دعوای منجر به ضرب وجرح چگونه رسیدگی می شود؟

اشتراک:
خانواده
دعوای منجر به ضرب وجرح طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه […]

دعوای منجر به ضرب وجرح

طبق قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵، هر شخصی که عمداً به دیگری جرح یا ضربه ای وارد آورد که
موجب نقصان یا شکستن یا از کار افتادن عضوی از اعضا یا منتهی به مرض دایمی یا فقدان یا نقص
یکی از حواس یا منافع یا زوال عقل مجنی علیه شود، در مواردی که قصاص امکان نداشته باشد، چنانچه اقدام
وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود، به دو تا
پنج سال حبس محکوم خواهد شد و در صورت درخواست مجنی علیه مرتکب به پرداخت دیه نیز محکوم می شود.

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد،
مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در این میان به نظر می رسد جراحات ساده ای که بدون ضایعات مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مستند
به هیچ ماده قانونی نیست بنابراین در این حالت در صورت گذشت شاکی خصوصی دادگاه قرار موقوفی تعقیب را نسبت
به پرونده صادر می کند همچنین در صورت عدم گذشت شاکی خصوصی و مطالبه دیه و توافق با مجرم، دادگاه
کیفری صرفا به صدور حکم بر پرداخت دیه بسنده می کند.

شروع اختلاف

در پرونده حاضر در پی اعلام مرکز پیام مبنی بردرگیری دو نفر در سرویس بهداشتی عمومی در تهران و اعزام
ماموران کلانتری، مشاهده می شود که فردی به نام «علی» از ناحیه چشم راست و کنار ابروی چپ توسط فردی
به نام « تیمور» با یک عدد دسته جارو دچار جراحت و خونریزی شده است.
طرفین دعوا ی کیفری به کلانتری محل اعزام می شوند و پس از شکایت شاکی پرونده، متهم اعلام می
کند: شاکی شروع به آب بازی در محل کرد که بنده قصد فراری دادن و ترک محل توسط آنها را
داشتم که با من درگیر شدند و مقاومت کردند.
من هم با دسته جارو ضربه ای به صورت ایشان زدم، ولی قصد ضرب و جرح نداشتم.

تعقیب دادسرا

پرونده پس از تنظیم گزارش نیروی انتظامی به دادسرای عمومی و انقلاب محل وقوع جرم فرستاده می شود.
در ادامه محتویات پرونده در دادسرا ثبت و توسط واحد ارجاع، به یکی از شعبات بازپرسی مستقر در آن دادسرا
ارجاع می شود.
بازپرس پرونده با توجه به وضع پرونده و دلایل جرم در مورد متهم دعوا ، قرار تامین کفالت به
میزان ۱۰ میلیون تومان را صادر می کند و شاکی دعوا نیز طی نامه ای برای تعیین میزان جراحات واردشده
بر بدنش به پزشکی قانونی فرستاده می شود.
متهم در ادامه یک نفر از بستگان خود را به عنوان کفیل به شعبه بازپرسی معرفی و بازپرس پرونده ابتدا
وضعیت مالی و صلاحیت وی را برای کفیل شدن بررسی می کند.

در صورتی که جرح وارده منتهی به ضایعات فوق نشود و آلت جرح اسلحه یا چاقو و امثال آن باشد،
مرتکب به سه ماه تا یک سال حبس محکوم خواهد شد.
در این میان به نظر می رسد جراحات ساده ای که بدون ضایعات مندرج در قانون مجازات اسلامی باشد، مستند
به هیچ ماده قانونی نیست.

با احراز شرایط لازم برای کفالت، قرار قبولی کفالت صادر و در نتیجه متهم آزاد می شود.نظریه پزشکی قانونی خطاب
به دادسرای عمومی و انقلاب به این شرح اعلام می شود:۱) خراشیدگی ابروی چپ؛ ۲) خونریزی شدید چشم راست؛ ۳)
کبودی و تورم شدید اطراف چشم راست و ۴) جراحت چشم راست در بدن شاکی دعوا مشاهده شده است.

پس از آن، وقت جلسه رسیدگی توسط دفتر شعبه بازپرسی تعیین و در قالب احضاریه ای به دو طرف دعوا
ی کیفری ابلاغ می شود.
همچنین جلسه تحقیق بازپرسی تشکیل و در همان جلسه به متهم پرونده تفهیم اتهام می شود.
در این جلسه رسیدگی، متهم دعوا به ارتکاب جرم اقرار و اظهار ندامت می کند.
بعد از اخذ نظریه نهایی پزشکی قانونی قرار مجرمیت صادر و کیفرخواست به اتهام ایراد ضرب و جرح عمدی با
توجه به شکایت شاکی، اقرار متهم، گزارش پزشکی قانونی و سایر امارات قضایی تنظیم می شود.

رسیدگی دادگاه

پرونده پس از طی شدن تشریفات مربوط به ثبت، توسط واحد ارجاع به یکی از شعبات کیفری ارجاع و وقت
رسیدگی برای آن تعیین می شود.
جلسه در وقت مقرر تشکیل می شود و شاکی و نماینده دادستان در آن جلسه حضور می یابند.نماینده دادستان تقاضای
مجازات متهم را دارد و متهم با وجود ابلاغ واقعی در جلسه حاضر نمی شود و لایحه دفاع هم نمی
فرستد.
دادگاه از شاکی تقاضای طرح شکایت می کند و شاکی نیز شکایت خود را طرح می کند.
دادگاه به دلیل نیاز به ضرورت تعیین «ارش» برای خونریزی، موجب اتخاذ تصمیم را فراهم نمی داند و با دستور
تعیین وقت نظارت، شاکی را برای تعیین ارش به پزشکی قانونی معرفی می کند.

رای دادگاه

در ادامه شاکی از گرفتن ارش صرف نظر می کند، به این ترتیب دادگاه در وقت فوق العاده ختم رسیدگی
را اعلام و اقدام به انشای رای به شرح ذیل می کند:«در خصوص اتهام تیمور…
دایر بر ایراد ضرب و جرح عمدی نسبت به علی…
، دادگاه با توجه به محتویات پرونده، شکایت شاکی، گواهی پزشکی قانونی، اقرارهای صریح متهم در دادسرا و کیفرخواست و
اینکه متهم با وصف ابلاغ واقعی در دادرسی حضور نیافته و دفاعی نکرده است، انتساب بزه را به وی محرز
دانسته و به علت عدم امکان رعایت تساوی در قصاص، متهم را به پرداخت یک درصد دیه کامل بابت جراحت
بالای ابروی چپ و سه هزارم دیه کامل بابت کبودی اطراف چشم راست و دو درصد دیه کامل بابت جراحت
زیر چشم راست در حق شاکی محکوم می کند.
رای صادره غیابی و ظرف مدت ۱۰ روز قابل واخواهی در این دادگاه و ظرف ۲۰ روز پس از آن
قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان است.»

تحلیل پرونده
در رای و پرونده فوق نکات ذیل حایز اهمیت است:با توجه
به ابلاغ وقت دادرسی به متهم و عدم دفاع کتبی یا شفاهی وی رای به درستی و طبق مواد ۲۱۷
و ۲۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور کیفری غیابی توصیف شده است که پس از
انقضای مدت واخواهی قابل تجدیدنظر خواهد بود و باید مدنظر داشت که ملاک رای غیابی در امور کیفری عدم دفاع
کتبی یا حضوری است.متاسفانه در تدوین رای دادگاه دقت لازم به عمل نیامده است زیرا قانون آیین دادرسی دادگاه های
عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال ۱۳۷۸ در بخش مربوط به تجدیدنظرخواهی از آرای دادگاه های کیفری مقرر
کرده که اصل بر غیرقابل تجدیدنظر و بنابراین قطعی بودن آرای کیفری است؛

اما در ادامه به مواردی به عنوان
استثنا به عنوان جرایم قابل تجدیدنظر اشاره شده است که یکی از این موارد عبارت است از جنایاتی که میزان
دیه آن بیش از یک پنجم دیه کامل باشد.
با دقت در رای صادرشده به نظر نمی رسد که دیه ضرب و جرح واردشده به مرتکب به یک پنجم
از دیه کامل یک مرد مسلمان برسد؛ به این ترتیب قاضی دادگاه باید به این موضوع توجه و رای صادره
را قطعی و غیرقابل تجدیدنظر عنوان می کرد.

دیات مقرر در حق شاکی به درستی بوده و اشتباهی در محاسبه صورت نگرفته است و با توجه به صرف
نظر شاکی از گرفتن ارش، دادگاه از محاسبه و محکومیت متهم به پرداخت آن صرف نظر کرده استشایسته بود که
با استفاده از طرقی مثل محکومیت تعلیقی، سعی در استفاده از تاسیسات جدید حقوق کیفری می شد.

با وجود دفاع متهم دعوا مبنی بر عدم قصد سوء نسبت به شاکی به نظر می آید که وی با
ارتکاب فعل مجرمانه و قصد فعل موجود در آن مرتکب این جرم به طور عمدی شده به این ترتیب به
نظر می آید که رای مذکور در کل به درستی صادر شده است.

باشگاه خبرنگاران

گردآوری:
اخبار مرتبط:
فیلم پرشین وی
فیلم پرشین وی
خانوادهبیشتر >
شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن شکایت از کارفرما و چگونگی ثبت دادخواست آن

شکایت از کارفرما بهتر است تحت نظر وکیل قانون کار انجام بگیرد تا بتواند شخص کارگر را برای دریافت حق و حقوقش راهنمایی کند. سامانه وکیل کار 24 با بهترین وکلای اداره کار همکاری دارد و می‌تواند مرجع مناسبی برای یافتن وکیل شکایت از کارفرما باشد. 

آیا راهکاری برای جستجو و یافتن وکیل امور خانواده متخصص وجود دارد؟
رتبه بندی شرکت ها
آشنایی با تخلفات رایج در دفاتر اسناد رسمی
اینترپل چیست و چه اهدافی دارد؟
سوء‌ پیشنه شامل چه جرایمی است؟
ماموران قلابی چگونه مجازات می شوند؟
افترا چه جرمی است و انواع آن؟
حق شفعه به چه معناست و شرایط اخذ آن
نحله و شرایط تعلق آن
زنان زندانی و نحوه رفتار با آنها
جرائم قضات چگونه پیگیری می شود؟
زندان رفتن |مجازات زندان رفتن با مشخصات شخص دیگر
آشنایی با مبایعه نامه و نحوه فسخ آن
گدایی با کودکان چه مجازاتی دارد؟
وکالت بلاعزل چیست؟|طریقه نفی وکالت بلاعزل
ضمانت در دادگاه چه معنایی دارد؟
شکارچی متخلف |مجازات شکارچی متخلف چیست؟
چگونگی انجام طلاق توافقی در دوران بارداری
قتل خانوادگی و نحوه نگاه قانون به آن
فرادرس