آموزش رج به رج پانچو برای کوچولوها

مشاهده : 181
آموزش رج به رج پانچو برای کوچولوها خانه داری
آموزش پانچو برا کودکان ابزار لازم : کاموای تقریباً ضخیم ( شماره ۶ ): سه کلاف ۱۰۰ گرمیمیل بافتنی :شماره ۶دکمه : ۳ عدد نوع بافت : ساده ( یک رج از زیر – یک رج از رو ) مقیاس یا نمونه بافت : ۱۲ دانه را ۱۴ رج ببافید باید مربعی به ضلع ۱۰ […]

آموزش پانچو برا کودکان

ابزار لازم :

کاموای تقریباً ضخیم ( شماره ۶ ): سه کلاف ۱۰۰ گرمیمیل بافتنی :شماره ۶دکمه : ۳ عدد

نوع بافت :

ساده ( یک
رج از زیر – یک رج از رو )

مقیاس یا نمونه بافت :

۱۲ دانه را ۱۴ رج ببافید باید مربعی به ضلع ۱۰
سانتیمتر داشته باشید.
اگر مقیاستان برابر با ۱۰ سانت بود نشان دهنده این است که سایز میل و کاموایتان برای این بافت
و آموزش مناسب است.

روش بافت :قسمت پشت

۲۴ دانه سر بگیرید یک رج از زیر یک رج از زیر یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید
– تمام دانه ها از رو یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از زیر
یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – تمام دانه ها از رو یک دانه کناری – یک دانه
اضافه کنید – تمام دانه ها از زیربافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۷۸
دانه برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.
وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.به این ترتیب :در ابتدای هر رج ( هم
رجهای رو و هم رجهای زیر ) ۴ دانه کم کنید.
و این کار را ۷ بار در دو طرف تکرار کنید.
اکنون تعداد دانه هایتان به ۲۲ دانه رسیده است.در ادامه به این ترتیب عمل کنید : ۷ دانه ببافید –
۸ دانه کور کنید – ۷ دانه ببافید ۲ دانه کور کنید – ۵ دانه ببافید ۲ دانه کور کنید
– ۳ دانه ببافید ۳ دانه را کور کنیدنخ را ببرید و به ابتدای سمت دیگر پشت گره بزنید و
آن قسمت پشت را نیز به این ترتب ببافید: ۲ دانه کور کنید – ۵ دانه ببافید ۲ دانه
کور کنید – ۳ دانه ببافید ۳ دانه را کور کنید.

قسمت جلو ( سمت راست )
۱۸ دانه سر بگیرید(dot) یک رج از زیر یک رج از زیر یک دانه
کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر یک دانه
کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از زیر یک دانه
کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید یک رج از
زیر
بافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه برسد، پس از آن بافت
را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.
وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.

به این ترتیب :
در رج رو ( ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید
) یک رج از زیر ( ۴۰ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از
رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۶ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را
از رو ببافید یک رج از زیر ( ۳۲ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها
را از رو ببافید یک رج از زیر ( ۲۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه
ها را از رو ببافید ۶ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۱۸دانه دارید)
۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۳ دانه کم کنید – بقیه دانه ها
را از زیر ببافید ( ۱۱دانه دارید) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ۲
دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ( ۵دانه دارید) ۲ دانه کم کنید – بقیه
دانه ها را از رو ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید (
۲دانه دارید) ۲ دانه را کور کنید
قسمت جلو ( سمت چپ)
نکته : بعد از بافت
۱۱ سانتیمتر از بافت در سمت چپ بافت ( قسمتی که دانه اضافه نمیکنید ) باید جا دکمه باز کنید.
برای باز کردن جا دکمه بعد از بافت دو دانه از کنار ( در رج رو ) دو دانه را
با هم از ر ببافید.
و در رج برگشت ( رج زیر ) درست در همان قسمتی که دانه کم کرده بودید، یک دانه اضافه
کنید ( ژته ) – و هر ۷ سانت یکبار بافت جا دکمه را تکرار کنید.۱۸ دانه سر بگیرید(dot) یک
رج از زیر یک رج از زیر یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را
از زیر ببافید یک رج از رو یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را
از زیر ببافید یک رج از رو یک دانه کناری – یک دانه اضافه کنید – بقیه دانه ها را
از زیر ببافید یک رج از روبافت را به همین ترتیب ادامه دهید تا تعداد دانه هایتان به ۴۴ دانه
برسد، پس از آن بافت را بدون اضافه کردن ادامه دهید تا طول بافتتان به ۲۸ سانتیمتر برسد.
وقتی طول بافت به ۲۸ سانتیمتر رسید شروع به کم کردن کنید.به این ترتیب : در رج زیر ( ۴
دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ) یک رج از رو ( ۴۰ دانه دارید
) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۶ دانه
دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو ( ۳۲
دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید یک رج از رو (
۲۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۶ دانه کم کنید
– بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۱۸ دانه دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه
ها را از زیر ببافید ۳ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۱۱ دانه
دارید ) ۴ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از زیر ببافید ۲ دانه کم کنید – بقیه
دانه ها را از رو ببافید ( ۵ دانه دارید ) ۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را
از زیر ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را از رو ببافید ( ۲دانه دارید)
۲ دانه را کور کنید

جیب ها :
۱۴ دانه را ۵ رج ببافید سپس از دو طرف
شروع به کم کردن دانه کنید ۱ – ۱ – ۲ در آخر ۶ دانه باقی مانده را در یک
رج کور کنید.

قسمت کلاه پانچو :
۵۴ دانه سر بگیرید.
و با بافت ساده یا صاف ( یک رج از زیر – یک رج از رو ) بافت را ادامه
دهید ، وقتی طول بافت به ۱۶ سانتیمتر رسید از دو طرف و از وسط بافت به شکلی که
بافت به دو تکه تقسیم شود شروع به کم کردن کنید.۵۴ دانه را تقسیم بر دو کنید که مساوی ۲۷
دانه میشود ..
بر روی ۲۷ دانه اول به این ترتیب ادامه دهید.
( میتوانید ۲۷ دانه دیگر را روی میل یدک یا یک تکه نخ بگیرید …
ولی اگر روی میل بماند بهتر است ) ۲ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید ۲ دانه
کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانه
کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید ۱ دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافید ۱
دانه کم کنید – بقیه دانه ها را ببافیدبافت را ادامه دهید تا طول بافت به ۱۹ سانتیمتر برسد
سپس تمام دانه ها را در یک رج کور کنید.سمت دیگر کلاه را نیز مانند همین قسمت ببافید و کور
کنید.

آماده کردن :
دو طرف سرشانه جلو و پشت را به هم بدوزید – درز پشت کلاه را بدوزید (
قسمت مثلث وسط بافت و تکه های کناری….
سپس به بدنه پانچو وصل کنید.
دکمه ها را درجای خود بدوزید(dot) جیب ها را نیز در جای خود بدوزید.

اندازه های روی تصویر به ترتیب مربوط به ۶ ماهه .
( ۹ ماهه ) .
۱۲ ماهه .
۱۸ ماهه .
۲۴ ماهه است.
که نسبت به ضخامت کاموا و شماره میل و سایز دلخواه میتوانید اندازه ها را تغییر دهید.

مامی سایت

2016-10-07 / گردآوری:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
logo-samandehi