احکام نماز ، شک های صحیح در نماز

مشاهده : 414
احکام نماز ، شک های صحیح در نماز احکام و مسائل شرعی
شک های صحیح در نماز نماز در نه صورت اگر در شماره رکعت های نماز چهار رکعتی شک کند باید فکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند وگرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نه صورت […]

شک های صحیح در نماز

نماز

در نه صورت اگر در شماره رکعت های نماز چهار رکعتی شک کند باید
فکر نماید، پس اگر یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا کرد همان طرف را بگیرد و نماز را
تمام کند وگرنه به دستورهایی که گفته می شود عمل نماید و آن نه صورت از این قرار است:

اول:
آن که بعد از سر برداشتن از سجده دوم شک کند دو رکعت خوانده یا سه رکعت، که باید بنا
بگذارد سه رکعت خوانده و یک رکعت دیگر بخواند و نماز را تمام کند و بعد از نماز یک رکعت

نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته به دستوری که بعد گفته می شود بجا آورد.

دوم: شک بین دو و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم، که باید بنا بگذارد چهار رکعت خوانده
و نماز را تمام کند و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بخواند.

سوم: شک بین دو و سه و چهار بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنابر چهار بگذارد
و بعد از نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد ولی اگر بعد از
سجده اول یا پیش از سر برداشتن از سجده دوم یکی از این سه شک برایش پیش آید می تواند

نماز را رها کند و دوباره بخواند.

چهارم: شک بین چهار و پنج بعد از سر برداشتن از سجده دوم که باید بنابر چهار بگذارد و نماز
را تمام کند و بعد از نماز دو سجده سهو بجا آورد ولی اگر بعد از سجده اول یا پیش
از سر برداشتن از سجده دوم، این شک، برای او پیش آید، بنابر احتیاط استحبابی به دستوری که گفته شد
عمل کند اگر چه نمازش باطل است و باید دوباره بخواند.

پنجم: شک بین سه و چهار که در هر جای نماز باشد باید بنابر چهار بگذارد و نماز را تمام
کند و بعد از نماز یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد.

ششم: شک بین چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد
و یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو رکعت نشسته بجا آورد.

هفتم: شک بین سه و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد
و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده بجا آورد.

هشتم: شک بین سه و چهار و پنج در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند بعد از سلام
نماز دو رکعت نماز احتیاط ایستاده و بعد دو رکعت نشسته بجا آورد.

نهم: شک بین پنج و شش در حال ایستاده که باید بنشیند و تشهد بخواند و نماز را سلام دهد
و دو سجده سهو بجا آورد.

اگر یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید نباید نماز را بشکند و چنانچه نماز را بشکند معصیت
کرده است پس اگر پیش از انجام کاری که نماز را باطل می کند مثل روگرداندن از قبله، نماز را
از سر گیرد نماز دومش هم باطل است.و اگر بعد از انجام کاری که نماز ر باطل می کند مشغول
نماز شود نماز دومش صحیح است.

اگر یکی از شک هایی که نماز احتیاط بر آنها واجب است در نماز پیش آید، چنانچه انسان نماز را
تمام کند و بدون خواندن نماز احتیاط، نماز را از سر بگیرد، معصیت کرده است.پس اگر پیش از انجام کاری
که نماز را باطل می کند نماز را از سر گرفته، نماز دومش هم باطل است، و اگر بعد از
انجام کاری که نماز را باطل می کند مشغول نماز شده، نماز دومش صحیح است.

وقتی یکی از شک های صحیح برای انسان پیش آید، چنانکه گفته شد باید فکر کند، ولی اگر چیزهایی که
به واسطه آنها ممکن است یقین یا گمان به یک طرف شک پیدا شود از بین نمی رود، چنانچه کمی
بعد فکر کند، اشکال ندارد، مثلا اگر در سجده شک کند می تواند تا بعد از سجده فکر کردن را
تأخیر بیندازد.

اگر اول گمانش به یک طرف بیشتر باشد، بعد دو طرف در نظر او مساوی شود باید به دستور شک
عمل نماید، و اگر اول دو طرف در نظر او مساوی باشد و به طرفی که وظیفه او است بنا
بگذارد، بعد گمانش به طرف دیگر برود باید همان طرف را بگیرد و نماز را تمام کند.

کسی که نمی داند گمانش به یک طرف بیشتر است یا هر دو طرف در نظر او مساوی است، باید
احتیاط کند و در هر مورد، احتیاط بطور مخصوصی است که در کتاب های مفصل گفته شده است.

اگر بعد از نماز بداند که در بین نماز حال تردیدی داشته که مثلا دو رکعت خوانده یا سه رکعت
و بنا را بر سه گذاشته، ولی نداند که گمانش به خواندن سه رکعت بوده یا هر دو طرف در
نظر او مساوی بوده، به احتیاط واجب باید نماز احتیاط رابخواند.

اگر موقعی که تشهد می خواند یا بعد از ایستادن شک کند که دو سجده را بجا آورده یا نه
و در همان موقع یکی از شک هایی که اگر بعد از تمام شدن دو سجده اتفاق بیفتد صحیح می
باشد برای او پیش آید، مثلا شک کند که دو رکعت خوانده یا سه رکعت، به احتیاط واجب باید به
دستور آن شک عمل کند و نمازش را هم دوباره بخواند.

اگر پیش از آن که مشغول تشهد شود یا در رکعت هایی که تشهد ندارد پیش از ایستادن شک کند
که دو سجده را بجا آورده یا نه، و در همان موقع یکی از شک هایی که بعد از تمام
شدن دو سجده صحیح است برایش پیش آید، نمازش باطل است.

اگر موقعی که ایستاده، بین سه و چهار یا بین سه و چهار و پنج شک کند و یادش بیاید
که دو سجده یا یک سجده از رکعت پیش بجا نیاورده، نمازش باطل است.

اگر شک او از بین برود و شک دیگری برایش پیش آید، مثلا اول شک کند که دو رکعت خوانده
یا سه رکعت، بعد شک کند که سه رکعت خوانده یا چهار رکعت، باید به دستور شک دوم عمل نماید.

اگر بعد از نماز شک کند که در نماز مثلا بین دو و چهار شک کرده یا بین سه و
چهار، احتیاط واجب آن است که به دستور هر دو عمل کند و نماز را هم دوباره بخواند.

اگر بعد از نماز بفهمد که در نماز شکی برای او پیش آمده ولی نداند از شک های باطل بوده
یا از شک های صحیح و اگر از شک های صحیح بوده کدام قسم آن بوده است، بنا بر احتیاط
واجب باید به دستور شک هایی که صحیح بوده و احتمال می داده عمل کند و نماز را هم دوباره
بخواند.

کسی که نشسته نماز می خواند اگر شکی کند که باید برای آن، یک رکعت نماز احتیاط ایستاده یا دو
رکعت نشسته بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد، بلکه اگر شکی کند که باید برای آن دو رکعت نماز
احتیاط ایستاده بخواند، باید دو رکعت نشسته بجا آورد.

کسی که ایستاده نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط از ایستادن عاجز شود، باید مثل کسی که نماز
را نشسته می خواند و حکم آن در مسأله پیش گفته شد نماز احتیاط را بجا آورد.

کسی که نشسته نماز می خواند اگر موقع خواندن نماز احتیاط بتواند بایستد، باید به وظیفه کسی که نماز را
ایستاده می خواند عمل کند.

ایران

2015-11-07 / گردآوری:
برچسب ها:
گزارش خطا در خبر
نظر خود را بنویسید - نظرات کاربران (۰)
فیلم پرشین وی
کدام سوره ها را چه موقع از روز بخوانیم ! کدام سوره ها را چه موقع از روز بخوانیم !
قرآن کلام الهی است و خواندن آن بسیار توصیه شده است. خواندن سوره ها در ساعات روز را در ادامه بخوانید.
سوژه های روز رو این جا ببینید !
فال روزانه
تعبیر خواب
خانه های پربرکت این گونه حاصل می شوند
چگونه دو رکعت نماز برای خودِ خدا بخوانیم
چند نوع “فرشته” وجود دارد؟
آثار و برکات سوره قرائت سوره تغابن ، شصت و چهارمین سوره قرآن کریم
آثار و برکات سوره منافقون شصت و سومین سوره قرآن کریم ؛ جهت دفع دشمن و برکات دیگر
احادیث ناب و زیبا درباره اعمال صالح
دیدن تصاویر زنان نیمه برهنه در فیلم
احکام داخل شدن بانوان به حرم ائمه علیهم السلام در ایام عادت ماهانه
زیاد شدن رزق و روزی و رونق کاسبی با این آیات
لطفا در رابطه با آداب عقیقه کردن بنده را راهنمایی کنید
ولادت امام علی در کعبه | چه رازی در این قضیه نهفته است؟
احکام تقاضاى طلاق یا عدم آن استخاره با قرآن
اذکاری به جهت عزیز شدن نزد دیگران و معشوق
ناشز و ناشزه کیست؟
آیا آرایش کردن زن از نظر اسلام ممنوع است ؟
هدیه دادن به دختر و سخن پیامبر
logo-samandehi