مشاهده : 9733 تعبیر خواب حرف کاف RSS اشتراک:

تعبیر خواب کاهو

تعبیر خواب کاهو
کاهو ممکن است یه شکل های مختلف در خواب انسان دیده شود .ممکن است خواب ببینیم کاهو می خوریم , کاهو میچینیم و یا کاهو می خریم . برای دانستن تعبیر خواب کاهو با ما همراه باشید .

معبران برای دیدن کاهو در خواب تعابیر متفاوتی آورده اند .تعبیر خواب کاهو می گوید داشتن مزرعه کاهو در خواب ,
به معنای نیکی کردن است .خوردن کاهو در خواب بستگی به طعم آن دارد اگر شیرین بود نیکو است و اگر تلخ بود ,
به معنای غم است .در ادامه تعابیری از منوچهر تهرانی و آنلی بیتون آورده شده است .با پرشین وی همراه باشید .

تعبیر خواب کاهو

در کتاب سر زمین رویاها آمده:

کاهو در دست دارید به معنای بیماری و بیچارگی است.

کاهو می خورید : کارهای شما چنان نامرتب و مغشوش است که توصیف آنرا نمی توان کرد .

کاهو می کنید : در امور عشقی خطر شما را تهدید می کند .

اگر در خواب کاهو می خرید به معنای غم واندوه است .

کاهوها را می شوئید : از عاقبت نیندیشی پشیمان خواهید شد

اگر بیند کاهوی شیرین خورد، دلیل اندوه است. اگر کاهو تلخ بود، دلیل بر زیان بود.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کاریز

درباره تعبیر خواب کاهو به روایت منوچهر مطیعی تهرانی بیشتر بدانید

دیدن کاهو در خواب نشان فرح و خرمی است و خوردن آن کامیابی و تمتع به شرطی که شیرین باشد. کاهویی که به دهان,
تلخ بیاید یا مزه نامطبوع داشته باشد کسالت و رنج است. چنانچه در خواب ببینید کاهو را با سکنجبین شیرین ,
می خورید نیکو است.

ولی سکنجبین اگر به ترشی بزند یا خوردن کاهو با سرکه نشان ادبا و بدبختی و غم و رنج است.

تعبیر داشتن مزرعه کاهو در خواب

اگر در خواب ببیند مزرعه ای کاهو دارد خواب او می گوید نیکی می کند و مردم از رادمردی و سخای او بهره مند,
می شوند. درو و جمع آوری کاهو خوب است ولی اگر نفروشید بهتر از این است که بفروشید. چنانچه جمع آوری ,
کاهو به نیت دادن به دیگری باشد انعمام و دستگیری است.

همچنین بخوانید :  تعبیر خواب کندو

آنلی بیتون درباره تعبیر خواب کاهو می گوید:

۱ـ دیدن کاهوهای پربرگ و سبز در خواب ، نشانه آن است که پس از سردر گمی و پریشانی به ثروت و منفعت ,
دست خواهید یافت .

۲ـ خوردن کاهو در خواب ، علامت آن است که در اثر ابتلا به بیماری از دوست خود جدا خواهید شد .

۳ـ اگر زنی خواب ببیند کاهو می کارد ، نشانه آن است که به زودی مریض خواهد شد .

۴ـ جمع آوری کاهو در خواب ، علامت آن است که حساسیت و حسادت فطری موجب درد و اندوه شما می گردد

۵ـ خرید کاهو در خواب ، علامت آن است که به طرف انحطاط اخلاقی خود گام خواهید گذاشت .

تعبیر خواب

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟ تعبیر خواب عطار ، دیدن عطار در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب عطار ،تعبیر عطار شدن در خواب ،تعبیر خواب اگر ببینیم آشنایانمان عطار شده ،تعبیر خواب عطاری کردن و انواع تعبیر خواب عطار همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
تعبیر خواب فنچ ، دیدن فنچ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب قنات ، دیدن قنات در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب سوسمار ، دیدن سوسمار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسباب بازی ، دیدن اسباب بازی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسب ، دیدن اسب در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخوان ، دیدن استخوان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استر ، دیدن استر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استوانه ، دیدن استوانه در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپند (اسفند) ، دیدن اسفند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب افیون ، دیدن افیون در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انگشتان ، دیدن انگشتان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انار ، دیدن انار در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اسپندان ، دیدن اسپندان در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب استخر ، دیدن استخر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باد ، دیدن باد در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب انجیر ، دیدن انجیر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب اندام ، دیدن اندام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادام ، دیدن بادام در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بادیه ، دیدن بادیه در خواب چه تعبیری دارد ؟
logo-samandehi