی حاصل می کنید و اگر نا مطلوب و مکروه باشد ملول و غم زده می شوید.
یا مالی به دست می آورید یا چیزی از دست می دهید.

تعبیر سوراخ بزرگ در خواب

بزرگی سوراخ تناسب معکوس دارد با مجهول. یعنی اگر در خواب سوراخی بزرگ دیدید با مجهول کوچک تری روبه رو می شوید
و اگر سوراخ ریز و تنگ بود مجهول بزرگتر و پیچیده تر است. اگر دیدید در اتاق یا خانه شما سوراخی پدید آمده
که قبلا وجود نداشته است کسی از راز شما آگاه می شود و اگر آن سوراخ را در خانه دیگران دیدید

تعبیر سوراخ کردن چوب در خواب

شما از راز دیگر افراد آگاه می شوید و در واقع فضولی می کنید. سوراخ کردن چوب استیلا بر غم و سوراخ کردن آهن
استیلا بر مشکل است. اگر دیدید سوراخ در کوه باشد و شما از آن بیمناک باشید امنیت می یابید
و بزرگی از شما حمایت می کند اگر از آن سوراخ بیمی نداشته باشید بیمناک می شوید

تعبیر سوراخ شدن شلوار در خواب

و کسی شما را می ترساند. اگر در خواب ببینید که شکم یا شلوارتان سوراخ شده
با همسرتان اختلاف پیدا می کنید
و اگر خواب ببینید جائی از بدنتان سوراخ شده زیان می بینید و به مقدار خونی که از سوراخ می رود
مالتان را از دست می دهید.

بیشتر بدانید آیا خواب زن و مرد در تعبیر تفاوتی دارند؟

حتما جمله «خواب زن چپه» را شنیده‌اید! اتفاقا خواب زن اصلا چپ نیست بلکه این عبارت تحریف
و برداشتی اشتباه از جمله «خواب ظن چپه» است.

“ظن” به معنای توهم، گمان بردن و شک کردن است و “خواب ظن” هم خوابی است که بر مبنای توهم،
شک و گمان شکل می‌گیرد؛ اصولاً این نوع خواب بر اساس موارد زیر صورت می‌گیرد:

• وقتی چیزی ذهن ما را به خود مشغول کرده باشد

• اگر طی روز با موضوعی زیاد سر و کار داشته باشیم

• چنانچه موضوع حل نشده‌ای داشته باشیم

همه مواردی که به آن‌ها اشاره شد، بخشی از ناخودآگاه ما را به خود اختصاص می‌دهند
که در خواب و رویاهای ما
خودشان را نشان می‌دهند، به این خواب‌ها که معمولا بی اعتبار و غیر قابل اعتماد هستند، “خواب ظن”
گفته می‌شود.

در واقع مردم بدون آگاهی از نگارش ظن (به اشتباه زن) و عدم آگاهی از معنی و واقعیت آن، این جمله را مدام
تکرار کرده‌اند اما به تأثیر روحی و روانی آن هیچ توجهی نمی‌کنند. به هر حال، تفاوتی در
تعبیر خواب زن و مرد وجود ندارد.

خواب گو , نابرو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟