مشاهده : 6558 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گندم

تعبیر خواب گندم
گندم ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب مزرعه گندم ببینیم و یا خواب ببینیم جوانه گندم می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب با ما همراه باشید.

معبرات بزرگی به تعبیر خواب گندم پرداخته اند .یوسف نبی دیدن گندم را در خواب به معنای روزی می داند .
معبری دیگر گندم را نشان از سلامتی و روزی و سود زیاد می داند .مطیعی تهرانی می گوید دیدن کیسه گندم ,
در خواب به معنای به دست آوردن پول است و مزرعه گندم در خواب به معنای کار پر خیر و برکت است .
با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب گندم از نظر معبران بزرگ

تعبیر خواب گندم به روایت ابراهیم کرمانی

اگر در خواب بیند خوشه های گندم می خورد، به معنای قحط است. اگر خواب بیند گندم کاشت،
دلیل که گندم در ان دیار ارزان شود.

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گندم گوید:

گندم در خواب به معنای روزی حلال بود بعضی گویند اندک ناراحتی است.

تعبیر خواب گندم به روایت محمد بن سیرین

دیدن گندم, دلیل بر روزی حلال است که به رنج به دست آید. اگردید گندم پخته می خورد، به این معنا است که غمگین شود.
اگر دید شکم او تا دهان پر از گندم خشک است، دلیل هلاک او بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

گندم : کامیابی
کشت گندم : سود زیاد
درو کردن : شما یک کار خواهید یافت
برداشت کردن : شما یک مشکل پیچیده را حل خواهید کرد
خوشه : برد ، سود
دانه : خوشبختی
جمع آوری : سلامتی
آفت زده : کار پر رنج و زحمت

تعبیر خواب گندم  به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

تعبیر دیدن گندم در خواب

دیدن گندم در خواب بسیار خوب است. چه گندم خشک و پاک کرده در خواب ببینید و چه مزرعه ای که در آن گندم,
کاشته با شند. گندم خیر و برکت و معیشت است.

اگر در خواب ببینید مشتی یا مقداری گندم در جیب دارید جیب و کیسه شما برکت می یا بد و پر پول می شود,
ولی این گویای پولی است که به دست می آورید و هزینه می کنید نه پولی که با آن بتوانید ,
پس انداز کنید و پول دار شوید.

اگر در خواب ببینید کیسه ای گندم دارید پول زیادی به دست می آورید و اگر خواب ببینید انباری گندم دارید و آن انبار,
و آن انبوه گندم به شما تعلق دارد ثروتمند می شوید. اگر مزرعه ای گندم داشته باشید کاری می کنید ,
که خیرو برکت دارد و هم خودتان بهره مند می شوید و هم دیگران.

اگر در خواب ببینید نان گندم می خورید گرفتار تنگی معاش می شوید و چنانچه ببینید سنبله گندم را می جوید ,
و می خورید و تف می کنید گرفتار فقر و تنگدستی خواهید شد و از نظر تامین معاش,
به شدت در مضیقه می افتید.

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب گندم مى‏گوید:

۱ـدیدن مزارع وسیع در خواب ، علامت آن است که سودی کلان از تجارت و کارهای خود به دست خواهید آورد .

۲ـ دیدن گندمهای رسیده و آماده برداشت در خواب ، نشانه آن است که به ثروتی حتمی دست می یابید ,
و با عشق زندگی خود را ادامه می دهید .

۳ـ اگر خواب ببینید دانه های درشت گندم را در خرمن کوب می ریزید ، نشانه آن است که در سعادت,
به روی شما گشوده خواهد شد .

تعبیر دیدن کیسه گندم در خواب

۴ـ دیدن کیسه های گندم در خواب ، نشانه آن است که به زودی به اوج پیروزی و موفقیت خواهید رسید .

۵ـ اگر خواب ببینید ، گندمها ، در انبار خیس شده اند ، علامت آن است که منافع شما به دست دشمنان ,
تباه می گردد .

۶ـ خوردن جوانه گندم در خواب ، علامت آن است که برای رسیدن به حق خود به سختی تلاش می کنید,
و سرانجام آن را به دست می آورید .

۷ـ اگر خواب ببینید هنگام بالا رفتن از تپه ای پوشیده از گندم ، ساقه ها را می گیرد و خود را بالا می کشید ،
علامت آن است که از سعادتی بزرگ بهره مند می شوید ، و به مقامی ویژه دست می یابید.

تعبیر خواب گندم به روایت امام جعفر صادق

دیدن گندم درخواب سه وجه بود. اول: معزولی. دوم: تصرف. سوم: غربتی.

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی از آسمان گندم و جو می‌بارد، یـعـنـی آن سرزمین از نعمت‌های گوناگون ,
و بی‌نظیر بهره‌مند می‌شود و مردم در امنیت بوده و رزق و روزی فراوانی به آن‌ها می‌رسد .

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi