مشاهده : 1912 تعبیر خواب حرف ش RSS اشتراک:

تعبیر خواب شمع

تعبیر خواب شمع
شمع ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید شمعی روشن در دست دارید و یا شمع در دستتان بشکند . برای دانستن این تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن شمع در خواب آورده اند .ابن سیرین می گوید شمع به معنای نعمت است و روشن کردن شمع در خواب به معنای افزایش نعمت می باشد . مطیعی تهرانی هم درباره تعبیر خواب شمع می گوید شمع روشن در خواب به معنای دختر دار شدن است . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب شمع از نظر معبران

تعبیر خواب شمع به روایت محمد بن سیرین

تعبیر شمع، عزت و نعمت می‌باشد.

تعبیر روشن کردن شمع در خواب

اگر خواب ببینی شمعی را روشن کرده‌ای، یـعـنـی عزت و کامیابی و بهره‌مندی و نعمت تو افزایش می‌یابد.

اگر در خواب ببینی خانه تو با نور شمع روشن شده است، یـعـنـی در آن سال نعمت تو افزایش می‌یابد، ‌‌‌‌‌
بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: یعنی زن تو انسان سازگاری خواهد بود

تعبیر شمع روشن گرفتن از کسی در خواب

اگر خواب دیدی کسی شمع روشنی به تو داده است، یـعـنـی با زنی که ارزش آن به اندازۀ شمعدان
آن شمع می‌باشد ازدواج خواهی کرد،

یعنی اگر شمعدان نقره باشد تعبیرش این است که آن زن اصیل و باصلاحیت است و اگر شمعدان طلا باشد
آن زن از مردمی قوی و شجاع می‌باشد، یا اگر از سرب باشد، تعبیرش این است
که از مردم «برده‌زاده» و «غلام‌زاده» است و یا چنانچه از سفال باشد، آن زن از مردم عادی می‌باشد.

تعبیر خواب شمع به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

شمع هم فرزند خوب و صالح است و هم عزت و جلال و هم علم و دانش. اگر زنی در خواب ببیند که شمعی
روشن در دست یا در خانه دارد صاحب دختری برگزیده و ممتاز می شود. اگر بیماری ببیند
شفا حاصل می کند و اگر وامداری ببیند ادای دین خواهد کرد.

اگر کسی شمع روشن به شما بدهد بسیار خوب است و خواب شما می گوید که شما را به عزت و نعمت می رساند .
برای دختران و پسران جوان شمع روشن جفت است.

تعبیر فوت کردن شمع در خواب

اگر شمعی روشن داشتید و خودتان فوت کردید
خوب نیست.

معبران نوشته اند بیننده خواب اگر زن داشته باشد همسرش را از دست می دهد. اگر همسر نداشته باشد
وضع او بد می شود. اگر شمع افروخته ای داشته باشید و دیگری آن را خاموش کند نشان
آن است که کسی بر شما رشک می برد و نفاق می کند و بر شما چیره می گردد.

شمع روشن نشده بد نیست بل که بد آن است که در خواب شمع افروخته و روشنی را چه خودتان چه دیگری خاموش کند.

تعبیر خواب شمع به روایت حضرت دانیال

تعبیرش این است که اگر زن داری صاحب فرزند پسر می‌شوی یا اگرغریب هستی،
ازدواج می‌کنی یا «کنیزکی» به دست می‌آوری، یا چنانچه در مسافرت هستی بازمی‌گردی.

تعبیر دیدن شمع روشن در خواب

اگر در شهر خودت شمع‌های روشنی ببینی، یـعـنـی فرمانروا و قاضی شهر عادل و منصف خواهند بود
و دانشمندان شهر زاهد و پرهیزکار می‌شوند و عموم مردم عادی نیز در جشن و عروسی و عیش و خوشی
بسر خواهند برد و در مجموع شهر بسیار خرمی خواهد شد.

اگر خواب ببینی در مسجد یا مدرسه‌ها شمع روشن کرده‌اند، یـعـنـی مردم شهر به طاعت و عبادت مشغول می‌شوند .

تعبیر خواب شمع به روایت ابراهیم کرمانی

اگر شمع افروخته از دست او بمرد، دلیل کند زنش بمیرد. اگر زن ندارد، حالش بد شود. اگر بیند کسی شمع
در دست او بکشت، دلیل کسی بر وی حسد برد. اگر شمع نیفروخته بیند،
دلیل کند از این چیزها که در پیش گذشت اندک نفعی بر وی رسد.

تعبیر خواب شمع به روایت امام جعفر صادق

تعبیر دیدن شمع در خواب

دیدن شمع در خواب، بر چهارده وجه بود. اول: پادشاه. دوم: قاضی. سوم: فرزند. چهارم: عروسی.
پنجم: فرمانروائی. ششم: مهتری. هفتم: سرای. هشتم: شادی. نهم: علم.
دهم: توانگری. یازدهم: عیش. دوازدهم: کنیزک. سیزدهم: زن. چهاردهم: چنانکه بیننده بیند.

تعبیرستان , خواب گو

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
هواوی
logo-samandehi