مشاهده : 181 تعبیر خواب حرف پ RSS اشتراک:

تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟

تعبیر خواب پرده ، دیدن پرده در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب پرده ،تعبیر خواب نصب کردن پرده ،تعبیر خواب سوختن پرده ،تعبیر خواب دیدن پرده کهنه در خواب و انواع تعبیر خواب پرده همراه ما باشید.

هیجانات متعددی حین خواب تجربه می‌شوند مانند لذت، شادی و ترس. اما
بیشترین هیجانات تجربه شده در خواب‌ها، اضطراب و به طور کل هیجانات منفی
بوده‌اند که نسبت به هیجانات مثبت خیلی بیشتر گزارش شدند.در متن زیر از نظر
معبران مختلف تعبیر خواب پرده را قرار داده ایم.می توانید تعبیر خواب پرده ما را
در سایت پرشین وی بخوانید.

تعبیر خواب پرده از نظر معبران

خواب پرده به روایت محمد بن سیرین

هر که پرده در خواب دید بر در آویخته، اگر تنگ است و اگر ستبر، غم و اندوه است
و ترس و بیم در کارها. اگر پرده بر در سرائی بزرگ بیند، یا بر در مسجد یا در میان
بازار غم و اندوه بود و ترس عظیم. ت

انواع تعبیر خواب پرده

تعبیر خواب پرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر بیند پرده ضایع شد، دلیل که خداوندش از غم و اندوه فرج یابد و از ترس و بیم ایمن
شود و چون پرده بیند و معروف نبود، غم و اندوه صعب تر است، اگر معروف بود آسانتر
است.

تعبیر خواب دیدن پرده کهنه در خواب

تعبیر خواب پرده به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

معبران عموما پرده را خوب ندانسته اند ولی دیدن پرده در خواب به طور مطلق نمی تواند بد باشد زیرا پرده ستر است و چه بسا پوشاننده عیوب باشد. دیدن پرده کهنه در هر وضعی خوب نیست و غم و اندوه را خبر می دهد.

تعبیر خواب دیدن پرده های پرنقش و نگار

تعبیر خواب پرده به روایت آنلی بیتون

مشاهده ‏ى پرده ‏هاى پر نقش و نگار در خواب، به این معنا است که در زندگى به
مادیات مى‏پردازید.
اگر دخترى در خواب مشاهده کند که پرده‏ ى اتاقش پر نقش و نگار و زیبا است، به
این معنا است که همسرى ثروتمند پیدا خواهد کرد.

تعبیر خواب دیدن پرده نو

دیدن پرده نو از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پرده نو نیز غم و اندوه است با این تفاوت که بزرگ نیست و می توانید با آن مبارزه کنید
و از دل برانید. اگر پرده را در اماکن عمومی مشاهده کنیم، مثلا در خواب ببینیم که در
خیابان پرده آوریخته اند خواب شما از یک ناراحتی عمومی خبر می دهد. حادثه ای که
همه مردم را ناراحت و اندوهگین می کند.

تعبیر خواب اگر پادشاه در خواب پرده نو ببیند

تعبیر خواب پرده به روایت جابر مغربی

اگر «پادشاه» در خواب پردۀ نو ببیند، تعبیرش خوب است ولی برای عامۀ مردم تعبیرش
بد می‌باشد، و تعبیر دیدن پرده کهنه برای هیچ کس خوب نیست.

تعبیر خواب سوختن پرده

نظر منوچهر مطیعی تهرانی در مورد سوختن پرده

اگر بیننده خواب ببیند که پرده اش سوخت یا پاره شد گویای آنست که در روزهای آینده از
غم و رنج رهایی می یابید. کنار زدن پرده هم رفع حلال است به اندازه همان مقدار پارچه
که پرده را کنار می زنیم.

تعبیر خواب دیدن پرده در خواب

تعبیر خواب پرده به روایت ابراهیم کرمانی

اگر ببینی پرده از دست رفته است، یـعـنـی صاحب پرده از غم و غصه نجات پیدا کرده و
از بیم و ترس ایمن می‌شود.

تعبیر خواب نصب کردن پرده

نصب کردن پرده از نظر منوچهر مطیعی تهرانی

پرده آوریختن و پرده نصب کردن فراهم آوردن موجبات کدورت و ملال است. اگر پرده را در
خانه خودتان می آویزید برای خود دردسر درست می کنید و چنانچه پرده را در خانه دیگری
نصب می نمایید برای دیگران ناراحتی به وجود می آورید.

ساعد نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
جوانسازی صورت ، لیفت و کوچک و بزرگ کردن سینه
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
روشهای ساده ی بزرگ و کوچک کردن سینه و باسن