مشاهده : 206 تعبیر خواب حرف جیم RSS اشتراک:

تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب جوجه ، دیدن جوجه در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب جوجه ،تعبیر خواب گرفتن جوجه از دیگری ،تعبیر خواب جوجه های بزرگ ،تعبیر خواب دیدن آشیانه و جوجه و تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه همراه ما باشید.

دیدن جوجه در خواب خوب و نیکوست در صورتی دیدن جوجه در خواب خوب
نیست که جوجه ها دچار آفت شده باشند یعنی کلاغ یا گربه آنهارا گرفته
یا ربوده باشد. اگر در خواب جوجه هایی را دیدید که هنوز کوچک هستند
و با کرک زرد رنگ خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب
است و خواب شما از نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد.در متن
زیر تعبیر خواب جوجه را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب جوجه ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب جوجه

تعبیر خواب به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

جوجه در خواب های ما سود و نتیجه خدمت و محصول کار و خلاصه بازده
چیزهایی است که اصل آن موجه و خوب باشد. نوشته اند دیدن ماکیان
و مرغ خانگی در خواب کنیزیک و زن است بنابراین قیاس جوجه باید فرزند
یا فرزندانی باشد که از همسر یا کنیزک به وجود می آیند.

تعبیر خواب خوردن خوراک جوجه

تعبیر خواب به روایت آنلی بیتون

اگر خواب ببینید مشغول خوردن خوراک جوجه هستید، نشانه آن است
که در امر عشق و کار بلا تکلیف می‌مانید.

تعبیر خواب جوجه های کوچک

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد جوجه های ماکیان

اگر در خواب جوجه های ماکیان دیدید که هنوز کوچک هستند و با کرک
زرد رنگ
خود می دوند و بازی و جیک جیک می کنند بسیار خوب است و خواب
شما از
نعمت و برکت و خیر و خوشی خبر می دهد. به طور کلی دیدن جوجه
شادی
و نعمت و برکت است.

تعبیر خواب دیدن آشیانه و جوجه

تعبیر خواب به روایت لیلا برایت

اگر یک آشیانه با یک تخم یا جوجه دیدید، بیانگر آن است که باید خود را برای
پایه‌ریزی یک زندگی جدید آماده کنید.

تعبیر خواب جوجه های بزرگ

تعبیر خواب جوجه های بزرگ به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

دیدن جوجه های بزرگتر که پر زرد آن ها ریخته حکم ماکیان را دارند که تعبیر
آن را در ماکیان و مرغ بجوئید. هر چه تعداد جوجه هائی که در خواب می بینید
بیشتر باشد بهتر است.

تعبیر خواب دیدن پر و بال جوجه

تعبیر خواب پر و بال جوجه از نظر آنلی بیتون

دیدن جوجه‌هایی که پر و بالی در آورده‌اند، دلالت بر آن دارد که بی آنکه به کار
جسمانی بپردازید در کارهای خود موفقیت به دست می‌آورید.

تعبیر خواب گرفتن جوجه از دیگری

تعبیر خواب جوجه از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

اگر کسی جوجه به شما داد به شما خدمت و محبت می کند. اگر تعدادی
جوجه را به کسی بدهید در امر خیری شما را شریک می کند. دیدن جوجه
در هر حال خوب است.

تعبیر خواب جوجه دیدن در خواب

تعبیر خواب به روایت لوک اویتنهاو

جوجه: بدگویی و غیبت کردن

تعبیرخواب اگر جوجه ها دچار آفت شده باشند

تعبیر خواب از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

حالت بد آن است که در خواب ببینید جوجه هائی دارید و این جوجه ها دچار آفت
شده اند به این معنی که یا گربه ها آن ها را گرفته و یا کلاغ یکی را ربوده.
این خبر
از ضرر و زیان است. جوجه بیمار ، بیماری است. جوجه ای که به خانه همسایه برود
نوشته اند فرزند نافرمان است.

ساعد نیوز و بانک جامع تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
موههایی زیبا و درخشان ، سریع تر و راحت تر از همیشه !
درمان فوری افتادگی پلک بدون جراحی و به آسانی !
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن
پرومکس