مشاهده : 162تعبیر خواب حرف جیمRSSاشتراک:

تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوجه ،تعبیر خواب گرفتن جوجه از دیگری ،تعبیر خواب جوجه های بزرگ ،تعبیر خواب دیدن آشیانه و جوجه و تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه همراه ما باشید.

دیدن جوجه در خواب خوب و نیکوست در صورتی دیدن جوجه در خواب خوب
نیست که جوجه ها دچار آفت شده باشند یعنی کلاغ یا گربه آنهارا گرفته
یا ربوده باشد. اگر در خواب جوجه هایی را دیدید که هنوز کوچک هستند
و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب
است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.در متن
زیر تعبیر خواب جوجه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جوجه ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده
چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان
و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند
یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.

تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است
که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.

تعبیر خواب جوجه های کوچک

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جوجه های ماکیان

اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک
زرد رنگ
خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب
شما از
نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن جوجه
شادی
و نعمت و برکت است.

تعبیر خواب دیدن آشیانه و جوجه

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای
پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

تعبیر خواب جوجه های بزرگ

تعبیر خواب جوجه های بزرگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر
آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید
بیشتر باشد بهتر است.

تعبیر خواب دیدن پر و بال جوجه

تعبیر خواب پر و بال جوجه از نظر آنلی بیتون

دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار
جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

تعبیر خواب گرفتن جوجه از دیگری

تعبیر خواب جوجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی
جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه
در هر حال خوب است.

تعبیر خواب جوجه دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

جوجه: بدگویی و غیبت کردن

تعبیرخواب اگر جوجه ها دچار آفت شده باشند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت
شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده.
این خبر
از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود
نوشته اند فرزند نافرمان است.

ساعد نیوز و بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب پرستو ، دیدن پرستو در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرستو ،تعبیر خواب مردن پرستو ،تعبیر خواب کشتن پرستو ،تعبیر خواب دیدن جوجه های پرستو در لانه و تعبیر خواب دردست گرفتن پرستو همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب پرنده ، دیدن پرنده در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پروانه ، دیدن پروانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پری ، دیدن پری در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پریدن ، دیدن پریدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پست ، دیدن پست در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان ، دیدن پستان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پستان بند ، دیدن پستان بند(سوتین) در خواب په تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پسته ، دیدن پسته در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشت ، دیدن پشت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پرواز ، دیدن پرواز در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشتی ، دیدن پشتی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پشم ، دیدن پشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پل ، دیدن پل در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلنگ ، دیدن پلنگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پله ، دیدن پله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلو ، دیدن پلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بت ، دیدن بت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پلک ، دیدن پلک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب پنبه ، دیدن پنبه در خواب چه تعبیری دارد ؟