مشاهده : 788تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت
گوشت ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوشت جانوران و یا پرنده های مختلف را می خوریم و یا گوشت خام می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب گوشت با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوشت در خواب آورده اند .آنها معتقدند گوشت پخته تعبیری بهتر از گوشت خام ,
دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب گوشت می گوید خوردن گوشت گوسفند در خواب به صورت پخته به معنای,
مال است .ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت را در خواب نشان از پادشاهی می داند . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوشت از نظر معبران

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گوشت گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد , دیدن گوشت پخته خوب است , دیدن گوشت فربه مال و میراث بود ,
دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد , دیدن خوردن گوشت به معنای عزت و دولت باشد.

تعبیر خواب گوشت به روایت محمد بن سیرین

دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر خواب بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، به این معنا است ,
که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه.

دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند،
دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود .

تعبیر خواب گوشت به روایت امام جعفر صادق

خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.

اول: مال. دوم: میراث. سوم: توانگری. چهارم: مصیبت دیدن. گوشت هر جانوری که حال بود، دلیل بر مال حلال ,
است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

تعبیر خواب گوشت به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گوشت اسب

اگر خواب بیند که گوشت اسب می خورد، به این معنا است که از پادشاه منفعت یابد.

اگر خواب بیند که گوشت اشتر میخورد، به این معنا است که مال یتیمی خورد به رنجوری.

اگر خواب  بیند که گوشت پرستو می خورد، به این معنا است بر مال اندک است.

اگر خواب بیند که گوشت بز می خورد، به این معنا است بر بیماری است و مصیبت.

اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است. اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود.
اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد. اگر بیند که گوشت تذرو می خورد، رنجور شود.

اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، همین است. اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قِبَل پادشاه مال یابد.
اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مالِ دزدیده خورد. اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد،
دلیل که مال بسیار یابد.

اگر خواب بیند که گوشت خرگوش می خورد، به این معنا است که از زنان میراث یابد.

اگر خواب دید که گوشت خرچنگ می خورد به این معنا است که از زنان مال حاصل کند.

اگر در خواب بیند که گوشت دراج می خورد، به این معنا است که مال زنی بستاند.

اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد. اگر گوشت روباه می خورد، دلیل مریضی ,
و ترس است. اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مالِ مردی فاسق خورد.

تعبیر خوردن گوشت سنگخواره در خواب

اگر گوشت سنگخواره می خورد، دلیل است مال ابهلی خورد. اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد،
دلیل که زحمت یابد. اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد.

اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد. اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که,
از بزرگی راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد.

اگر بیند که گوشت شاهین می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند گوشت بره می خورد،
دلیل که با گمراهی پیوندد. اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد.

اگر خواب بیند گوشت طاووس می خورد، به این معنا است که مال تمام یابد.

اگر در خواب بیند گوشت طوطی می خورد، به این معنا است است علم آموزد اما او را سود ندارد.

اگر در خواب بیند گوشت قمری میخورد، به این معنا است که از زنی خوبروی راحت بیند.

اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است. اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن,
یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است. اگر گوشت گربه می خورد،
دلیل است از سفر دور مال حاصل کند.

اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد. اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی,
به او جادو کند. اگر بیند گوشت کلاغ می خورد، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد.

تعبیر خوردن گوشت خرگوش در خواب

اگر گوشت خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل کند. اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان ,
بدست آورد. اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد.

اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد. اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی,
به وی رسد. اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد. اگر گوشت همای می خورد،
به این معنا است که از پادشاه راحت یابد.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره دیدن گوشت در خواب می‌گوید :

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب گوشت می‌گوید:

تعبیر گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور,
می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب گوشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد.
البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد.

تعبیر خرید و فروش گوشت

خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه,
خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان ,
حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب ,
می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی,
گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید ,

و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند,
غنیمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید ,
بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.

گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند. اگر در خواب ,
ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت,
و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب گوشت می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، یـعـنـی پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب جهنم ، دیدن جهنم در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جهنم ،تعبیر خواب فریاد زدن در جهنم ،تعبیر خواب اگر ببینید دوستتان در جهنم است و تعبیر خواب اگر ببینید در جهنم هستید همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب جنین ، دیدن جنین در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جهیزیه ، دیدن جهیزیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جو ، دیدن جو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جواز ، دیدن جواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوال ، دیدن جوال در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوی ، دیدن جوی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیرجیرک ، دیدن جیرجیرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوالدوز ، دیدن جوالدوز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوان ، دیدن جوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جوراب ، دیدن جوراب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیب ، دیدن جیب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب جیغ زدن، دیدن جیغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاپ ، دیدن چاپ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چادر ، دیدن چادر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چارقد ، دیدن چارقد در خواب چه تعبیری داد ؟
تعبیر خواب چاق ، دیدن چاقی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاقو ، دیدن چاقو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چاله ، دیدن چاله در خواب چه تعبیری دارد ؟