دوشنبه, ۷ خرداد , ۱۴۰۳
درخواست تبلیغات

آداب خمس و زکات

اشتراک:
خمس و زکات احکام و مسائل شرعی
خمس و زکات , اگر کسى موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست ، تا بیش از ظهر روز عید، شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است که زکات فطره را بپردازد.

آشنایی با نحوه پرداخت خمس و زکات

خمس و زکات , اگر انسان از غیر کسب ، مالى بدست آورد مثلا چیزى به او ببخشند؛ و این
مال از مخارج سالش زیاد آمد مستحب است که خمس آن را بدهد.- اگر انسان ارثى از خویشاوندى
دور ببرد و نداند چنین خویشى دارد، و از مخارج سالش نیز زیاد بیاید، مستحب است خمس آن را بدهد.-
چیزى را که انسان ، بابت زکات به فقیر مى دهد، لازم نیست به او بگوید که زکات است ؛ بلکه اگر فقیر خجالت بکشد، مستحب است به طورى که دروغ نشود به اسم پیشکش بدهد، ولى
باید قصد زکات نماید.- بعد از جدا کردن زکات ، لازم نیست فورا آن را به مستحق بدهد؛ ولى اگر
به کسى که مى شود زکات داد، دسترسى دارد، احتیاط مستحب است که دادن زکات را به تاءخیر نیندازد.

خمس و زکاتآداب خمس و زکات
– مستحب است که انسان زکات گاو، گوسفند و شتر را به
فقیرهاى آبرومند بدهد، در دادن زکات نیز خویشان خود را بر دیگران ، و اهل علم و کمال را بر
غیر آنان و کسانى را که اهل سؤ ال نیستند بر اهل سوال ، مقدم بدارد.اگر دادن زکات به فقیرى
که از جهت دیگرى بهتر است ، مستحب مى باشد زکات را به او بدهد.- بهتر است که زکات را
آشکارا و صدقه مستحبى را مخفى بدهند.

احکام خمس و زکات

– اگر کسى موقع غروب شب عید فطر، زکات فطره بر او واجب نیست ، تا بیش از ظهر روز
عید، شرطهاى واجب شدن فطره در او پیدا شود، مستحب است که زکات فطره را بپردازد.- کسى که فقط به
اندازه یک صاع (تقریبا سه کیلو) گندم و مانند آن دارد، مستحب است که زکات فطره را بدهد.- احتیاط مستحب
است که زکات فطره را فقط به فقراى شیعه بدهد.- مستحب است که در دادن زکات فطره ، خویشان فقیر
خود را بر دیگران مقدم دارد، بعد همسایگان فقیر را، سپس اهل علم فقیر را؛ ولى اگر دیگران از جهتى
برترى داشته باشند، مستحب است که آنها را مقدم بدارد.- مکروه است که انسان از مستحق ، درخواست کند که
زکاتى را که از او گرفته به او بفروشد.قرآن من

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس