مشاهده : 4435 تعبیر خواب حرف نون RSS اشتراک:

تعبیر خواب نردبان

تعبیر خواب نردبان
نردبان ممکن است به شکل های مختلف در خواب دیده می شود .ممکن است خواب ببینیم از نردبان بالا می رویم یا از نردبان پایین می آییم . جنس نردبان ممکن است چوبی یا آهنی باشد . برای دانستن این تعابیر با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدت نردبان در خواب آورده اند .امام صادق درباره تعبیر خواب نردبان می گویند ,
اگر مردمانی خوب خواب نردبان ببینند نشان از پیروزی دارد . ابن سیرین می گوید اگر در خواب از نردبان گلی بالا رود,
برای کارش خوب است .ابراهیم کرمانی می گفت از نردبان بالا رفتن به معنای رسیدن به منفعت است .

تعبیر خواب نردبان

لوک اویتنهاو درباره دیدن نردبان در خواب می گوید :

دیدن آن : حرص و آز و نارضایتی
نردبان ایستاده : مراقب دزد باشید
پائین آمدن از نردبان : دارابودن مقامی والا
بالا رفتن از نردبان : بهتر شدن اوضاع مادی زندگیتان

تعبیر خواب نردبان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در خواب ببینید که از نردبان بالا می روید، خوب است و تعبیر خواب شما می گوید در کار پیشرفت می کنید,
و ارتقاء می یابید. اما پایین آمدن از نردبان خوب نیست چون تاویلی است از سقوط و نزول و تنزل شان و مقام.

اگر [ks نردبان از آهن باشد نشان استحکام کارهای شماست و اگر نردبان از چوب باشد تزلزل و سستی را,
خبر می دهد. اگر از نردبانی بالا می روید که تا بی نهایت ادامه دارد,

و در خواب ندانید سر آن کجاست خوب نیست چون همان طور که در پرواز هم گرفته شده رفتن بدون بازگشت,
تا اعماق آسمان به مرگ تعبیر شده است.

تعبیر خواب نردبان به روایت محمد بن سیرین

تعبیر دیدن نردبان گلی در خواب

اگر خواب ببینید بر نردبان از گل و خشت می رفت، دلیل صلاح کار او است. اگر چوبین بود، دلیل ضعف دین است.
اگر از سنگ وآهن بود، دلیل که بیننده قوت بیابد.

تعبیر خواب نردبان به روایت ابراهیم کرمانی

اگر خواب بیند که از نردبانی بالا رفت، دلیل بزرگی و منفعت بود. اگر بیند که از نردبان به زیر آمد، به خلاف این است.

یوسف نبی علیه السلام می گوید: دیدن نردبان در خواب یعنی کار بالا گیرد.

تعبیر خواب نردبان به روایت امام جعفر صادق

دیدن نردبان به خواب مردم مصلح را، دلیل ظفر بود بر دشمن و فاسق را دلیل منافقی بود.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف
با تعبیر خواب گربه در حالت ها و شرایط مختلف از گربه وحشی گرفته تا گربه سفید، گربه سیاه و .... آشنا شوید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi