مشاهده : 2108تعبیر خواب حرف نونRSSاشتراک:

تعبیر خواب نقره

تعبیر خواب نقره
برای دانستن تعابیری مانند نقره داشتن , تعبیر انگشتر نقره در خواب , داشتن بار نقره , لباسی با دکمه های نقره , ظرف از جنس نقره , فروختن نقره , خریدن نقره در خواب با ما همراه باشید .

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن نقره در خواب آورده اند . امام صادق درباره تعبیر خواب نقره چنین می گویند :
نقره در خواب به معناب زن و فرزند و مال و کار است . جابر مغربی می گوید اگر خواب نقره ببینی یعنی,
صاحب فرزندی زیبا می شودی.تعابیر دیگری همچون ازدواج , دختردار شدن و خیرخواهی برای نقره آورده شده است.

تعبیر خواب نقره

لوک اویتنهاو در دیدن نقره در خواب می گوید :

نقره : تحت آزار قرار گرفتن
ظروف نقره : آسایش
دریافت کردن آن : به زحمات شما ارج گذاشته خواهد شد
فروختن آن : یک سرمایه گذاری به بار خواهد نشست
خریدن : تحولات بزرگ
پول نقره : دوره پر باری نزدیک است

تعبیر خواب نقره به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

اگر در سن ازدواج باشید و نقره در خواب ببینید به این معناست که ازدواج می کنید. اگر نقره خام شکل نگرفته ,
ببینید با دختری صاحب جمال ازدواج خواهید کرد و چنانچه ازدواج کرده باشید و نقره در خواب ببینید ,

دارای فرزند دختر می شوید. اگر خواب ببینید باری از نقره دارید تکلیف و وظیفه ای سنگین بر عهده شما ,
محول می گردد. اگر کسی نقره به شما داد یا ظرفی از نقره به شما هدیه کرد ،
دوستی شما را راهنمایی و هدایت و دلالت می کند و او خیر شما را می خواهد.

اگر در خواب ببینید انگشتری از نقره دارید صاحب دختر می شوید و اگر ببینید دگمه های لباس شما,
از نقره است ، همسرتان دختری می آورد که به او شباهت دارد.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر خواب ببینی در کیف تو نقره وجود دارد، یـعـنـی چیزی را برای امانت پیش تو می‌گذارند.

جابر مغربی می‌گوید:

اگر در خواب ببینی یک “دِرهم” نقره داری، یـعـنـی صاحب فرزندی زیبا می‌شوی.

اگر ببینی طلا و نقره در یک جا کنار هم جمع شده است، یـعـنـی عزت و جاه به دست می‌آوری.

تعبیرگری می‌گوید:

تعبیر خریدن نقره از مغازه

اگر خواب ببینی از مغازه نقره می‌خری، یـعـنـی در شهر خودت با زنی ازدواج می‌کنی.

ابراهیم کرمانی درباره تعبیر خواب نقره می‌گوید:

اگر ببینی نقره‌های بی‌اندازه‌ای به دست آورده‌ای، یـعـنـی گنج پیدا می‌کنی.

اگر ببینی کاسه یا آفتابه و یا طشت تو از نقره است، تعبیرش مال و اموال جمع آوری شده می‌باشد.

حضرت دانیال (ع) می‌فرمایند:

اگر خواب ببینی پری به تو چیزی داده است که جنس آن از طلا و نقره و چیزهایی از این دست می‌باشد،
یـعـنـی بخت و اقبال و بهره‌مندی تو بهتر می‌شود.

آنلی بیتون مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب ، به معنای آن است که بیش از حد به پول و ثروت وابسته می شوید .
پیدا کردن سکه نقره در خواب ، نشانه آن است که برای آرامش فکری و راحتی خود ، اطرافیان را نادیده می گیرید .

اگر در خواب ببینید که سکه ‏ى نقره‏ اى پیدا مى‏کنید، معنایش آن است که براى رسیدن به هدف خود ,
دست به هر کارى مى‏زنید.

محمدبن سیرین درباره تعبیر خواب نقره می گوید:

اگر کسى خواب بیند که نقره از دکان مىی گرفت، دلیل که از شهر خود زن خواهد. اگر بیند که از معدن ,
نقره فراگرفته، دلیل که به قدر آن مال حاصل کند.

اچ میلر مى‏گوید:

دیدن نقره در خواب، به معناى به دست آوردن ثروت است.

تعبیر خواب نقره به روایت امام جعفر صادق

دیدن نقره در خواب چهار وجه است.

اول: زن. دوم: فرزند. سوم: مال. چهارم: معیشت.

تاویل , تعبیرستان

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب چپاول ، دیدن چپاول در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب چپاول و تعبیر خواب به تاراج بردن اموال از نظر معبران مختلف همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب چاه ، دیدن چاه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چپق ، دیدن چپق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چتر ، دیدن چتر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چراغ ، دیدن چراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرتکه ، دیدن چرتکه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرخ ، دیدن چرخ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرم ، دیدن چرم در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چرک ، دیدن چرک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چای ، دیدن چای در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چروک ، دیدن چروک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چسب ، دیدن چسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چشمه ، دیدن چشمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چینه ، دیدن چینه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچراغ ، دیدن چلچراغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چفت ، دیدن چفت در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چوگان ، دیدن چوگان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چلچله ، دیدن چلچله در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چمباتمه ، دیدن چمباتمه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب چنگک ، دیدن چنگک در خواب چه تعبیری دارد ؟