مشاهده : 266تعبیر خواب حرف طRSSاشتراک:

تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟

تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
طوطی ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است طوطی را در حال حرف زدن ببینید و یا خواب ببینید یک طوطی دارید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن طوطی در خواب آورده اند .امام صادق طوطی را در خواب فرزند و یا دختری دوشیزه می داند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب طوطی می گوید فرار کردن طوطی در خواب به معنای به سفر رفتن فرزندتان می باشد .حضرت یوسف هم طوطی را در خواب مرد شایسته می داند . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب طوطی از نظر معبران

معبران بزرگ به این موضوع اعتقاد دارند که خوابی که فرد می بیند با توجه به حالات و شخصیت فرد تعابیر متفاوتی می تواند داشته باشد .مثلا اگر بین یک مومن و یک کافر خواب مشترکی دیده شود تعبیری که برای انسان مومن می شود با تعبیر خواب فرد کافر متفاوت است . مثلا طوطی در خواب یک نفر ممکن است تعبیر خوب داشته باشد ولی در فرد دیگر چنین نباشد .

تعبیر دیدن طوطی در خواب

تعبیر خواب طوطی به روایت امام جعفر صادق

دیدن طوطی درخواب سه معنا دارد : اول: فرزند. دوم: دختر دوشیزه. سوم: شاگردی جلد.

منوچهر مطیعی تهرانی گوید :

طوطی در خواب های ما به معنای فردی وراج ، پر حرف و در عین حال بدیع و ظریف وسرگرم کننده است .چنین فردی اگر دارای حسن نیت باشد می تواند آدم را خوش دل و شاد نگه دارد و اگرطینتی ناپاک داشته باشد خطر آفرین می شود . معبران قدیمی گفته اند  طوطی غلام و فرزند غلام می باشد.

حضرت یوسف  درباره تعبیر خواب طوطی گوید :

دیدن فاخته و قمری و طوطی مرد شایسته بود

آنلی بیتون می گوید:

دیدن طوطی ها در مکانهای طبیعی خود ، علامت صلح میان افراد خانواده و پایان یافتن دعواها بین آنهاست .

دیدن طوطی در خواب ، علامت در محیط اجتماعی تنها ماندن است .

ابن سیرین معتقد است:

دیدن طوطی، به معنای فرزند و غلام می باشد

تعبیر فرار کردن طوطی در خواب

مطیعی تهرانی می گوید :

اگر در خواب ببینید که طوطی از دست شما فرار کرد فرزند غلام شما فرار می کند یا فرزند خودتان به سفر می رود .

ابن سیرین درباره تعبیر خواب طوطی می گوید:

اگر در خواب بیند طوطی از دست او بپرید، دلیل که فرزندش سفر کند.

تعبیر طوطی داشتن در خواب

مطیعی تهرانی می گوید:

اگر در خواب ببینید که طوطی خوش رنگ و سخن گوئی در قفس دارید یا مصاحبی سرگرم کننده می یابید یا خوتان در شرایطی قرار می گیرید که جرات ابراز عقیده پیدا نمی کنید و مجبور می شوید آن چه رئیس شما یا آمر و فرمانده شما می گوید تایید و تکرار کنید . اگر چه خلاف میل شما و مخالف عقل سلیم باشد .

آنلی بیتون می گوید:

اگر دختری خواب ببیند که طوطی دارد ، به این معنا است که نامزدش معتقد است او زنی ستیزه جو است .

تعبیر طوطی هدیه گرفتن در خواب

اگر در خواب ببینید که کسی طوطی برای شما هدیه آورد مهمانی برای شما می رسد که با توصیفی که در آغاز کردم هم می تواند عزیز و گرامی باشد و هم مزاحم و رنج افزا . اگر خودتان به کسی طوطی بدهید دو حال دارد . اگر آن طوطی را دوست داشته باشید به گیرنده طوطی آزار می رسانید و او را ملول می کنید و می رنجانید ولی اگر آن طوطی را دوست نداشته باشید به او محبت می کنید و خدمتی در حق او انجام می دهید . گرفتن طوطی به عنوان هدیه نشان دریافت سوغاتی راه دور است . چنانچه ببینید کسی یک طوطی به شما هدیه داد سوغاتی دریافت می کنید که از دیار دور فرستاده شده و برای شما هم تعجب و حیرت می آوردو هم شادی . روی هم رفته دیدن طوطی در خواب بد نیست و هر چه خوش نقش و نگار تر باشد بهتر است .

تعبیر حرف زدن طوطی در خواب

آنلی بیتون می گوید :

اگر خواب ببینید طوطی ها تندتند حرف می زنند ، علامت آن است که کارهایی بیهوده و بی ثمر خواهید کرد . و دوستان به بد گویی کشیده خواهند شد .

اگر خواب ببینید سعی می کنید به طوطی حرف زدن بیاموزید ، نشانه آن است که در مسایل خصوصی خود دچار مشکلی خواهید شد .

ابن سیرین می گوید:

.اگر بیند که طوطی با وی سخن گفت، دلیل که کاری کند که مردم را از آن عجب آید.

تعبیر خواب طوطی به روایت محمد بن سیرین

طوطی ماده درخواب، دلیل بر دختر دوشیزه کند و طوطی نر، دلیل بر مردی پاکدل یا غلامی پارسا باشد.

تعبیر خوردن گوشت طوطی در خواب

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب طوطی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوشت طوطی می‌خوری، یـعـنـی علم کسب می‌کنی ولی برای تو هیچ فایده ای ندارد .

بانک جامع تعبیر خواب , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟