مشاهده : 2319تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گوشواره

تعبیر خواب گوشواره
گوشواره ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب گوشواره ای شکسته ببینیم و یا خواب ببینیم گوشواره ای گران قیمت داریم . برای دانستن تعبیر خواب گوشواره با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوشواره در خواب آورده اند .امام صادق دیدن گوشواره را در خواب نشان از ,
علم و بزرگی می داند . ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب گوشواره می گوید دیدن گوشواره در خواب مرد,
به معنای طلاق دادن زن است .مطیعی تهرانی دیدن گوشواره در خواب زن را خوب می داند . در ادامه با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب گوشواره از نظر معبران

تعبیر خواب گوشواره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

گوشواره نیز از زینت های خاص زنان است و داشتن آن در خواب برای مردان شایسته و خوب نیست. پس تعبیری ,
که برای گوشواره نوشته می شود خاص زنان است.اگر زنی در خواب بیند گوشواره ای دارد,
که به گوشش برازنده می نماید و خودش نیز از آن خوشش می آید خوب است ,

چرا که خواب او می گوید در خانواده و نزد شوهرش عزت و احترام خواهد یافت. اگر زنی در خواب بیند ,
که گوشواره لنگه به لنگه به گوشش آویخته مرتکب عمل خلافی می شود که او را سرزنش و شماتت می کنند.

اگر مردی بخواب یند که همسرش گوشواره لنگه به لنگه به گوش دارد از جانب زن خود نافرمانی می بیند و او را ,
طلاق می دهد. اگر مردی در خواب بیند گوشواره طلا برای همسر خویش خریده و به خانه آورده,
تا به او هدیه کند از همان زن صاحب دختر می شود.

تعبیر خریدن گوشواره گران بها در خواب

اگر در خواب بیند گوشواره گران بهائی برای همسرش خریده که طلا نیست اما گران بهاست صاحب پسر می شود.
چراکه گوشواره به این ترتیب فرزند است که آویزه گوش والدین می شود و طلائی آن دختر است.

درباره تعبیر خواب گوشواره به روایت امام جعفر صادق بیشتر بدانید

دیدن گوشواره در خواب، چهاروجه است.

اول: فزونی جمال. دوم: آموختن علم. سوم: جاه و بزرگی. چهارم: غم و اندوه.

تعبیر خواب گوشواره آنلی بیتون

۱ـ دیدن گوشواره در خواب ، علامت آن است که خبرهایی مطلوب در انتظار شماست و شغلی خوب ,
بدست خواهید آورد .

۲ـ دیدن گوشواره شکسته در خواب ، علامت گفتن حرفهای پوچ و بیهوده بر علیه شماست .

تعبیر خواب گوشواره به روایت ابراهیم کرمانی

اگر مردی درخواب بیند زن او دو حلقه در گوش داشت یکی از زر و دیگری از سیم، دلیل است زن را ,
طلاق دهد و بیرون کند.

تعبیرستان , حرف تازه

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب گردوتعبیر خواب گردو
تعبیر خواب لباستعبیر خواب لباس
تعبیر خواب گریه کردنتعبیر خواب گریه کردن
تعبیر خواب مستعبیر خواب مس
تعبیر خواب نباتتعبیر خواب نبات
تعبیر خواب نخلتعبیر خواب نخل
تعبیر خواب کوسهتعبیر خواب کوسه
تعبیر خواب لیوانتعبیر خواب لیوان
تعبیر خواب مرغابیتعبیر خواب مرغابی
تعبیر خواب قیچیتعبیر خواب قیچی
تعبیر خواب نختعبیر خواب نخ
تعبیر خواب کنگرتعبیر خواب کنگر
تعبیر خواب نارگیلتعبیر خواب نارگیل
تعبیر خواب عقیقتعبیر خواب عقیق
تعبیر خواب گهوارهتعبیر خواب گهواره
تعبیر خواب گندمتعبیر خواب گندم
تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب شکوفه , دیدن شکوفه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب غورهتعبیر خواب غوره
تعبیر خواب گوشوارهتعبیر خواب گوشواره
تعبیر خواب گوجه فرنگیتعبیر خواب گوجه فرنگی
تعبیر خواب لوبیاتعبیر خواب لوبیا
تعبیر خواب شخمتعبیر خواب شخم
تعبیر خواب سیگارتعبیر خواب سیگار
تعبیر خواب گوریلتعبیر خواب گوریل
تعبیر خواب عطرتعبیر خواب عطر
تعبیر خواب کنجدتعبیر خواب کنجد
تعبیر خواب عینکتعبیر خواب عینک
تعبیر خواب قندتعبیر خواب قند
تعبیر خواب سوسکتعبیر خواب سوسک
تعبیر خواب غسل دادنتعبیر خواب غسل دادن
تعبیر خواب گلابیتعبیر خواب گلابی
تعبیر خواب ماهیتعبیر خواب ماهی
تعبیر خواب کوکوتعبیر خواب کوکو
تعبیر خواب لیموتعبیر خواب لیمو
تعبیر خواب سنگتعبیر خواب سنگ
تعبیر خواب کرکستعبیر خواب کرکس
تعبیر خواب قورباغهتعبیر خواب قورباغه
تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طلبکار , دیدن طلبکار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قبرتعبیر خواب قبر
تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوختن , دوختن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب گلابتعبیر خواب گلاب
تعبیر خواب کوفتهتعبیر خواب کوفته
تعبیر خواب سیبتعبیر خواب سیب
تعبیر خواب گیلاستعبیر خواب گیلاس
تعبیر خواب کندوتعبیر خواب کندو
تعبیر خواب قمارتعبیر خواب قمار
تعبیر خواب شمعتعبیر خواب شمع
تعبیر خواب سوزنتعبیر خواب سوزن
تعبیر خواب گوسفندتعبیر خواب گوسفند
تعبیر خواب سوسمارتعبیر خواب سوسمار
تعبیر خواب گوشتتعبیر خواب گوشت
تعبیر خواب شقایقتعبیر خواب شقایق
تعبیر خواب دعوت , دعوت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دعوت , دعوت شدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کلاغتعبیر خواب کلاغ
تعبیر خواب گردبادتعبیر خواب گردباد
تعبیر خواب قربانیتعبیر خواب قربانی
تعبیر خواب غولتعبیر خواب غول
تعبیر خواب عنابتعبیر خواب عناب
تعبیر خواب عیدتعبیر خواب عید
تعبیر خواب کلوچهتعبیر خواب کلوچه
تعبیر خواب گنجشکتعبیر خواب گنجشک
تعبیر خواب کاختعبیر خواب کاخ
تعبیر خواب قصرتعبیر خواب قصر
تعبیر خواب سینیتعبیر خواب سینی
تعبیر خواب قصابتعبیر خواب قصاب
تعبیر خواب قمریتعبیر خواب قمری
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش امده باشد که در خواب خود دختری زیبا را ببینید و یا خواب ببینید خودتان دختر دارید .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیک , دیدن خیک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیار , خوردن خیار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوی , نشستن خوی بر چهره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خون , دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوشه , دیدن خوشه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنده , خندیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنجر , دیدن خنجر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خمیر , دیدن خمیر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خلال , خلال کردن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خفاش , دیدن خفاش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خطمی , خوردن خطمی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خشت , دیدن خشت در خواب چه تعبیری دارد؟