یکشنبه, ۲ مهر , ۱۴۰۲
درخواست تبلیغات

احکام نماز ، شک های صحیح در نماز

اشتراک:
شک های صحیح در نماز احکام و مسائل شرعی
بسیاری از ما هنگام ادای نمازهای یومیه شک می کنیم برخی از شک ها در نماز پیش می آید که نماز گزار نباید به آنها اعتنا کند و هنگام بروز آن نماز صحیح است، نباید انسان نماز را بشکند.

اگر کسی بعد از تمام شدن وقت نماز شک کند که اصلاً نماز خوانده یا نه، به شک خود اعتنا نکند، و همچنین اگر کسی بعد از خواندن نماز شک کند که نماز او صحیح بوده یا نه، که در این صورت هم نباید به شک خود اعتنا کند.بسیاری از ما هنگام ادای نمازهای یومیه شک می کنیم و نمی دانیم که شکیات چه احکامی دارند
شک های صحیح در نماز را در پرشین وی ببینید.

شک های صحیح در نماز

نماز در نه صورت اگر در شماره رکعت های نماز چهار رکعتی شک کند بایدفکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز راتمام کند وگرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نه صورت از این قرار است:

اول:
آن که بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، که باید بنابگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به دستوری که بعد گفته می شود بجا آورد.

دوم:
شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، که باید بنا بگذارد چهار رکعت خواندهو نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

سوم:
شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنابر چهار بگذاردو بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد ولی اگر بعد ازسجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این سه شک برایش پیش آید می تواندنماز را رها کند و دوباره بخواند.

شک های صحیح در نمازاجزاء و صحت نماز

موارد شک های صحیح

چهارم:
شک بین چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنابر چهار بگذارد و نمازرا تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم، این شک، برای او پیش آید، بنابر احتیاط استحبابی به دستوری که گفته شدعمل کند اگر چه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

پنجم:
شک بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد باید بنابر چهار بگذارد و نماز را تمامکند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد.

ششم:
شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهدو یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد.

هفتم:
شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهدو دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد.

هشتم:
شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند بعد از سلامنماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد.

نهم:
شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهدو دو سجده سهو بجا آورد.

احکام نماز ، شک های صحیح در نمازمبطلات و شکیات نماز

اگر یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشکند و چنانچه نماز را بشکند معصیتکرده است پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند مثل روگرداندن از قبله، نماز رااز سر گیرد نماز دومش هم باطل است.و اگر بعد از انجام کاری که نماز ر باطل می کند مشغولنماز شود نماز دومش صحیح است.

اگر یکی از شک هایی که نماز احتیاط بر آنها واجب است در نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز راتمام کند و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز را از سر بگیرد، معصیت کرده است.پس اگر پیش از انجام کاریکه نماز را باطل می کند نماز را از سر گرفته، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد ازانجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول نماز شده، نماز دومش صحیح است.

وقتی یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فکر کند، ولی اگر چیزهایی کهبه واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی رود، چنانچه کمیبعد فکر کند، اشکال ندارد، مثلا اگر در سجده شک کند می تواند تا بعد از سجده فکر کردن راتأخیر بیندازد.

اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود باید به دستور شکعمل نماید، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه او است بنابگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند.

مبطلات و شکیات نماز

کسی که نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، بایداحتیاط کند و در هر مورد، احتیاط بطور مخصوصی است که در کتاب های مفصل گفته شده است.اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت و بنا را بر سه گذاشته، ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف درنظر او مساوی بوده، به احتیاط واجب باید نماز احتیاط رابخواند.

اگر موقعی که تشهد می خواند یا بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه و در همان موقع یکی از شک هایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح میباشد برای او پیش آید، مثلا شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، به احتیاط واجب باید به دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دوباره بخواند.

اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود یا در رکعت هایی که تشهد ندارد پیش از ایستادن شک کندکه دو سجده را بجا آورده یا نه، و در همان موقع یکی از شک هایی که بعد از تمام شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید، نمازش باطل است.اگر موقعی که ایستاده، بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک کند و یادش بیایدکه دو سجده یا یک سجده از رکعت پیش بجا نیاورده، نمازش باطل است.

اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثلا اول شک کند که دو رکعت خواندهیا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید به دستور شک دوم عمل نماید.اگر بعد از نماز شک کند که در نماز مثلا بین دو و چهار شک کرده یا بین سه وچهار، احتیاط واجب آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده ولی نداند از شک های باطل بوده یا از شک های صحیح و اگر از شک های صحیح بوده کدام قسم آن بوده است، بنا بر احتیاط واجب باید به دستور شک هایی که صحیح بوده و احتمال می داده عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند.

کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکی کند که باید برای آن، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دورکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد، بلکه اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نمازاحتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد.

کسی که ایستاده نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نمازرا نشسته می خواند و حکم آن در مسأله پیش گفته شد نماز احتیاط را بجا آورد.کسی که نشسته نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز راایستاده می خواند عمل کند.

ایران

گردآوری:
برچسب ها:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
آرون گروپ
آرون گروپس