مشاهده : 2811تعبیر خواب حرف عینRSSاشتراک:

تعبیر خواب عطر

تعبیر خواب عطر
عطر ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم شیشه عطر داریم و یا شخصی به ما عطر هدیه می دهد. برای دانستن تعبیر خواب عطر با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن عطر در خواب آورده اند. منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب عطر می گوید هدیه گرفتن عطر در خواب به معنای شانس است .معبری دیگر می گوید بوییدن عطر در خواب نشان از حوادث خوب دارد و شکستن شیشه عطر در خواب نشان از پایان آرزوها دارد . با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب عطر از نظر معبران

حضرت امام جعفر صادق درباره دیدن عطر در خواب فرماید:

دیدن عطر به خواب بر نه و جه است.
اول: ثنای نیکو (مدح وثنا).
دوم: سخن خوش شنیدن.
سوم: علم سود بخش و نافع.
چهارم: طبع نیکو (طبع وقریحه خوب).
پنجم: مجلس علم.
ششم: مردی کریم وبزرگوار.
هفتم: سخنی با فرهنگ (گفتاری ادیبانه وبا فرهنگ).
هشتم: دین پاک.
نهم: خبری خوش از دوستی شنیدن.

بیشتر بدانید تعبیر خواب عطر به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر خواب داشتن شیشه عطری که بوی خوش دارد اما هنوز از آن مصرف نکرده اید ، وجود فرصت نیک و خوب است ,
که می توانید از آن بهره ببرید.

تعبیر خواب کسی به شما شیشه عطر داد ، وجود یک شانس و فرصت است.

تعبیر خواب شما به کسی شیشه عطر می دهید ، دادن فرصت به آن فرد است.

تعبیر خواب استفاده کردن از عطری خوشبو ، ستایش مردم است.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب عطر مى‏گوید:

۱ـ بوییدن رایحه ای خوش بو در خواب ، نشانه روبرو شدن با وقایع نشاط آور است .
۲ـ اگر در خواب ببینید بدن یا لباس خود را معطر می کنید ، علامت آن است که می کوشید مورد ستایش قرار بگیرید ,
و در این امر اقبال می یابید .

۳ـ اگر خواب ببینید از بوییدن عطری شاد می شوید ، نشانه آن است که در لذت جویی افراط خواهید کرد .
۴ـ اگر خواب ببینید در شیشه عطر را می بندید ، نشانه آن است که چیز باارزشی را از دست خواهید داد .

تعبیر شکستن شیشه عطر در خواب

۵ـ شکستن شیشه عطر در خواب ، نشانه آن است که عزیزترین آرزوها و خواسته های شما به شکل مصیبت باری پایان می یابد .
۶ـ اگر خواب ببینید عطر درست می کنید ، نشانه آن است که دوستانی دلخواه خواهید داشت . و کارها به بهترین نحو ممکن انجام خواهد شد .
۷ـ اگر دختری خواب ببیند آب وان را معطر می کند ، نشانه آن است که با حوادثی نشاط آور روبرو خواهد شد.

اما اگر خواب ببیند مردی به او عطر هدیه می دهد ، علامت آن است که تفریحاتی لذتبخش ولی خطرناک را تجربه می کنید.

ابن سیرین درباره تعبیر خواب عطر می گوید :

اگر خواب بیند که با خود بوی خوش داشت و بیننده عالم بود دلیل است که مردم از علم او فائده برند,
اگر این خواب را توانگر بیند به این معنا است که مردم را از مال او فائده رسد.

تاویل , جسارت

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟