مشاهده : 4381تعبیر خواب حرف گافRSSاشتراک:

تعبیر خواب گوش

تعبیر خواب گوش
گوش ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده شود .ممکن است خواب ببینیم گوش درد داریم و یا جانوری وارد گوشمان می شود . برای دانستن تعبیر خواب گوش با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن گوش در خواب آورده اند .جابر مغربی بیرون آمدن مار از گوش را نشانه ,
دشمنی فرزند می داند . ابن سیرین درباره تعبیر خواب گوش می گوید گوش درد در خواب به معنی شنیدن ,
فحش است و افتادن گوش به معنای طلاق دادن زن است . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب گوش از نظر معبران بزرگ

اسماعیل بن اشعث می‌گوید:

اگر ببینی چشم تو تبدیل به گوش، و گوش تو تبدیل به چشم شده است، یـعـنـی با زنی عروسی می‌کنی که دارای ,
فرزندی دختر می‌باشد و با هر دو آن‌ها آمیزش می‌کنی.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی از سوراخ گوش تو ماری بیرون آمده است، یـعـنـی فرزندت دشمن تو می‌شود.

تعبیر خواب گوش به روایت امام جعفر صادق

دیدن گوش بر هفت وجه است.

اول: زن. دوم: دختر. سوم: دوست. چهارم: رفیق. پنجم: پسر. ششم: غلام. هفتم: ترس و بیم.

بیشتر بدانید ابن سیرین می‌گوید:

اگر در خواب ببینی گوش‌درد داری، یـعـنـی از هر کسی فحش و ناسزا و حرف ناپسند میشنوی.
اگر خواب ببینی گوش تو افتاده است، یـعـنـی زن خود را طلاق می‌دهی یا دختر تو از دنیا می‌رود، ‌‌‌‌‌

بعضی از تعبیرگران نیز گفته‌اند: به زودی از دنیا می‌روی (دفع بلا و گرفتاری).

اگر ببینی پشه در گوش تو فرو رفته و دچار ناراحتی و آسیب شده‌ای، یـعـنـی انسانی ضعیف باعث رنج و صدمه تو می‌شوند.

اگرخواب ببینی روی گوش و چشم و دهان تو گیاه درآمده است تعبیرش فوق‌العاده خوب است.

ابراهیم کرمانی درباره دیدن گوش در خواب می‌گوید:

تعبیر بیرون آمدن موش از گوش

اگر ببینی از سوراخ گوش تو موش بیرون آمده است، یـعـنـی صاحب فرزندی دختر که بدکردار است خواهی شد.

لوک اویتنهاو می گوید :

گوش
دراز : بدگویی
گوشهای خر: شما کارهای احمقانه انجام خواهید داد
آن را شستن : شما را دوست دارند ، یا خبرهای خوبی خواهید شنید
بیمار : کسی شما را آزار خواهد داد

زیبا : شانس در دوستی
داشتن چندین گوش : نشانه بد یمنی
آنها را با دست گرفتن : ناراحتیهای خانوادگی
گوش کردن: همراهان بسیاری خواهید داشت

تعبیر خواب گوش به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید گوش هایتان بزرگ و غیر طبیعی شده نگران قضاوت مردم درباره خودتان خواهید شد یا کاری ,
می کنید که عاقلانه نیست و خودتان به اشتباهی که مرتکب شده اید وقوف می یا بید.

این گوش غیر طبیعی و بزرگ نشان آن است که مردم درباه اعمال شما داوری بد می کنند و بد می گویند .
حرف بسیارخواهند زد. اگر ببینید گوش هایتان کوچکتر از اندازه طبیعی شده انتظاری طولانی,
و خسته کننده تحمل خواهید کرد.

طوری خواهد شد که چندی در انتظار شنیدن یک خبر مضطرب و ملتهب خواهید بود . اگر ببینید یک گوش شما,
بزرگ و دیگری کوچک شده دچار شک و تردید و دودلی می شوید و نمی دانید چه تصمیمی بگیرید,
و اعمالی ضد و نقیض می کنید که خودتان به عدم هماهنگی کارها یتان توجه می یابید

نداشتن یک گوش در خواب نشان فریب خوردن است. و اگر بیننده خواب ببیند یک گوش یا قسمتی از یک گوش ,
را ندارد، در کارش نیرنگ می کنند و او را فریب می دهند.

اگر بیننده خواب ببیند مثل زنان گوشش را سوراخ کرده اند به او تهمت می زنند و صفتی را به او نسبت ,
می دهند که در وی نیست.

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب آبگینهتعبیر خواب آبگینه
تعبیر خواب کاشیتعبیر خواب کاشی
تعبیر خواب نرگستعبیر خواب نرگس
تعبیر خواب شکارتعبیر خواب شکار
تعبیر خواب لواشکتعبیر خواب لواشک
تعبیر خواب آفتابهتعبیر خواب آفتابه
تعبیر خواب آبشارتعبیر خواب آبشار
تعبیر خواب لحافتعبیر خواب لحاف
تعبیر خواب نافتعبیر خواب ناف
تعبیر خواب هاونتعبیر خواب هاون
تعبیر خواب غایطتعبیر خواب غایط
تعبیر خواب هیزمتعبیر خواب هیزم
تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب ریحان , دیدن ریحان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب شرابتعبیر خواب شراب
تعبیر خواب آبلهتعبیر خواب آبله
تعبیر خواب زنبور , دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زنبور , دیدن زنبور در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آفتابتعبیر خواب آفتاب
تعبیر خواب خیک , دیدن خیک در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب خیک , دیدن خیک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب آلوتعبیر خواب آلو
تعبیر خواب آوارتعبیر خواب آوار
تعبیر خواب دیدن گلتعبیر خواب دیدن گل
تعبیر خواب یاقوتتعبیر خواب یاقوت
تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رنگ , دیدن رنگ ها در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب قماشتعبیر خواب قماش
تعبیر خواب آسمانتعبیر خواب آسمان
تعبیر خواب گیتارتعبیر خواب گیتار
تعبیر خواب یاسمنتعبیر خواب یاسمن
تعبیر خواب زعفران , دیدن زعفران در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زعفران , دیدن زعفران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کبکتعبیر خواب کبک
تعبیر خواب گونیتعبیر خواب گونی
تعبیر خواب آوازتعبیر خواب آواز
تعبیر خواب هندوانهتعبیر خواب هندوانه
تعبیر خواب کامیونتعبیر خواب کامیون
تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب سشوار , سشوار کشیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب سیرکتعبیر خواب سیرک
تعبیر خواب نیمروتعبیر خواب نیمرو
تعبیر خواب غزالتعبیر خواب غزال
تعبیر خواب فال گرفتنتعبیر خواب فال گرفتن
تعبیر خواب سنجابتعبیر خواب سنجاب
تعبیر خواب گوشتعبیر خواب گوش
تعبیر خواب نامهتعبیر خواب نامه
تعبیر خواب غربالتعبیر خواب غربال
تعبیر خواب لاک پشتتعبیر خواب لاک پشت
تعبیر خواب مارتعبیر خواب مار
تعبیر خواب گوسالهتعبیر خواب گوساله
تعبیر خواب وانتعبیر خواب وان
تعبیر خواب غلمانتعبیر خواب غلمان
تعبیر خواب نشاستهتعبیر خواب نشاسته
تعبیر خواب زیره , دیدن زیره در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب زیره , دیدن زیره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ناقوستعبیر خواب ناقوس
تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دستکش , دیدن دستکش در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب ببیند دستکش در دست دارید و یا دستکشتان سوراخ شده است .برای اینکه بدانید این خواب چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
از بین بردن چاقی موضعی به آسانی و فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب درشکه , دیدن درشکه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درخت , دیدن درخت در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب درب , دیدن درب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دریا , دیدن دریا در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دختر , دیدن دختر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دانه , دیدن دانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دام , دیدن دام در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب داس , دیدن داس در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارو , خوردن دارو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دارچین , دیدن دارچین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیک , دیدن خیک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیمه , دیدن خیمه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خیار , خوردن خیار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوک , دیدن خوک در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوی , نشستن خوی بر چهره در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خون , دیدن خون در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خوشه , دیدن خوشه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنده , خندیدن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب خنجر , دیدن خنجر در خواب چه تعبیری دارد؟