مشاهده : 364 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب باران ،تعبیر خواب شنیدن صدای ریزش باران ،تعبیر خواب اگر باران سخت ببارد ،تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران ،تعبیر خواب ایستادن زیر باران و تعبیر خواب مسح کردن با آب باران همراه ما باشید.

دیدن باران در خواب نشانه خیر و برکت و رحمت الهی است.اگربیند که اول سال
یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد پیدا
شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن
هلاک شود.اگر در خواب بینید که باران می بارد و شما صدای ریزش آن را می شنوید
و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید.
در متن زیر تعبیر خواب باران را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب باران ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب باران از نظر معبران مختلف

تعبیر خواب باران به روایت امام جعفر صادق

دیدن باران درخواب بر دوازده وجه است. اول: رحمت. دوم: برکت. سوم: فریاد خواستن.
چهارم: رنج و بیماری. پنجم: بلا. ششم: کارزار. هفتم: خون ریختن. هشتم: فتنه. نهم:
قحط. دهم: امان یافتن. یازدهم: کفر. دوازدهم: دروغ.

تعبیر خواب تیره و ناخوش بودن آب باران

تعبیر خواب باران به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند به جای باران انگبین همی بارید، دلیل که نعمت و غنیمت در آن دیار بسیار باشد
و هر چیز که بیند که از آسمان می بارید تاویلش از جنس آن چیز بود. اگر بیند که آب باران
صاف و روشن بود، دلیل که بر قدر آن خیر و راحت بدو رسد. اگر بیند که آب باران تیره و
ناخوش بود، دلیل که بر قدر آن رنج و بیماری کشد.

تعبیر خواب ایستادن زیر باران

تعبیر خواب باران به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

باران در بیداری و در زندگی روزمره ما موجب خیر و برکت و نعمات الهی است. در خواب
نیز چنین حالتی دارد مگر در چند مورد استثنائی . عده ای از معبران سنتی عقیده دارند
باران در خواب غم است. باران نعمت است بخصوص اگر ببینید زیر باران ایستاده ایم. باران
ملایم و دلپذیر در خواب ما مخصوصا اگر در فصلی باشد که انتظارش را داریم بسیار خوب
است و نشانه نعمت و فرح و سلامتی است. مشاهده باریدن باران نیکو است مشروط
بر این که باران همه جا فرو بریزد.

تعبیر خواب مسح کردن با آب باران

تعبیر خواب باران به روایت محمد بن سیرین

اگر بدید که باران سخت نه به وقت خویش می بارید، دلیل است که در آن دیار، لشکر
رنج و بلا رسد و اگر بیند که با آب باران مسح می کرد، دلیل که از ترس و بیم ایمن شود.
اگر بیند که باران بر سر وی می بارید، دلیل بود که به سفر رود و با سود و منفعت بازآید.
اگر بیند که باران بر سر مردمان چون طوفان می بارید، دلیل بود که در آن دیار مرگ مفاجات
پدید آید.

تعبیر خواب باران تند و سیل آسا

باریدن باران سیل آسا از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که مثلا پشت پنجره ایستاده اید و می بینید که باران می بارد و در
همه جا یکسان فرو می ریزد بسیار خوب است ولی اگر در همین حالت ببینید که فقط
در خانه شما باران می بارد و بام و در خانه های دیگر خشک است خوب نیست زیرا این
باران اختصاصی در هر حالتی باشد از آمدن یک اندوه و غصه خبر می دهد. در این موقعیت
که باران فقط در خانه شما می بارد بهتر است مراقب صحت و سلامت خود و افراد خانواده تان
باشید. ابن سیرین می گوید اگر بیننده خواب ببیند که باران در اول سال یا اول ماه می بارد
در آن سال یا آن ماه نعمت فراوان می شود و مردم در رفاه خواهند بود. اگر در خواب ما باران
تند و سیل آسا باشد خوب نیست.

تعبیر خواب باریدن باران عظیم

باریدن باران عظیم از نظر محمد بن سیرین

اگر بیند که از هر قطره باران آواز همی آید، دلیل است عزت و جاه او زیاد شود. اگربیند
باران عظیم می بارید، چنانکه جوی ها از آن روان شد و زیانی بدو نرسید، دلیل که
پادشاه تعصب کند وشر وی از خود بازدارد و اگر بیند از آن جوی ها نتوانست گذشت،
دلیل که شر پادشاه از خود دفع سازد. اگر بیند که آب از هوا همی آید. به کردار باران،
دلیل است که عذاب حق تعالی و بیماری در آن موضع پدید آید.

تعبیر خواب دیدن باران با قطرات درشت

دیدن باران با قطرات درشت از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

باران با دانه ها و قطرات درشت به طوری که در خواب احساس کنید به صورت و سر
شما می خورد از یک حادثه بد خبر می دهد مخصوصا روی سر فرود آمدن باران را اگر
با شدت باشد میمون ندانسته اند. همین طور است اگر بیننده خواب ببیند که باران
می بارد اما رنگ قطرات آن تیره است یا اصولا رنگ طبیعی ندارد این باران از بیماری
بیننده خواب خبر می دهد

چنان چه شما ایستاده باشید و دیگری را دست خوش
چنین بارانی ببینید آن شخص بیمار می شود و اگر آن شخص که زیر باران است مجهول
باشد یکی از نزدیکان شما طعمه بیماری می شود. مشاهده باران بی وقت نیز در خواب
نیکو نیست. مثلا در گرمای قلب الاسد که نزدیک کولر یا در فضای آزاد و روی پشت بام
و در پشه بند خوابیده اید ببینید باران می بارد. این خواب به شما خبر از غمی می دهد
که بیشتر جنبه عام دارد مخصوصا اگر در خواب ببینید که باران روی محله یا شهر می ریزد.

تعبیر خواب اگر باران سخت ببارد

تعبیر خواب به روایت حضرت دانیال

باران درخواب رحمت و برکت بود از خدای تعالی بر بندگان چون عام بود و به همه جا
برسد. و خواب دیدن باران به وقت خویش نیکوتر است به وقتی که مردمان باران خواهند
بهتر باشد. اما اگر آن باران خاص است، چنانکه بر یک جا باران سخت می بارید و جز آنجا
جای دیگر نبارید این چنین، دلیل کند بر رنج و بیماری بر اهل آن موضع و سختی که به
ایشان رسد.

تعبیر خواب شستن دست و صورت با آب باران

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که باران می بارد و شما با آب باران( از ناودان یا آبی که در گودال های
زمین جمع شده) دست و روی خود را می شوئید بسیار خوب است و شما را از سعادتی
نزدیک مطلع می کند. از این خوب تر آن است که در خواب ببینید با آب باران وضو می گیرید.

تعبیر خواب آهسته باریدن باران

آهسته باریدن باران از نظر حضرت دانیال

اگر بیند که باران آهسته می بارید، دلیل کند بر خیر و منفعت اهل آن موضع. اگربیند که
اول سال یا اول ماه باران بارید، دلیل کندکه در آن سال یا در آن ماه فراخی و نعمت زیاد
پیدا شود. اگر بیند که باران تیره و سخت بود که می بارید، دلیل کند بر بیماری که در آن
هلاک شود.

تعبیر خواب وضو گرفتن با آب باران

وضو گرفتن با آب باران از نظر معبران

معبران اسلامی نوشته اند که گیرنده وضو با آب باران به زیارت حج می رود یا به زیارت
اعتاب مقدس توفیق می یابد اما به طور کلی دست خویش را می پردازید. اگر در خواب
ببینید باران طوری به شدت و به حدت می بارد که رهگذران و مردم از بیم آن م و رو
شستن و وضو گرفتن با آب باران نشانه ایمنی است و رهائی و نجات از نگرانی و یاس
و چنان چه از آن بنوشید دینی گریزند و سر پناه می جویند دلیل بر آن است که برای آن
مردم حادثه ای غیر قابل پیش بینی اتفاق می افتد.

تعبیر خواب شنیدن صدای ریزش باران

شنیدن صدای ریزش باران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر باران طوری می بارد که سر و روی و لباس و کفش شما را خیس می کند به سفر
می روید و از این سفر سودی عایدتان می گردد. اگر در خواب بینید که باران می بارد و
شما صدای ریزش آن را می شنوید و از شنیدن آن خوشتان می آید و لذت می برید
صاحب عنوان و شهرت و آوازه می شوید و چنان چه از شنیدن صدای آن خوشتان نیاید
خواب بی اثر است و بی تفاوت.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن