مشاهده : 1973تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان
نردبان ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده می شود .ممکن است خواب ببینیم از نردبان بالا می رویم یا از نردبان پایین می آییم . جنس نردبان ممکن است چوبی یا آهنی باشد . برای دانستن این تعابیر با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدت نردبان در خواب آورده اند .امام صادق درباره تعبیر خواب نردبان می گویند ,
اگر مردمانی خوب خواب نردبان ببینند نشان از پیروزی دارد . ابن سیرین می گوید اگر در خواب از نردبان گلی بالا رود,
برای کارش خوب است .ابراهیم کرمانی می گفت از نردبان بالا رفتن به معنای رسیدن به منفعت است .

تعبیر خواب نردبان

لوک اویتنهاو درباره دیدن نردبان در خواب می گوید :

دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی
نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید
پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا
بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

تعبیر خواب نردبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و تعبیر خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید,
و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام.

اگر [ks نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را,
خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد,

و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت,
تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

تعبیر خواب نردبان به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن نردبان گلی در خواب

اگر خواب ببینید بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است.
اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.

تعبیر خواب نردبان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر خواب بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن نردبان در خواب یعنی کار بالا گیرد.

تعبیر خواب نردبان به روایت امام جعفر صادق

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چرک ،تعبیر خواب دیدن صورت چرکین ،تعبیر چرک شدن سر و تن در خواب ،تعبیر خواب جامه چرکین وتعبیر خواب شستن چرک دست و لباس همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چغاله ، دیدن چغاله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشم ، دیدن چشم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلو ، دیدن چلو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلوار ، دیدن چلوار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلاق ، دیدن چلاق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چیت ، دیدن چیت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه دان ، دیدن چینه دان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوبک ، دیدن چوبک در خواب چه تعبیری دارد ؟