مشاهده : 4716 تعبیر خواب حرف عین RSS اشتراک:

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر
عطر ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم شیشه عطر داریم و یا شخصی به ما عطر هدیه می دهد. برای دانستن تعبیر خواب عطر با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عطر در خواب آورده اند. منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب عطر می گوید هدیه گرفتن عطر در خواب به معنای شانس است .معبری دیگر می گوید بوییدن عطر در خواب نشان از حوادث خوب دارد و شکستن شیشه عطر در خواب نشان از پایان آرزوها دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عطر از نظر معبران

حضرت امام جعفر صادق درباره دیدن عطر در خواب فرماید:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.
اول: ثنای نیکو (مدح وثنا).
دوم: سخن خوش شنیدن.
سوم: علم سود بخش و نافع.
چهارم: طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
پنجم: مجلس علم.
ششم: مردی کریم وبزرگوار.
هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
هشتم: دین پاک.
نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

بیشتر بدانید تعبیر خواب عطر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن شیشه عطری که بوی خوش دارد اما هنوز از آن مصرف نکرده اید ، وجود فرصت نیک و خوب است ,
که می توانید از آن بهره ببرید.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب عنتر

تعبیر خواب کسی به شما شیشه عطر داد ، وجود یک شانس و فرصت است.

تعبیر خواب شما به کسی شیشه عطر می دهید ، دادن فرصت به آن فرد است.

تعبیر خواب استفاده کردن از عطری خوشبو ، ستایش مردم است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب عطر مى‏گوید:

۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، نشانه روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
۲ـ اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید ,
و در این امر اقبال می یابید .

۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری شاد می شوید ، نشانه آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .
۴ـ اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر شکستن شیشه عطر در خواب

۵ـ شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد .
۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، نشانه آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد.

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه می کنید.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب عطر می گوید :

اگر خواب بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند,
اگر این خواب را توانگر بیند به این معنا است که مردم را از مال او فائده رسد.

تاویل , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi