مشاهده : 367 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بالا رفتن ،تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران ،تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار خانه دیگری ،تعبیر خواب بالا رفتن از پله های خشتی و تعبیر خواب بالا رفتن کوه همراه ما باشید.

دیدن بالا رفتن در خواب نشانه ی حاجت روایی و بالا رفتن کار است. اگر بیند بر آسمان
بالا رفت و برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد،
دلیل است که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.بالا رفتن از دیوار نشانه آن است
که در آینده با مشکلی روبه رو می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.در متن زیر تعبیر
خواب بالا رفتن را قرار  داده ایم.می توانید تعبیر خواب بالا رفتن ما را در سایت
پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

دیدن بر بالا شدن بر پنج وجه است. اول: روائی حاجت. دوم: زن خواستن . سوم: قرب
و نزدیکی. چهارم: مراد یافتن. پنجم: بالا رفتن کار.

تعبیر خواب بالا رفتن کوه

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

اگر بیند بر بالای کوهی نشسته بود یا بربام و یابر کوشک و مانند این ها بالارفتن، دلیل
است که آن چه جوید بیابد و حاجتش روا شود

تعبیر خواب بالا رفتن از نردبان

تعبیر خواب به روایت ابراهیم کرمانی

از نردبان به بالا رفتن از گچ و سنگ، دلیل که شرف و بزرگ یابد ودر این جهان. اگر بیند
از خشت خام و گل بود، قدر و منزلت یابد در این جهان. اگر بیند بر آسمان بالا رفت و
برنیامد، دلیل است که اجل او نزدیک باشد. اگر بیند بر آسمان شد و بازآمد، دلیل است
که سخت بیمار شود و سرانجام شفا یابد.

تعبیر خواب اگر به دشواری از پله ها بالا برویم

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

بالارفتن اگر موفقیت آمیز باشد نیکو است. اگر در خواب به دشواری از پله و نردبان بالا
می روید گویای این است که در آینده با مشکلاتی رو به رو خواهید شد. بالا رفتن از
پله ای که انتهای آن تاریک و نامعلوم است نیکو نیست و لااقل پیگیری یک تلاش
بی ثمر را نشان می دهد.

تعبیر خواب دیدن بالا رفتن از پله ها

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

الا رفتن از پله ها در خواب ، نشانگر آن است که بعضی مواقع بی احتیاطی می کنید .
اگر کسی در خواب ببیند که از کوه بالا می رود ، بیانگر رسیدن به خوشبختی است .
اگر کسی در خواب ببیند که از اسب سفیدی بالا می رود ، معنایش آن است که در
انجام کارهایش موفق می شود .

تعبیر خواب بالا رفتن از پله های خشتی

بالا رفتن از پله ها از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بالا رفتن از پله سنگی خوب است چرا که سنگ شرافت و استحکام و اراده و شخصیت
است و چنان چه پله ای که از آن بالا می روید از خشت باشد خواب شما از سستی
و بی بنیادی کار خبر می دهد و این که اگر هم موفق شوید توفیقی مختصر و کم دوام
خواهید داشت.

تعبیر خواب بالا رفتن از دیوار خانه دیگری

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید که چون دزدی از دیوار خانه کسی بالا می روید ، و ناگهان پنجره ای
به سمت شما گشوده می شود ، دلالت برآن دارد که پیمانی با دوستان می بندید
و دست به کاری بی نهایت خطرناک می زنید . مدتی به خاطر این کار نومید می شوید
اما سرانجام تلاش شما با موفقیت همراه خواهد شد

تعبیر خواب بالا رفتن از پله ویران

بالا رفتن از پله ویران از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

بالا رفتن از پله ویران و نردبان لرزان در خواب گویای توسل به وسایلی است که نمی توانند
شما را به پیروزی برسانند. بالا رفتن از دیوار نشانه آن است که در آینده با مشکلی روبه رو
می شوید و با آن به مبارزه می پردازید.

بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی