مشاهده : 225تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گوشت

تعبیر خواب گوشت
گوشت ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوشت جانوران و یا پرنده های مختلف را می خوریم و یا گوشت خام می خوریم . برای دانستن تعبیر خواب گوشت با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوشت در خواب آورده اند .آنها معتقدند گوشت پخته تعبیری بهتر از گوشت خام ,
دارد . ابن سیرین درباره تعبیر خواب گوشت می گوید خوردن گوشت گوسفند در خواب به صورت پخته به معنای,
مال است .ابراهیم کرمانی هم خوردن گوشت را در خواب نشان از پادشاهی می داند . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوشت از نظر معبران

یوسف نبی علیه السلام درباره تعبیر خواب گوشت گوید:

دیدن گوشت خام کمی اندیشه باشد , دیدن گوشت پخته خوب است , دیدن گوشت فربه مال و میراث بود ,
دیدن گوشت لاغر غم و اندوه باشد , دیدن خوردن گوشت به معنای عزت و دولت باشد.

تعبیر خواب گوشت به روایت محمد بن سیرین

دیدن گوشت پخته درخواب بهتر ازخام است یا کباب. اگر خواب بیند گوشت گوسفند پخته می خورد، به این معنا است ,
که به قدر آن مال یابد به زحمت. اگر بیند کبابی از گوشت گاو می خورد یااز اسب، دلیل منفعت است از پادشاه.

دیدن گوشت ها به خواب هر چند که پخته تر بیند، دلیل است که مال آسان تر بدست آید و آن چه خام خوردند،
دلیل بر مالی است که به زحمت بدست آید. و خریدن و فروختن گوشت درخواب، بد بود .

تعبیر خواب گوشت به روایت امام جعفر صادق

خوردن گوشت جانوران درخواب بر چهار وجه است.

اول: مال. دوم: میراث. سوم: توانگری. چهارم: مصیبت دیدن. گوشت هر جانوری که حال بود، دلیل بر مال حلال ,
است و آن چه گوشت آن حرام بود. مال حرام است.

تعبیر خواب گوشت به روایت ابراهیم کرمانی

تعبیر خواب گوشت اسب

اگر خواب بیند که گوشت اسب می خورد، به این معنا است که از پادشاه منفعت یابد.

اگر خواب بیند که گوشت اشتر میخورد، به این معنا است که مال یتیمی خورد به رنجوری.

اگر خواب  بیند که گوشت پرستو می خورد، به این معنا است بر مال اندک است.

اگر خواب بیند که گوشت بز می خورد، به این معنا است بر بیماری است و مصیبت.

اگر بیند که گوشت بط می خورد، دلیل مال است. اگر بیند که گوشت پلنگ می خورد، دلیل که درحرب نام آور شود.
اگر دید که گوشت گنجشک می خورد، دلیل که مال فرزند خورد. اگر بیند که گوشت تذرو می خورد، رنجور شود.

اگر بیند که گوشت بوزینه می خورد، همین است. اگر دید که گوشت فیل می خورد، دلیل که از قِبَل پادشاه مال یابد.
اگر بیند که گوشت چکاوک میخورد، دلیل است که مالِ دزدیده خورد. اگر بیند که گوشت چکاوک می خورد،
دلیل که مال بسیار یابد.

اگر خواب بیند که گوشت خرگوش می خورد، به این معنا است که از زنان میراث یابد.

اگر خواب دید که گوشت خرچنگ می خورد به این معنا است که از زنان مال حاصل کند.

اگر در خواب بیند که گوشت دراج می خورد، به این معنا است که مال زنی بستاند.

اگر بیند که گوشت راسو می خورد، دلیل است مال دزدیده خورد. اگر گوشت روباه می خورد، دلیل مریضی ,
و ترس است. اگر بیند که گوشت زاغ می خورد، دلیل که مالِ مردی فاسق خورد.

تعبیر خوردن گوشت سنگخواره در خواب

اگر گوشت سنگخواره می خورد، دلیل است مال ابهلی خورد. اگر بیند که گوشت سوسمار می خورد،
دلیل که زحمت یابد. اگر گوشت سار می خورد، دلیل که از مسافری راحت یابد.

اگر بیندکه گوشت سگ می خورد، دلیل که بردشمن ظفریابد. اگر دید گوشت سیمرغ می خورد، دلیل که,
از بزرگی راحت یابد. اگر بیند که گوشت شاهن می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد.

اگر بیند که گوشت شاهین می خورد، دلیل است از ستمکاری راحت یابد. اگر بیند گوشت بره می خورد،
دلیل که با گمراهی پیوندد. اگر دید گوشت شیر میخورد، دلیل است از سلطانی منفعت یابد.

اگر خواب بیند گوشت طاووس می خورد، به این معنا است که مال تمام یابد.

اگر در خواب بیند گوشت طوطی می خورد، به این معنا است است علم آموزد اما او را سود ندارد.

اگر در خواب بیند گوشت قمری میخورد، به این معنا است که از زنی خوبروی راحت بیند.

اگر گوشت گاو یا گاومیش می خورد، دلیل منفعت است. اگر گوشت گاو کوهی میخورد، دلیل است مال زن,
یا کنیزک بستاند و گوشت کبوتر همین دلیل است. اگر گوشت گربه می خورد،
دلیل است از سفر دور مال حاصل کند.

اگر بیند گوشت لاک پشت می خورد، دلیل که از عالمی علم آموزد. اگر گوشت کفتار میخورد، دلیل که پیرزنی,
به او جادو کند. اگر بیند گوشت کلاغ می خورد، دلیل است از مال مردی بیابانی خورد.

تعبیر خوردن گوشت خرگوش در خواب

اگر گوشت خرگوش میخورد نعمتی بسیار حاصل کند. اگر بیند گوشت ماهی می خورد دلیل که مال فراوان ,
بدست آورد. اگر بیند گوشت ماکیان می خورد، دلیل است مال کنیزک و خادم خورد.

اگر بیند گوشت مرغ آبی می خورد، دلیل که بزرگی و ولایت یابد. اگر گوشت نهنگ می خورد، دلیل که بلائی,
به وی رسد. اگر بیند گوشت هدهد می خورد، دلیل که مال زیرک خورد. اگر گوشت همای می خورد،
به این معنا است که از پادشاه راحت یابد.

بیشتر بدانید آنلی بیتون درباره دیدن گوشت در خواب می‌گوید :

اگر زنی گوشت خام در خواب ببیند، علامت آن است که برای رسیدن به اهداف خود با دلسردی روبرو خواهد شد.
اما اگر در خواب گوشت پخته ببیند، علامت آن است که دیگران به آنچه او دوست می‌دارد، دست خواهند یافت.

جابر مغربی درباره تعبیر خواب گوشت می‌گوید:

تعبیر گوشت چاق و فربه بهتر از گوشت لاغر می‌باشد.

اگر ببینی پرنده‌ای تکه‌ای از گوشت بدن تو را کنده و ربوده است، یـعـنـی قسمتی از مال و اموال تو را به زور,
می‌گیرند، ابراهیم کرمانی نیز می‌گوید: تعبیرش این است که مال و اموال تو را به زور می‌گیرند (دفع بلا و گرفتاری).

تعبیر خواب گوشت به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن و خوردن گوشت حیوانات حلال خوب است و دیدن و خوردن گوشت حیوانات مکروه و حرام بد.
البته میزان خوبی و بدی و اندازه قبح و شئامت و میمنت و تبرک گوشت بستگی به نوع حیوان دارد.

تعبیر خرید و فروش گوشت

خرید و فروش گوشت در خواب خوب نیست بخصوص اگر در خواب ببینید که از قصاب گوشت خریده اید و به خانه,
خویش می برید. خریدن و فروختن گوشت نیز غم و اندوه و بلا و فتنه تعبیر شده و چه حیوان ,
حلال گوشت باشد و چه مکروه یا حرام.

اگر در خواب ببینید گوشت پخته دارید یا مشغول خوردن آن هستید آن چه می خورید و دارید غذا به حساب ,
می آید و تعبیر اغذیه را دارد و خوب است زیرا نعمت و برکت خداوندی است ولی,
گوشت خام مالی است که به زحمت تحصیل می شود و با رنج و مشقت به دست می آید ,

و خوردن و دندان زدن گوشت خام نیز بد است و تعدی و تجاوز و ستمگری است. خوردن و دیدن گوشت گوسفند,
غنیمت و نعمت است. چنان چه در خواب ببینید گوشت شتر دارید یا گوشت شتر را می خواهید ,
بخورید میراثی به شما می رسد که انتظارش را ندارید.

گوشت گاو نعمت و فراخی معیشت است. گوشت خرگوش را نیز میراث از یک زن تعبیر کرده اند. اگر در خواب ,
ببینید که گوشت بز لاغری را می خورید یا دارید و نمی خورید مال فقیر و یتیمی را به دنائت,
و پستی به چنگ می آورید و بهره می برید.

حضرت دانیال (ع) درباره تعبیر خواب گوشت می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی گوشت بدن خودت را می‌خوری، یـعـنـی پشت سر افراد خانه خودت غیبت خواهی کرد.

تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب سیمرغتعبیر خواب سیمرغ
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سنگتعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب سوزنتعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب غارتعبیر خواب غار
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب قمریتعبیر خواب قمری
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب مسجدتعبیر خواب مسجد
تعبیر خواب سوتتعبیر خواب سوت
تعبیر خواب قرآنتعبیر خواب قرآن
تعبیر خواب گورخرتعبیر خواب گورخر
تعبیر خواب شیرخشتتعبیر خواب شیرخشت
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب لابراتوارتعبیر خواب لابراتوار
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب شیشهتعبیر خواب شیشه
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب شقایقتعبیر خواب شقایق
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قصابتعبیر خواب قصاب
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب لاجوردتعبیر خواب لاجورد
تعبیر خواب عودتعبیر خواب عود
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب سینماتعبیر خواب سینما
تعبیر خواب لاله عباسیتعبیر خواب لاله عباسی
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب گلابتعبیر خواب گلاب
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب غم بادتعبیر خواب غم باد
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب شمعتعبیر خواب شمع
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب عنترتعبیر خواب عنتر
تعبیر خواب سینیتعبیر خواب سینی
تعبیر خواب شکنبهتعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب غذاتعبیر خواب غذا
تعبیر خواب گوشتتعبیر خواب گوشت
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب سه تارتعبیر خواب سه تار
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قریهتعبیر خواب قریه
تعبیر خواب قناریتعبیر خواب قناری
تعبیر خواب گوسفندتعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب کلیدتعبیر خواب کلید
تعبیر خواب کرباستعبیر خواب کرباس
تعبیر خواب نجارتعبیر خواب نجار
تعبیر خواب قبرتعبیر خواب قبر
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب عطارتعبیر خواب عطار
تعبیر خواب فرشتعبیر خواب فرش
تعبیر خواب غولتعبیر خواب غول
تعبیر خواب لامپتعبیر خواب لامپ
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلق , دیدن طلق در خواب چه تعبیری دارد؟
طلق ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود ممکن است خواب ببینید مقدار زیادی طلق دارید و یا در حال پوشاندن پنجره با طلق هستید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
دیگر جشن عروسی نگیرید، بدون عروسی ساز !!!
فال حافظ
شیک ترین و جدیدترین مدل های لباس عروس , سفره عقد , آرایش عروس و ...
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلاق , طلاق گرفتن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طلا , دیدن طلا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبل , دیدن طبل در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طبق , دیدن طبق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب طاووس , دیدن طاووس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صنوبر , دیدن صنوبر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندوق , دیدن صندوق در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صفحه , دیدن صفحه گرامافون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صبح , دیدن دمیدن صبح در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صافی , دیدن صافی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صندلی , دیدن صندلی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب صاعقه , دیدن صاعقه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شکنجه
تعبیر خواب شکنبه
تعبیر خواب صابون
تعبیر خواب شکلات
تعبیر خواب شکر
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
فال حافظ
فال روزانه