مشاهده : 803تعبیر خواب حرف قافRSSاشتراک:

تعبیر خواب قفل

تعبیر خواب قفل
شاید برای شما هم پیش آمده باشید که در خواب ببینید در خانه را قفل می کنید و با برعکس قفل در خانه را باز می کنید . برای دانستن این تعبیر خواب در ادامه با ما همراه باشید.

معبران تعابیر متفاوتی برای دیدن قفل در خواب آورده اند .مطیعی تهرانی درباره تعبیر خواب قفل می گوید باز کردن قفل به سختی و زحمت در خواب به معنای انجام کاری با تلاش بسیار است .ابن سیرین هم در این باره می گوید باز کردن قفل در خواب به معنای ایجاد گشایش در کارهای شما می باشد . در ادامه با پرشین وی همراه باشید.

تعبیر خواب قفل از نظر معبران

تعبیر خواب قفل به روایت امام جعفر صادق

دیدن قفل به خواب بر پنج وجه است.

اول: ساختن کار. دوم: حجت. سوم: منفعت. چهارم: زن. پنجم: اعتماد کردن به مصلحتی که به وی پیوندد.

تعبیر خواب قفل به روایت منوچهر مطیعی تهرانی

در خواب های ما قفل نشان اعتماد است. اگر در خواب ببینید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحب آن را
نمی شناسید به کسی اعتماد می کنید که برای شما شناخته شده و آشنا نیست.

اگر در خواب دیدید که در خانه ای را قفل می کنید که صاحبش را می شناسید به آشنائی که صاحب آن خانه است
اعتماد می کنید یا به یک نفر در شرایط او. اگر دیدید که جامه دانی دارید که آن قدر پر است که قادر نیستید
در آن را قفل کنید مسائلی است که نمی توانید به کسی بگوئید و آدم مورد اعتمادی در اطراف خود نمی یابید.

تعبیر باز کردن قفل به سختی در خواب

اگر در خواب دیدید که قفلی را به سختی باز می کنید در کاری با رنج و تلاش زیاد توفیق حاصل می کنید.
اگر خواب دیدید که قفلی دارید که نمی دانید کلیدش را کجا گذاشته اید خوب نیست چون با مشکلی
روبه رو می شوید. اگر دیدید که در خانه خودتان قفل است
و شما کلید ندارید تا آن را بگشائید به همسرتان به طور درست اعتماد دارید

تعبیر خواب قفل به روایت محمد بن سیرین

تعبیر باز کردن قفل در خواب

اگر ببینی قفل را باز کرده‌ای، یـعـنـی در کارها و امور تو گشایش بوجود می‌آید و ممکن است حج را به جا بیاوری .
اگر در خواب ببینی نمی‌توانی قفل را باز کنی، یـعـنـی کار تو با درنگ و وقفه و کندی انجام می‌شود.

بیشتر بدانید تعبیر خواب قفل آنلی بیتون

تعبیر دیدن قفل در خواب

۱ـ دیدن قفل در خواب ، به معنای سردرگمی است .
۲ـ اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز می شود ، نشانه آن است که می توانید کسی را بشناسید
که در صدد آسیب رساندن به شماست .

۳ـ اگر خواب ببینید قفلی با کلید باز نمی شود ، نشانه آن است که در امور عاطفی مورد ریشخند دیگران قرار خواهید
گرفت . و سفرهای دریایی پرخطر ، سودی برای شما به دنبال نخواهد داشت .

۴ـ اگر خواب ببینید مردی به گردن و بازوی نامزد خود قفل می زند ، نشانه آن است که شما به نامزد خود
مظنون هستید ، اما در آینده ای نزدیک تردید شما نسبت به او بر طرف خواهد شد

تعبیرستان , تاویل

برچسب ها:


نظر خود را بنویسید-نظرات کاربران (۰)
تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟تعبیر خواب بام ، دیدن بام در خواب چه تعبیری دارد ؟
با تعبیر خواب بام ،تعبیر خواب خوابیدن روی بام مرتفع ،تعبیر خواب دیدن فاخته روی پشت بام ،تعبیر خواب پایین آمدن از بام و تعبیر خواب نشستن روی بام همراه ما باشید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
جوانسازی صورت و دستها , اصلاح افتادگی پلک فوری !
تعبیر خواب
تعبیر خواب باغ ، دیدن باغ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازو ، دیدن بازو در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بافتن ، دیدن بافتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالا رفتن ، دیدن بالا رفتن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب باران ، دیدن باران در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بازوبند ، دیدن بازوبند در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالن ، دیدن بالن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بالش دیدن بالش در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخور ، دیدن بخور در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب ببر ، دیدن ببر در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بخشیدن ، دیدن بخشیدن در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانگ ، دیدن بانگ در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بانک ، دیدن بانک در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برج های فلکی ، دیدن برج های فلکی در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب بره ، دیدن بره در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برف ، دیدن برف در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برق ، دیدن برق در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برنج ، دیدن برنج در خواب چه تعبیری دارد ؟
تعبیر خواب برهنگی ، دیدن برهنگی در خواب چه تعبیری دارد ؟