مشاهده : 5008 تعبیر خواب حرف عین RSS اشتراک:

تعبیر خواب عروسی

تعبیر خواب عروسی
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که خواب عروسی دیده باشد . برای دانستن تعبیر کامل عروسی از نظر بزرگترین معبران در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عروسی در خواب آورده اند. ابراهیم کرمانی دیدن عروسی را در خواب مصیبت می داند . جابر مغربی درباره تعبیر خواب عروسی می گوید عروس شدن زن در خواب به معنای عاقبت بخیری می باشد. امام صادق هم عروسی در خواب را نشان از شادی و مال فراوان می داند . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عروسی از نظر معبران بزرگ

محمد بن سیرین درباره تعبیر خواب عروسی میگوید:

اگر در خواب بیند زن خواست، دلیل که شرف و بزرگی اش زایل شود، اگر زن مرده را به زنی کرد و با وی جمع گردید،
به این معنا است که از ملک و مال آن زن او را چیزی حاصل شود.

اگر در خواب بیند با آن زن جمع نشد، دلیل که چیزی اندک ازمال وی را حاصل شود.
اگر زنی بیند او را مرده به زنی گرفت و در سرای زن با وی جمع شد، دلیل که مال زن نقصان شود، یا حال وی متغیر شود.

اگر بیند زن خواست، لکن زن را ندید و نامش ندانست، دلیل که اجلش نزدیک شده باشد.
اگر زن را خواب بیند و سرای مجهول بود و آن سرا از آن شخص مرده بود و آن مرد با وی جمع شد،
دلیل که آن زن بمرد.

اگر آن زن معروف بود، به این معنا است که بر نقصان مال زن کند.

تعبیر خواب عروسی به روایت ابراهیم کرمانی

اگر درخواب عروسی را با چنگ و نای بیند، به معنای مصیبت است.

درکتاب سرزمین رویاها آمده است

خواب ازدواج : ایام خوش در پیش است .
در یک ازدواج شرکت می کنید: منفعتهای بزرگ مالی
ازدواج یکی از اعضاء فامیل : خصومت در خانواده
یک شوهر یا زن در یک ازدواج شرکت کند: سود
ازدواج خواهرتان : خطر بزرگ

ازدواج یک برادر : پول
ازدواج یک دختر باکره : احترام
ازدواج پسرتان : پول به دستتان میرسد.
ازدواج دخترتان : ثروت
در ازدواج یک بیوه شرکت می کنید: پول زیادی بدست میاورید

تعبیر خواب عروسی به روایت جابرمغربی

اگر زنی خواب بیند که عروس شده او را پیش شوهر می بردند، به این معنا است که آخر او باشد.

تعبیر خواب عروسی به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن عروسی در خواب

دیدن عروسی در خواب ها به هیچ وجه خوب نیست. تمام معبران عروسی را عزا دانسته اند ,
و عروس را بلا و فتنه و آفت و مصیبت.

تنها یک مورد بد نیست که عروس را به نام و مشخصات بشناسید تازه در این مورد هم تردید فراوان وجود دارد,
و شرایطی است که توضیح آن وقت می گیرد و بیشتر ایجاد تردید می کند.

اگر کسی در خواب ببیند که داماد شده و نداند عروس کیست و چه نامیده می شود به هیچ وجه خوب نیست ,
چون معبران نوشته اند پایان عمر چنین کسی نزدیک است. زن نیز اگر چنین خوابی ببیند و نداند داماد کیست,
و چه کسی شوهر کرده حکم همین است.

تعبیر خواب عروسی امام صادق (ع)

امام صادق (ع) می‌فرمایند: تعبیرهای ازدواج کردن با زن عبارتند از: بزرگی , فراوانی مال و اموال , آسایش و آرامش , شادی و نشاط .

حرف تازه

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک تعبیر خواب بچه ؛ انواع تعابیر مختلف از دیدن خواب کودک
با جزئیات مختلف و متفاوت تعبیر خواب بچه آشنا شده و ببینید این خواب چه پیام های مخفی برای شما دارد.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب پسر در حالت ها و موقعیت های مختلف
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟