با مدل ترک و ماهی آشنا شوید

اشتراک:
با مدل ترک و ماهی آشنا شوید خانه داری
لباس مجلسی و دامن ماهی یکی از محبوب‌ترین لباس‌های مجلسی زنانه و دخترانه است که مدل‌های مختلف نیز وجود دارد با ما همراه باشید .

دامن ترک دامن ترک به دامنی گفته می شود که دارای برش های عمودی است.دامن ماهی این دامن،
بسیار زیبا است و برای همه ی افراد مناسب است.  برای آموزش دوخت دامن با ما،در پرشین وی همراه باشید .

آموزش دوخت دامن

این مدل دامن قد را بلند و بدن را کمی لاغرتر از آنچه که هست نشان می دهد.
به همین دلیل، برای افرادی که دارای قد کوتاه و اندام نسبتاً چاق هستند بسیار،
مناسب است.خانم های دارای اندام متناسب هم می توانند از این دامن استفاده کنند؛
چون این دامن افراد خوش اندام را زیباتر نشان می دهد.الگوی دامن ترک – برای رسم ،
الگوی دامن ترک ابتدا اندازه های دور کمر و دور باسن شخص را گرفتهو تقسیم بندی می کنیم.

آموزش دوخت دامنآموزش دوخت دامن

– معمولاً تعداد ترک ها زوج هستند؛ مانند ۴ ترک، ۶ ترک، ۸ ترک و ….
– دامن ۶ ترک و ۸ ترک زیباترین ترک به حساب می آیند.
اندازه گیری: اولین مسئله برای رسم الگو اندازه ی هر فرد است.
بنابراین، باید اندازه های شخصی که می خواهیم برایش الگو بکشیم را به دست آوریم.
برای رسم الگوی دامن به ۳ اندازه احتیاج داریم.

۱) دور کمر ۲) دور باسن ۳) قد دامن – دور کمر: مطابق شکل ۱ متر را در گود ترین،
قسمت کمر قرار داده، کمر را اندازه می گیریم.- دور باسن: مطابق شکل ۲ متر را،
در قسمت برجسته باسن از پشت قرار داده دور باسن را اندازه می گیریم.

دوخت دامن ترکدوخت دامن ترک

با مدل ترک آشنا شوید

– قد دامن: متر را در قسمت پهلو روی خط کمر قرار داده، قد دامن را اندازه می گیریم.
رسم الگو – ابتدا خطی عمودی در وسط کاغذ کشیده، سر آن را نقطه ی ۱ می گذاریم.
– از نقطه ی ۱ به اندازه ی ۲۰ سانت پایین می آییم تا نقطه ی ۲ به دست آید.- از نقطه،
ی ۱ قد دامن را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی ۳ به دست آید.

دوخت دامن ماهیدوخت دامن ماهی

– نقاط ۱، ۲ و ۳ را به دو طرف گونیا می کنیم (خط عمود زاویه ۹۰ درجه).- عدد تقسیم شده ی ،
کمر را (مثلاًبرای ۸ ترک = عدد۱۰) به دو طرف نقطه ی ۱ میدهیم تا نقاط ۴ و ۵ به دست آید.
(یعنی ۵ سانت به طرفراست و ۵ سانت به طرف چپ).- عدد تقسیم شده ی دور باسن را ،
(مثلاً برای ۸ ترک = عدد ۵/۱۲) به دو طرفنقطه ی۲ می دهیم تا نقاط ۶ و ۷ به دست آید.
(یعنی ۲۵/۶ سانت به سمت راست و ۲۵/۶ سانت به سمت چپ).- عدد تقسیم شده ی،
دور باسن را به دو طرف نقطه ی ۳ می دهیم تا نقاط ۸ و۹ به دست آید.

خیاطیآموزش دوخت دامن

دامن ترک  و آموزش دوخت دامن

– نقطه ی ۸ را به ۶ و ۶ را به ۴ وصل می کنیم.نقطه ی ۹ را به ۷ و ۷ را به ۵ وصل می کنیم.
طریقه ی دوخت – الگویبه دست آمده، الگوی دامن ۸ ترک است که باید از آن ۴ بار رویدولای ،
باز پارچه درآوریم.- زیپ این دامن به یکی از درزهایترک ها دوخته می شود.- دوخت کمر و زیپ،
مانند دامن تنگ ساده است.دامن ترک موج دار دامن ترک موج دار طریقهرسم – ازنقطه ی ۱ به،
اندازه ی دلخواه ۲۰ تا۲۵ سانت بالا می رویم تا نقطه ی ۲ به دست آید.

– نقطه ۲ را به طرف گونیا می کنیم تا نقاط ۳ و۴ به دست آید.- ازنقاط ۵ و۶ به اندازه ی دلخواه،
۷ تا۱۵ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۸ و۹ به دستآید.(هر چه این مقدار بیشتر باشد موج های،
پایین دامن بیشتر است). – نقطه ی ۷ را به نقطه ی۳ وصل می کنیم .نقطه ی ۸ را به نقطه ی ،
۴ وصل می کنیم .- اندازه ی ۳ به ۵ هر چقدر بود ازنقطه ی ۳ بههمان مقدار پایین می آییم تا ،
نقطه ی ۹ به دست آید .نقطه ی ۹ را به ۵ وصل می کنیم.

– اندازه ی ۴ به ۶ هر چقدر بود از نقطه ی ۴ به همان مقدار پایین می آییم تانقطه ی به دست آید .
نقطه ی ۱۰ را به ۶ وصل می کنیم .- مناطق هاشور خورده را قیچی کرده دور می ریزیم.از این الگو ،
به تعداد مورد نیاز درآورده به هم می دوزیم.دوخت کمر و زیپ مانند دامن تنگ ساده است.

الگوی ماهی طریقه ی رسم

ابتدا الگوی ترک را طبق درس دامن ترک رسم کرده، سپس از نقطه ی،
۱ به اندازه ی قد زانو (کمر تا زانو) پایین می آییم تا نقطه ی ۳ به دست آید.- از نقطه ی ۱،
قد دامن (کمر تا زمین) را به پایین اندازه می زنیم تا نقطه ی ۴به دست آید.- نقاط ۳ و ۴ را
به دو طرف گونیا می کنیم.

– از نقاط ۷ و ۸ به اندازه ی دلخواه ۱۰ تا ۲۰ سانت بیرون می رویم تا نقاط ۹و ۱۰ به دست آید.
– از نقاط ۵ و ۶ بهاندازه ی ۱ تا ۲ سانت داخل می شویم تا نقاط ۱۳ و۱۴ به دست آید.- نقطه ی،
۱۳ را از بالا به ۱۱ و از پایین به ۹ وصل می کنیم.- نقطه ی ۱۴ را زا بالا به ۱۲ و از پایین به ۱۰ وصل،
می کنیم.- فاصله ی ۵ تا ۷ را اندازه زده، هر چهقدر بود از نقطه ی ۱۳ به همان مقدارپایین می رویم،
تا ۱۵ را به ۷ وصل می کنیم.

– فاصله ی ۷ تا ۸ را اندازه زده، هر چه قدر بود از نقطه ی ۱۴ به همان مقدارپایین ،
می رویم تا ۱۶ به دست آید.نقطه ی ۱۶ را به ۸ وصل می کنیم.- قسمت های ،
هاشور خورده را قیچی کرده، دور می ریزیم.- زیر دامنی این،دامن مانند خود دامن،
در آورده می شود و از جنس ارگانزا یا همان پارچه آهارداراست.نکته: قد این دامن،
باید تا زمین باشد و کوتاه آن اصلاً زیبایی ندارد.

مجله تصویر زندگی  – ستاره

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
پیشنهادات وِیژه
فیلم پرشین وی