مشاهده : 178 تعبیر خواب حرف ب RSS اشتراک:

تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب برق ،تعبیر خواب برگرفتن برق از ابرها ،تعبیر خواب دیدن برق آسمان ،تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق و تعبیر خواب درخشیدن برق آسمان در تاریکی همراه ما باشید.

دیدن برق در خواب نشانه ی وعده بد و راه راست است. اگر بیند برق همی
درخشید، دلیل که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.
روی هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی. اما برق به
معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران کهن
نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی
امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند.در متن زیر تعبیر خواب برق را قرار داده ایم.
می توانید تعبیر خواب برق ما را در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب برق

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

برق متداعی دو چیز است، یکی برق به معنای الکتریسیته و دیگری برق جسته از
ابر آسمان. برق به معنای الکتریسیته در خواب قابل رویت نیست اما از نظر خواب
شناسی می تواند سمبل یا جایگزین قدرتی مافوق تصور قدرتمند و نیرومند باشد
که هم به آن محتاجیم و هم از آن می ترسیم. هم مهربان و یاری دهنده است و
هم کشنده و سهمگین. هر کس در زندگی خودش از چیزی بیشتر می ترسد. در
این که همه ما می ترسیم تردید نیست ولی چیزهائی که ما را می ترسانند متفاوتند.

کسانی هستند که می ترسند و نمی دانند از چه می ترسند. همیشه نگران و
مشوشند. عده ای از بیماری می ترسند کسانی هستند که از فقر بیمناکند.
خانم ها عموما از پیری وحشت دارند. همه این ترس ها چه شناخته چه ناشناخته
ممکن است در خواب به صورت برق مجسم شود. برقی که در عین روشنی بخشی
و گرما دهندگی قاطع ریشه حیات انسان نیز هست و به ناگاه جان می گیرد و حیات
را متوقف می کند. با این تعریف باید دید که در خواب چگونه با الکتریسیته بر خورد
کرده اید.

انواع تعبیر خواب برق

تعبیر خواب به روایت امام جعفر صادق

برق درخواب بر پنج وجه است. اول: خزانه دار پادشاه. دوم: وعده بد. سوم: خیر.
چهارم: رحمت. پنجم: راه راست.

تعبیر خواب قطع شدن برق خانه

قطع شدن برق خانه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر دیدید که جائی را روشن کرد و شما در قسمت روشنائی هستید می توانید
سراغ تعبیر آن را بگیرید. اگر دیدید برق خانه قطع شده و شما در تکاپوی مرمت
فیوز هستید خوب است و خواب شما می گوید که وجودی موثر و مفید دارید و در
آینده نزدیک در همان محدوده که خواب دیده اید نقشی مهم خواهید داشت. روی
هم رفته دیدن برق نیکو است مخصوصا از جهت تامین روشنائی.

تعبیر خواب برگرفتن برق از ابرها

تعبیر خواب به روایت محمد بن سیرین

برق در خواب خزانه دار پادشاه است و بعضی از معبران گفته اند: برق، وعده کردن
پادشاه است به بدی و مرد طماع را به طمع وی. اگر بیند برق را از هوا یا از ابر
برگرفت، دلیل که کاری کند که در ان خیر بود. اگر بیند برق همی درخشید، دلیل
که در آن سال نعمت فراخ بود، خاصه که با برق باد آهسته است.

تعبیر خواب دیدن برق آسمان

دیدن برق آسمان از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اما برق به معنای برقی که در اثر برخورد ابرهای باردار در آسمان پدید می آید، معبران
کهن نوشته اند که برق آسمان خزانه دار یا عامل پادشاه است که این تعبیر در زندگی
امروز ما هیچ الگوئی پیدا نمی کند. اما برق یکی از آیات الهی است و وجودش عظمت
خالق و دستگاه خلقت و حقارت ما را در مقام قیاس نشان می دهد.

تعبیر خواب دیدن سیم حاوی برق

تعبیر خواب برق به روایت آنلی بیتون

دیدن سیم حاوی الکتریسته در خواب، علامت ان است که دشمنان نقشه هایی که
بر علیه شما کشیده بودند و شما را نگران ساخته بودند ؛ بر هم خواهند زد.

تعبیر خواب درخشیدن برق آسمان در تاریکی

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

مشاهده برق آسمان خوب است بخصوص اگر همه جا تاریک باشد و ناگهان برق
بدرخشد این می تواند درخشش آینده و نور امید باشد و گویای خیر و برکت و طلوع
چیزی در زندگی که هم بزرگ است و هم غیر منتظره. برق زدگی در خواب خوب
نیست چه بیننده خواب، خویشتن را دچار صاعقه زدگی ببیند و چه دیگری را. درخشش
برق از دور دست ها و بخصوص در تاریکی غلیظ بسیار نیکو است. مشاهده درخشش
برق اگر همراه با رعد باشد حادثه خوبی است که با بیم آمیخته است.

آفتاب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
هواوی