مشاهده : 13607 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کرم

تعبیر خواب کرم
کرم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم میوه ای می خوریم که کرم دارد یا کرم را می کشیم و یا خارج شدن کرم از دهان . برای دانستن تعبیر خواب کرم با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کرم در خواب آورده اند .کشتن کرم در خواب به معنای رهایی از مادیات است,
و دیدن کرم در خواب به معنای تحت فشار قرار گرفتن توسط افراد شرور است . منوچهر تهرانی درباره تعبیر خواب کرم ,
می گوید خوردن میوه کرم دار در خواب به معنای به دست آوردن پول است . با پرشین وی همراه باشید,
تا با این تعبیر خواب بیشتر آشنا شوید.

تعبیر خواب کرم از نظر معبران

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کرم می گوید:

اگر دختری خواب ببیند که کرم‌ها روی تن او می‌خزند، نشانه آن است که خواهان زندگی پر تجمل و مادی است.
اگر در خواب موفق شود کرم‌ها را بکشد، علامت آن است که خود را از قید و بندهای مادی رها می‌سازد ,
و در پی کسب اخلاقیات معنوی و متعالی خواهد رفت.

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

تعبیر خواب کرم به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید در میوه ای که می خورید کرم هست پولی نصیبتان می شود که به دل شما نمی نشیند,
و با اینکه سودی عایدتان می گردد از آن خوشحال نمی شوید.

اگر خواب ببینید کرم در لباس شماست هر کس هستید زن یا مرد بین شما و همسرتان اختلاف به وجود می آید,
و از یکدیگر دل چرکین می شوید. اگر ببینید بدنتان کرم گذاشته مثلا زخمی دارید که کرم در آن,
به وجود آمده و کرم ها از خون و گوشت شما تغذیه می کنند ,

علامت آن است که جمعی ذره ذره مال شما را از بین می برند و چنان آرام زیان می رسانند که شما اگر هم,
توجه کنید اهمیتی نمی دهید ولی همان زیان های اندک پس از چندی شما را از پای در می آورند. ,

اگر کرم را در خاک ببینید نعمتی به شما می رسد. اگر ببینید کرمی بزرگ شده که مثل مار می ماند اما شما,
در خواب می دانید که آن یک کرم است شخصی شما را می ترساند.

تعبیر دیدن کرم در خواب

دیدن کرم در خواب، علامت آن است که با تعابیری افراد بدنام و شرور تحت فشار قرار خواهند گرفت.

بیشتر بدانید :ابن سیرین درباره تعبیر خواب کرم گوید:

اگر شخصی در خواب ببیند که کرمی از بینی او خارج گردید نشانه آن است که خداوند به او فرزندی ,
عطا خواهد کرد.

اگر مردی در خواب ببیند که از آلت تناسلیش کرم خارج می‌شود بیانگر این است که فرزندش ,
ضعیف و فرومایه گردد.

تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب تعبیر خواب کفش ؛ معناهای مختلف و پنهان دیدن کفش در خواب
کفش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کفش می خریم , کفش می پوشیم و یا کفشی کهنه داریم. برای دانستن تعبیر خواب کفش با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب دختر ؛ دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مرده ؛ تعابیر متفاوت دیدن مرده در خواب
تعبیر خواب دندان ؛ دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شیر در حالت های مختلف
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟