مشاهده : 4962تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گوساله

تعبیر خواب گوساله
گوساله ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود . ممکن است خواب ببینیم گوساله ای را می کشیم و گوشتش را می خوریم و یا گوساله وارد خانه ما می شود .برای دانستن تعبیر خواب گوساله با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوساله در خواب آورده اند .جابر مغربی تقسیم کردن گوشت گوساله را به معنای ,
بردن مال می داند . مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب گوساله می گوید دیدن گوساله مرده در خواب به معنای از دست دادن ,
امید است و وارد شدن گوساله نر به خانه به معنای برکت است . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوساله از نظر معبران بزرگ

جابرمغربی گوید:

اگر در خواب بیند گوساله  نر از گاوان را بکشتند و گوشت او را قسمت نمودند، به این معنا است که بزرگی را در آنجا,
بکشند و مال او را ببرند.

اگر خواب بیند گوساله ها زمین می شکافتند، به این معنا است که مال بسیار یابد. اگر خواب دید با گوساله نر جنگ کرد،
دلیل که او را با بزرگی خصومت افتد.

تعبیر خواب گوساله به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن حیوانات حلال گوشت و دام های مفید در خواب خوب است و تقریبا هیچ زاویه بدی ندارد. گوساله نیز تابع ,
این حکم کلی است و نعمت و خیر و برکت تعبیر می شود. اگر در خواب ببینید که گوساله ای دارید ,
و این گوساله مطیع و رام است و همراه شما می آید ,

خداوند فرزندی به شما عطا می فرماید. اگر بیننده خواب ازدواج نکرده باشد آن گوساله نشانه جفت یا کام است.
تعبیر برای دختران و پسران یکسان است ذبح گوساله در خواب چندان خوب نیست زیرا گوساله می تواند ,
اوی منبع خیر و برکت و نعمت بشود.

کشتن گوساله در خواب به از بین بردن یک امید و شانس تعبیر می شود. اگر در خواب بیند که گوساله اش,
مرده امیدش را از است می دهد و یکی از درهای خوشبختی به رویش بسته می شود.

تعبیر گوساله نر در خواب

نوشته اند که گوساله نر نشان آوردن پسر است و گوساله ماده خبر از آوردن دختر. این هم برای زن و مرد ,
ازدواج کرده یکسان است. بسیاری از روستائیان هستند که با داشتن یک گوساله صاحب چندین,
راس دام شده اند.

یک گوساله ماده به زودی گاوی شیرده می شود. و خود گوساله ای می آورد. بعد از چند سال به طور مضاعف ,
تکثیر می گردند و طی ده سال ممکن است پانزده راس بشوند که خود ثروت بزرگی است.

این است که گوساله را در خواب منبع امید می دانند و مثل گاو تنها خیر و برکت و نعمت نیست. داشتن,
گوساله های زیاد را به داشتن خانواده تشبیه کرده اند و چنانچه ببینید چندین راس گوساله نر و ماده دارید صاحب,
فرزندانی می شوید که هر یک می توانند منشا خیر و خوبی باشند.

حضرت دانیال درباره تعبیر خواب گوساله گوید:

اگر در خواب دید بر گوساله نشسته است، دلیل عمل است از قبل پادشاه، اگر ملک او بود. اگر دید گوساله نر درخانه او آمد،
دلیل که حق تعالی در خیر بر وی بگشاید.

اگر خواب دید گوساله او را سه سر است، به این معنا است که غلامش به هر سری یک سال عمل کند.

حضرت امام جعفر صادق فرماید:

دیدن ماده گوساله درخواب بر شش وجه است.
اول: فرمانروائی.
دوم: مال.
سوم: بزرگی.
چهارم: ریاست.
پنجم: سال نیکو.
ششم: منفعت بسیار.

تعبیر خواب گوساله به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن گوساله در خواب

اگر در خواب بیند گوساله نر داشت، دلیل که او پسری آید. اگر گوساله ماده بیند دختر بود.

لوک اویتنهاو می گوید :

کشتن گوساله : کسب در آمد
دیدن آن : نیکبختی در تجارت
گاوچرانی : مشکلات
گوساله چاق : خوشبختی نزدیک
گوساله لاغر : قیمت بالا
گوشت گوساله : روابط حسنه با اطرافیان

تعبیر خواب گوساله به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند که گوساله در خانه او آمد و شد می کرد، دلیل غم است. اگر بیند که گوساله او بمرد، دلیل است,
فرزندش بمیرد.

اگر خواب بیند که گوساله سفید داشت، دلیل که فرزند او پارسا و خوبروی بود. اگر گوساله سیاه بیند،
دلیل که فرزند او توانگر و مستور بود.

اگر گوساله ابلق دید، دلیل که همه خیر در آن فرزند بود. اگر درخواب گوساله ای فربه و قوی بیند، دلیل که فرزند او ,
تندرست و نیکوحال بود. اگر دید که گوساله ضعیف است، تاویلش به خلاف این است.

آنلی بیتون درباره دیدن گوساله در خواب مى‏گوید:

اگر خواب ببینید گوساله آماده شیر دادن هستند ، نشانه رسیدن به تمامی امید هاست

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چلچراغ دیدن در خواب از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنبره ، دیدن چنبره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغندر ، دیدن چغندر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمن ، دیدن چمن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمدان ، دیدن چمدان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنار ، دیدن چنار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چماق ، دیدن چماق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگال ، دیدن چنگال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوب پنبه ، دیدن چوب پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟