مشاهده : 519تعبیر خواب حرف کافRSSاشتراک:

تعبیر خواب کیسه

تعبیر خواب کیسه
کیسه ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب کیسه ای خالی و یا کیسه ای پر از پول ببینیم. برای دانستن تعبیر خواب کیسه با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن کیسه در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی می گوید اگر خواب کیسه ای پاره ,
را ببینید یعنی رازی که دارید برملا می شود . امام صادق  درباره تعبیر خواب کیسه می گوید دیدن کیسه در خواب ,
به معنای مردم و راز و درویشی است . برای دانستن تعبیر کامل کیسه در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کیسه از نظر معبران

تعبیر خواب کیسه به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

کیسه در خواب تعبیر خاصی ندارد مگر این که چیزی درون آن باشد که تعبیرش نسبت به محتوای آن تغییر می کند .
معبران قدیمی درباره کیسه پول زیاد نوشته اند ولی امروز کیسه پول متداول نیست.

اگر در خواب بینید کیسه ای پاره همراه دارید راز شما فاش می شود . اگر ببینید کیسه ای دارید که سوراخ آن,
رفو شده است آبرو و نام نیک خود را به زحمت حفظ می کنید . کیسه سوراخ به معنای مریضی است,
از ضرر و زیان نیز خبر می دهد.

تعبیر خواب کیسه به روایت محمد بن سیرین

تعبیر کیسه، مردی عالم و دانشمند می‌باشد، برای این تعبیر به سخن حضرت علی (ع) استدلال کرده‌اند ,
که فرموده است: اِنَّ القُلُوبَ اَوعِیَهٌ وَ خَیْرُها اَوْعاها – همانا دل‌ها و قلب‌های مردم مثل ظرف‌هایی است ,
و بهترین آن‌ها پرظرفیت‌ترین و پرگنجایش‌ترین آن‌ها می‌باشد.

تعبیر دیدن کیسه نو در خواب

اگر خواب ببینی کیسه نو و بزرگ داری، یـعـنـی سود و منفعت به دست می‌آوری، ولی اگر کیسه کوچک باشد,
تعبیرش نیز سود کم است .

درباره تعبیر خواب کیسه به روایت ابراهیم کرمانی بیشتر بدانید

اگر خواب بیند کیسه با درم ضایع شد، دلیل است کسی آن را پند دهد و نشنود. اگر خواب بیند کیسه او گشوده بود ,
و درم ها بریخت، دلیل است از خصومت برهد.

تعبیر خواب کیسه به روایت امام جعفر صادق

دیدن کیسه خالی در خواب بر سه وجه است. اول: تن مردم. دوم: راز پنهان. سوم: درویشی.

تعبیرستان , باعلم

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایه , دیدن سایه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ستاره , دیدن ستاره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سایبان , دیدن سایبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سرو , دیدن درخت سرو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقز , دیدن سقز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سار , دیدن سار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سفر , سفر رفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساطور , دیدن ساطور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سس , خوردن سس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساعت , دیدن ساعت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زین , دیدن زین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سقف , دیدن سقف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سگ , دیدن سگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سراب , دیدن سراب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زالو , دیدن زالو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساس , دیدن ساس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زبان , دیدن زبان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبزه , دیدن سبزه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سطل , دیدن سطل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سبوس , دیدن سبوس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زری , دیدن پارچه زری در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سپر , دیدن سپر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ساق , دیدن ساق پا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زنبیل , دیدن زنبیل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب برگ ، دیدن برگ در خواب چه تعبیری دارد؟
برای دانستن تعبیر خواب برگ ، تعبیر خواب برگ سبز ،تعبیر خواب خشک شدن برق و ریزش برگ وتعبیر خواب برگ درختان میوه و... باما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درویش ، دیدن درویش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستبند ، دیدن دستبند در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب عرق کردن ، دیدن عرق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشنه ، دیدن دشنه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دشمن ، دیدن دشمن درخواب چه تعبیری دارد
تعبیر خواب دست , دیدن دست در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دزد , دیدن دزد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستمال , دیدن دستمال در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟