مشاهده : 731تعبیر خواب حرف سRSSاشتراک:

تعبیر خواب سوهان

تعبیر خواب سوهان
در ابتدا باید بدانید که سوهان به دو معناست یکی خوراکی و دیگری ابزاری فلزی است . برای دانستن تعبیر خواب سوهان در ادامه با ما همراه باشید.

از میان معبران بزرگ مطیعی تهرانی به تعبیر خواب سوهان پرداخته است . او معتقد است دیدن سوهان خوراکی در خواب خوب است و به معنای زیارت رفتن است . اما اگر سوهان فلزی در خواب ببینیم که با آن چوب و آهن را می تراشاند خوب نیست و تعبیرش غم است . برای دانستن تعبیر کامل با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب سوهان از نظر معبران

تعبیر خواب سوهان به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

سوهان دو نوع است. اول سوهان شیرینی که بیشتر محصول شهر مذهبی قم است و سوغات به شهرهای
دیگر می برند. سوهان شیرینی در خواب های ما تعبیر شیرینی های دیگر را دارد به اضافه این که زیارت اماکن مقدسه
را به بیننده خواب نوید می دهد.

تعبیر خوردن سوهان در خواب

به خصوص اگر بیننده خواب در خواب سوهان داشته باشد از ذهنش بگذرد یا به او بگویند
که آن سوهان قمی است.
تداعی کلمه قم در ذهن بیننده خواب ـ اگر مسلمان و شیعه باشد ـ زیارت را نوید می دهد.

دوم سوهان فلزی است که برای تراشیدن چوب و آهن از آن استفاده می کنند. دیدن سوهان فلزی در خواب
طمع و آزار است. سودجویی و خودخوری و آزار دیدن و آزار رسانیدن در مسیر سودجویی.

تعبیر سوهان کشیدن در خواب

اگر در خواب دیدید که دیگری سوهان می کشد او تبذیل یا اسراف می کند و مالی را هدر می دهد.
اگر آنچه را که او با سوهان می ساید متعلق به شما باشد به مال شما تجاوز و تعدی می شود
و اگر آن چیز متعلق به ما نباشد کلا گویای اسراف و تبذیل است.

بخشیدن بدون یا با نیت خیر و در نتیجه از دست دادن مالی که موجود می باشد.
اگر در خواب ببینید خودتان سوهان می کشید
می دانید که سوهان خراشه و براده هایی را موجب می شود که این ریزه ها از دو طرف به زمین می ریزند.

قسمت پیش پای کسی که سوهان می کشد و بخشی دور از عامل سوهان کشیدن.
در علم تعبیر آنچه پیش شما ریخته می شود سودجویی تاویل می گردد و آنچه دور از شما پاشیده می شود
بخشیدن یا اسراف.

چنانچه  در خواب ببینید که سوهان می کشید باید دقت کنید که تراشه و براده ها
پیش پای خودتان ریخته می شود
یا دور از شما. با توجه به تعریفی که شد تشخیص سودجویی و اسراف آسان است.

تعبیر شکستن سوهان در خواب

داشتن سوهان خود خوری و غم است و شکستن سوهان در خواب نیکو است.

بیشتر بدانید تاریخچه سوهان

قدمت پخت سوهان در استان قم به زمان قاجار بازمی‌گردد. در سال ۱۲۸۹ – ۱۲۹۰ هجری شمسی زمانی
که ساخت صحن مطهر حضرت معصومه(س) به پایان رسیده بود مراسم با شکوهی جهت افتتاح حرم مطهر حضرت معصومه (س)
برگزار شد که بر اساس مقتضیات زمان، شاه جانشینی را برای خود جهت مراسم افتتاح به قم فرستاد.

بر اساس آداب و رسوم آن دوره، هر یک از بزرگان شهر جهت احترام هدایایی را به نماینده شاه پیشکش کردند
که در این میان شخصی به نام محمد علی عطار جهت پیشکش سمنویی که به آن شکر افزوده شده بود را تقدیم نماینده شاه کرد
که به جهت شیرینی دلپذیرش این غذا بسیار مورد توجه نماینده پادشاه قرار گرفت.

نام گذاری این غذا به آنجا بر می گردد که نماینده پادشاه بعد از صرف غذا عنوان کرد که این شیرینی همانند سوهانی
غذای مرا هضم کرد و از این شیرینی با عنوان سوهان تعبیر می شود و سپس توزیع و مصرف سوهان
شروع شد که ابتدا مخصوص بزرگان و اشراف بود.

روغن حیوانی، جوانه گندم، زعفران، آرد، شکر و هل موادی بود که در تهیه سوهان ابتدایی به کار می رفت
که به سوهان گل نازک معروف بوده است و مواد مرغوب و طبیعی بر کیفیت
این محصول می افزود چیزی که امروزه کمتر دیده می شود.

آفتاب , قم نیوز

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب ملختعبیر خواب ملخ
تعبیر خواب مگستعبیر خواب مگس
تعبیر خواب قارچتعبیر خواب قارچ
تعبیر خواب کشکتعبیر خواب کشک
تعبیر خواب کبابتعبیر خواب کباب
تعبیر خواب قابلمهتعبیر خواب قابلمه
تعبیر خواب قوچتعبیر خواب قوچ
تعبیر خواب مومتعبیر خواب موم
تعبیر خواب کاهوتعبیر خواب کاهو
تعبیر خواب مورچهتعبیر خواب مورچه
تعبیر خواب شب بوتعبیر خواب شب بو
تعبیر خواب هواپیماتعبیر خواب هواپیما
تعبیر خواب گلوتعبیر خواب گلو
تعبیر خواب شالتعبیر خواب شال
تعبیر خواب مرواریدتعبیر خواب مروارید
تعبیر خواب قیرتعبیر خواب قیر
تعبیر خواب کالباستعبیر خواب کالباس
تعبیر خواب یشمتعبیر خواب یشم
تعبیر خواب وضوتعبیر خواب وضو
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فرغانتعبیر خواب فرغان
تعبیر خواب وانتتعبیر خواب وانت
تعبیر خواب ویرانیتعبیر خواب ویرانی
تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دنبه , دیدن دنبه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کاه گلتعبیر خواب کاه گل
تعبیر خواب نعلتعبیر خواب نعل
تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دندان , افتادن دندان در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب فالودهتعبیر خواب فالوده
تعبیر خواب کرستتعبیر خواب کرست
تعبیر خواب فنچتعبیر خواب فنچ
تعبیر خواب موشتعبیر خواب موش
تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب دوچرخه , دیدن دوچرخه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب کابلتعبیر خواب کابل
تعبیر خواب ارهتعبیر خواب اره
تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب عاقد , دیدن عاقد در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب وزغتعبیر خواب وزغ
تعبیر خواب کفشتعبیر خواب کفش
تعبیر خواب کاریزتعبیر خواب کاریز
تعبیر خواب ینگهتعبیر خواب ینگه
تعبیر خواب سینهتعبیر خواب سینه
تعبیر خواب نعرهتعبیر خواب نعره
تعبیر خواب قابتعبیر خواب قاب
تعبیر خواب کتابتعبیر خواب کتاب
تعبیر خواب جاجیمتعبیر خواب جاجیم
تعبیر خواب سمورتعبیر خواب سمور
تعبیر خواب وافورتعبیر خواب وافور
تعبیر خواب آغوشتعبیر خواب آغوش
تعبیر خواب سنجدتعبیر خواب سنجد
تعبیر خواب شبتعبیر خواب شب
تعبیر خواب قورمهتعبیر خواب قورمه
تعبیر خواب کوچهتعبیر خواب کوچه
تعبیر خواب سوهانتعبیر خواب سوهان
تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب طوطی , دیدن طوطی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب مژگانتعبیر خواب مژگان
تعبیر خواب قمقمهتعبیر خواب قمقمه
تعبیر خواب کرکرهتعبیر خواب کرکره
تعبیر خواب نمدتعبیر خواب نمد
تعبیر خواب آسیابتعبیر خواب آسیاب
تعبیر خواب قناتتعبیر خواب قنات
تعبیر خواب کارتتعبیر خواب کارت
تعبیر خواب نقرهتعبیر خواب نقره
تعبیر خواب فیلهتعبیر خواب فیله
تعبیر خواب کبادهتعبیر خواب کباده
تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟تعبیر خواب رفتگر , دیدن رفتگر در خواب چه تعبیری دارد؟
شاید برای شما هم پیش آمده باشد که در خواب خود رفتگری را ببینید و یا خواب ببینید خودتان رفتگر هستید .برای اینکه بدانید خوابتان چه تعبیری دارد در ادامه با ما همراه باشید .
سوژه های روز رو این جا ببینید !
بلیط رایگان رفت و برگشت به استانبول
یک عروسی رویایی داشته باشید ! | بهترین ها را اینجا ببینید
زیبایی اندام خانم ها( جمع کردن باسن و بالا کشیدن سینه ) در زمانی کوتاه
تعبیر خواب رف , دیدن رف در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رشته , دیدن رشته در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رسن , دیدن رسن در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رز , دیدن رز در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راه , دیدن راه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رب , دیدن رب در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب ران , دیدن ران در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب راسو , دیدن راسو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رازیانه , دیدن رازیانه در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادیو , دیدن رادیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب رادار , دیدن رادار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دکتر , دیدن دکتر در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوانگی , دیوانگی در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیوار , دیدن دیوار در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیو , دیدن دیو در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دیگ , دیدن دیگ در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دوربین , دیدن دوربین در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دودکش , دیدن دودکش در خواب چه تعبیری دارد؟
تعبیر خواب دود , دیدن دود در خواب چه تعبیری دارد؟
فال روزانه
تعبیر خواب