مشاهده : 7225 تعبیر خواب حرف گاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب گوساله

تعبیر خواب گوساله
گوساله ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم گوساله ای را می کشیم و گوشتش را می خوریم و یا گوساله وارد خانه ما می شود .برای دانستن تعبیر خواب گوساله با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوساله در خواب آورده اند .جابر مغربی تقسیم کردن گوشت گوساله را به معنای ,
بردن مال می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گوساله می گوید دیدن گوساله مرده در خواب به معنای از دست دادن ,
امید است و وارد شدن گوساله نر به خانه به معنای برکت است . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوساله از نظر معبران بزرگ

جابرمغربی گوید:

اگر در خواب بیند گوساله  نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، به این معنا است که بزرگی را در آنجا,
بکشند و مال او را ببرند.

اگر خواب بیند گوساله ها زمین می شکافتند، به این معنا است که مال بسیار یابد. اگر خواب دید با گوساله نر جنگ کرد،
دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

تعبیر خواب گوساله به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز تابع ,
این حکم کلی است و نعمت و خیر و برکت تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید ,
و این گوساله مطیع و رام است و همراه شما می آید ,

خداوند فرزندی به شما عطا می فرماید. اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است.
تعبیر برای دختران و پسران یکسان است ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می تواند ,
اوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب گلوبند

کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می شود. اگر در خواب بیند که گوساله اش,
مرده امیدش را از است می دهد و یکی از درهای خوشبختی به رویش بسته می شود.

تعبیر گوساله نر در خواب

نوشته اند که گوساله نر نشان آوردن پسر است و گوساله ماده خبر از آوردن دختر. این هم برای زن و مرد ,
ازدواج کرده یکسان است. بسیاری از روستائیان هستند که با داشتن یک گوساله صاحب چندین,
راس دام شده اند.

یک گوساله ماده به زودی گاوی شیرده می شود. و خود گوساله ای می آورد. بعد از چند سال به طور مضاعف ,
تکثیر می گردند و طی ده سال ممکن است پانزده راس بشوند که خود ثروت بزرگی است.

این است که گوساله را در خواب منبع امید می دانند و مثل گاو تنها خیر و برکت و نعمت نیست. داشتن,
گوساله های زیاد را به داشتن خانواده تشبیه کرده اند و چنانچه ببینید چندین راس گوساله نر و ماده دارید صاحب,
فرزندانی می شوید که هر یک می توانند منشا خیر و خوبی باشند.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب گوساله گوید:

اگر در خواب دید بر گوساله نشسته است، دلیل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گوساله نر درخانه او آمد،
دلیل که حق تعالی در خیر بر وی بگشاید.

اگر خواب دید گوساله او را سه سر است، به این معنا است که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب گلابی

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ماده گوساله درخواب بر شش وجه است.
اول: فرمانروائی.
دوم: مال.
سوم: بزرگی.
چهارم: ریاست.
پنجم: سال نیکو.
ششم: منفعت بسیار.

تعبیر خواب گوساله به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن گوساله در خواب

اگر در خواب بیند گوساله نر داشت، دلیل که او پسری آید. اگر گوساله ماده بیند دختر بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن گوساله : کسب در آمد
دیدن آن : نیکبختی در تجارت
گاوچرانی : مشکلات
گوساله چاق : خوشبختی نزدیک
گوساله لاغر : قیمت بالا
گوشت گوساله : روابط حسنه با اطرافیان

تعبیر خواب گوساله به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گوساله در خانه او آمد و شد می کرد، دلیل غم است. اگر بیند که گوساله او بمرد، دلیل است,
فرزندش بمیرد.

اگر خواب بیند که گوساله سفید داشت، دلیل که فرزند او پارسا و خوبروی بود. اگر گوساله سیاه بیند،
دلیل که فرزند او توانگر و مستور بود.

اگر گوساله ابلق دید، دلیل که همه خیر در آن فرزند بود. اگر درخواب گوساله ای فربه و قوی بیند، دلیل که فرزند او ,
تندرست و نیکوحال بود. اگر دید که گوساله ضعیف است، تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون درباره دیدن گوساله در خواب مى‏گوید:

اگر خواب ببینید گوساله آماده شیر دادن هستند ، نشانه رسیدن به تمامی امید هاست

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi