مشاهده : 386تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببینید سگی شما را دنبال می کند و یا در حال غذا دادن به سگ هستید . برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن سگ در خواب آورده اند .معبری می گوید سگ شکاری در خواب نماد دشمن است .ابن سیرین درباره تعبیر خواب سگ می گوید سگ در خواب دشمنی است که مهربان هم هست .یوسف نبی می گوید دیدن سگ در خواب یعنی در خانه شما اتفاق بدی می افتد . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب سگ و شنیدن صدای سگ در خواب

کارل گوستاو یونگ معتقد است سگ در خواب نماد وفاداری و راستی می باشد و دیدن سگ در خواب یعنی شخصی وفادار در زندگی شما پا می گذارد .گاز گزفته شدن توسط سگ دو معنا دارد یکی عدم وفاداری است و دیگری اینکه در زندگی شما تعادل وجود ندارد و نمی توانید در جهت تحقق اهدافتان حرکت کنید .

تعبیر دیدن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ به روایت امام جعفر صادق

دیدن سگ درخواب بر چهاروجه بود.

۱-دشمن.

۲- پادشاه طامع.

۳-دانشمند و خادم بدفعل.

۴- مردمان غماز.

ابن سیرین می گوید:

سگ در خواب دیدن، دشمن دون فرومایه است، اما مهربان بود و سگ ماده در خواب زن فرومایه بود و سگ سیاه دشمنی بود از عرب، و سگ سفید، دشمنی بود از عجم.

حضرت یوسف می فرماید

دیدن سگ یعنی در خانه وی بدی شود

لوک اویتنهاو می گوید :

سگ : دوست وفادار

سگ هار : خطریک دوست را تهدید میکند

سگ شکاری : پشتکار بسیار زیاد برایتان سود آور خواهد بود

سگ بسته شده : دشمن

سگ زنجیر شده : مراقب دزدان باشید

سگهایی که همدیگر را گاز میگیرند : دعوا در بطن خانواده

تعبیر خواب سگ منوچهر تهرانی

سگ اگر آشنا باشد حمایتگر و دوست است و اگر غریبه باشد خطرناک و مزاحم. در خواب نیز عینا همین حالت پیش می آید.چنانچه در رویای خود سگی دیدید که مطیع و رام است و به دنبالتان می آید و سخن و اشارات شما را می فهمد امنیت دارید و خواب شما خبر می دهد که آسیب نمی بینید و دوستی از شما حمایت می کند و اگر دوست نزدیکی دارید می توانید به او اعتماد کلی داشته باشید زیرا سگ آشنا و مطیع و آرام دوست تعبیر می شود.

چنان چه در خواب سگی ببینید که بیگانه است و او را ندیده اید و نمی شناسید باید نگران اطرافیان خویش باشید چرا که احتمالا نسبت به شما حسن نیت ندارند.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب سگی شرور ببینید ، علامت دشمن و زندگی سخت و غیرقابل تغییر است .

دیدن سگهای کوچک در خواب ، علامت آن است که اندیشه های شما منشأ بی اهمیتی دارد .

دیدن سگ دست آموز در خواب ، علامت ابراز عشق با خودخواهی و کوته فکری است . اگر دختری چنین خوابی ببیند ، علامت آن است که نامزدش بیش از اندازه خودخواه است .

تعبیر سگ شکاری در خواب

اسماعیل بن اشعث گوید :

سگ شکاری در خواب ، به معنای دشمن است . شکار کردن سگ در خواب ، یعنی از دشمنی به او خیر و منفعت دمی سر. اگر بیند گوشت شکار میخورد ، دلیل که میراث یابد . اگر بیند که سگ شکاری ازخود دور نمود ، دلیل است از دشمنی با منفعت جدا شود

تعبیر پارس کردن سگ در خواب

تعبیر خواب سگ به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند که سگ بر وی بانگ می کرد، دلیل که از دشمنی سخنی زشت شنود.

لوک اویتنهاو می گوید :

سگی که پارس میکند نشانه شادمانی است.

یوسف نبی علیه السلام گوید :

دیدن بانگ سگ بر وی زحمت باشد

تعبیر خواب سگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

صدای سگ بدگوئی و سیاست و فحش و ناسزا است و چنان چه در خواب صدای سگی را بشنوید ولی سگ را نبینید نشان آن است که از شما بد می گویند، غیبت می کنند و توطئه ترتیب می دهند. سگ اگر آشنا و رام باشد و بانگ و صدا راه بیندازد فحش و ناسزا است و خواب شما می گوید با یک نفر برخوردی نا مطلوب خواهید داشت که او نسبت به شما سخنان زشت می گوید و دشنام می دهد.

آنلی بیتون می گوید:

اگر در خواب صدای پارس سگ بشنوید ، نشانه شنیدن اخباری است که شما را پریشان و مضطرب می سازد

تعبیر گاز گرفته شدن توسط سگ

ابن سیرین چنین می گوید:

اگر بیند که سگ او را گاز گرفت ، یعنی دشمن به او آسیب می زند. اگر دید جامه او به آب دهان سگ آلوده شد، دلیل است از دشمنی خسته شود.

اگر دید جامه او بدرید، دلیل که در مالش نقصان پدید آمد.

لوک اویتنهاو می گوید :

مورد حمله سگی واقع شدن : خطر

مورد گاز گرفتگی سگی واقع شدن : دعوا بر سر پول

منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب سگ می گوید:

اگر سگ غریبه به شما حمله کرد خواب شما می گوید دشمنی پست  در کمین شما است که لازم است مراقب خود باشید.

آنلی بیتون می گوید:

اگر خواب ببینید سگی شما را گاز می گیرد ، علامت همدمی است که در زندگی شما فتنه جویی می کند .

تعبیر خوردن گوشت سگ در خواب

ابن سیرین چنین می گوید:

اگر بیند که گوشت سگ میخورد، دلیل که دشمن را به دشمنی دیگر دفع کند. اگر بیند سگی را نان همی داد، دلیل است که روزی بر وی فراخ شود. اگر بیند سگ با وی نزدیکی نمود، دلیل که دشمن در وی طمع کند. اگر بیند که سگ بر وی تکیه کرده بود، دلیل است بر دشمنی فرومایه اعتماد کند و کار او را نصرت دهد.

تعبیر خوردن شیر سگ

ابن سیرین چنین می گوید:

اگر دید که شیر سگ می خورد، دلیل که ترس و بیم سخت به وی رسد و باشد که با دشمن او را خصومت افتد. اگر بیند که سگ از او فرار می کرد، یعین دشمنش از او می ترید

تعبیر وارد شدن سگ به خانه

ابن سیرین چنین می گوید:

اگر بیند که سگی ماده درخانه او درآمد، دلیل که زنی فرومایه را به زنی کند. اگر دید که سگی جامه او را به دندان بگزید، دلیل است مکروهی بر وی رسد.

تعبیر بازی کردن با سگ

لوک اویتنهاو می گوید :

با آن بازی کردن : آشتی

تعبیر سگ داشتن در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید سگی از نژاد اصیل دارید ، علامت آن است که به ثروت زیادی دست می یابید .

بانک جامع تعبیر خواب , خواب و رویا

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پارو ، دیدن پارو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پارو ،تعبیر خواب دیدن پاروی شکسته در خواب ،تعبیر خواب پارو به دست داشتن ،تعبیر خواب پارو کردن جو و گندم و انواع تعبیر خواب پارو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پاسبان ، دیدن پاسبان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پاشنه ، دیدن پاشنه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالتو ، دیدن پالتو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پالان ، دیدن پالان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پای ، دیدن پای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر پهن ، دیدن پر پهن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پر ، دیدن پر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرتقال ، دیدن پرتقال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟